GNU biletbehandlingsprogram

Brukarhandboka

Brukaravtale

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled GNU Free Documentation License.


Innhald

Forord
1. Personane bak GIMP-handboka
I. Å komme i gang med GIMP
1. Innleiing
1. Velkommen til GIMP
1.1. Utviklarane
1.2. Hjelpsystemet i GIMP
1.3. Eigenskapar og bruksområde
2. Kva er nytt i Gimp
2. Fire up GIMP
1. Starthjelp
1.1. Kjende plattformer
1.2. Språk
1.3. Argument i kommandolinja
2. Configuration Folders
2.1. Tips and Tricks
3. First Steps with GIMP
1. Grunnleggjande om bruken av GIMP
2. Hovudvindauge i GIMP
2.1. Verktøykassa
2.2. Biletvindauget
2.3. Dialogar og samlevindauge («dokker»)
3. Å angre
3.1. Ting du ikkje kan angra
4. Mykje brukte handlingar
4.1. Føremål
4.2. Å forandra storleiken på skjermvisinga
4.3. Å forandra storleiken på utskrifta
4.4. Å komprimere bilete
4.5. Å beskjere eit bilete
4.6. Å finne biletinformasjon
4.7. Å forandre biletmodus
4.8. Spegelvending
4.9. Å rotere biletet
4.10. Å skille eit motivt frå bakgrunnen
5. Teikne rette linjer
5.1. Føremål
5.2. Eksempel
4. What to do if you are stuck
1. Innleiing
2. Vanlege årsaker til at GIMP ikkje reagerer
2.1. Det er eit flytande utval i biletet
2.2. Utvalet er usynleg
2.3. You are acting outside the selection
2.4. Teikneflata er usynleg
2.5. Det aktive laget er gjennomsiktig
2.6. Du prøver å arbeide utanfor laget
2.7. You are trying to act on a layer group
2.8. Biletet er i indeksert fargemodus
2.9. No visible effect when trying to use a brush, eraser or other tool
2.10. No visible effect when trying to use the move tool, rotate or other transform tool
2.11. Viskeleret og penslane verkar ikkje
2.12. Eraser does not make area transparent
2.13. Unexpected colors when trying to use a brush or eraser
2.14. The crop tool leaves an empty area after cropping
2.15. I've been waiting for a long time and GIMP is not responding
2.16. General guidelines on what to check if you are stuck
3. How to fix missing windows and dialogs
3.1. All tool windows are missing
3.2. Tool options dialog is missing
3.3. Some of the tool icons are missing
3.4. The area showing the opened images at the top is missing
4. How to fix problems exporting images
4.1. I am exporting to a jpeg image and my transparent area turned white or black
4.2. I am exporting to a gif image and the colors changed
II. Frå novise til ekspert
5. Få bilete inn i GIMP
1. Bilettypar
2. Å lage nye filer
3. Å opna filer
3.1. Opna frå menylinja
3.2. Opna frå ei nettadresse
3.3. Opna tidlegare brukte filer
3.4. Å bruke programtillegg
3.5. Filhandteraren
3.6. Dra og slepp
3.7. Kopier og Lim inn
3.8. Biletutforskaren
6. Få bilete ut av GIMP
1. Filer
1.1. Lagra og eksportere bilete
1.2. Filformat
2. Å tilpassa bilete for Internett
2.1. Det optimale forholdet mellom storleik og kvalitet
2.2. Å krympe filene litt ekstra
2.3. Lagra gjennomsiktige bilete
7. Teikne med GIMP
1. Utval
1.1. Mjuke kantar
1.2. Å lage eit delvis gjennomsiktig utval
2. Å lage og bruke utval
2.1. Moving or Resizing a Selection
2.2. Å legge til eit utval i eit eksisterande utval
3. Snarmaske
3.1. Oversyn
3.2. Eigenskapar for snarmaska
4. Å bruke snarmaskemodus
5. Banar
5.1. Å lage banar
5.2. Eigenskapar for banane
5.3. Banar og utval
5.4. Transformere banar
5.5. Å streke opp ein bane
5.6. Banar og tekst
5.7. Banar og SVG-filer
6. Penslar
7. Å legge til nye penslar
8. Dialog for mønsterpensel
9. Changing brush size
9.1. How to change the size of a brush
9.2. Pensel i ei snarvending
10. Fargeovergangar («Gradienter»)
11. Mønsterelement
12. Palettar
12.1. Fargekart
13. Forval
14. Enkle teikneobjekt
14.1. Å teikne ei rett linje
14.2. Å lage figurar
8. Kombinere bilete med GIMP
1. Lag
1.1. Eigenskapar for laga
2. Lagmodus
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Å oppretta nye lag
5. Laggrupper
9. Tekststyring
1. Tekststyring
1.1. Tekstområde
1.2. Å handterel tekstlag
1.3. Verktøyskrinet for tekst
1.4. Lokalmenyen for tekst
2. Tekst
2.1. Tekstutsmykking
2.2. Å legge til skrifttypar
2.3. Problem med skrifttypane
10. Forbetre foto med GIMP
1. Bilete frå digitalkamera
1.1. Innleiing
1.2. Å forbetra komposisjonen
1.3. Å forbetra fargane
1.4. Skarpjustering
1.5. Å fjerne uønska element frå eit bilete
1.6. Å lagre resultatet
11. Fargestyring med GIMP
1. Fargestyring i GIMP
1.1. Problem med ein arbeidsgang utan fargestyring
1.2. Innføring i fargestyring
12. Å tilpasse GIMP
1. Brukarinnstillingar
1.1. Innleiing
1.2. Systemresursar
1.3. Debugging
1.4. Fargestyring
1.5. Image Import and Export
1.6. Experimental Playground
1.7. Verktøyinnstillingane
1.8. Førehandsinnstillingar for bilete
1.9. Standard rutenett
1.10. Grensesnitt
1.11. Tema
1.12. Ikontema
1.13. Verktøykassa
1.14. Standardinnstillingar for dialogvindauge
1.15. Hjelpsystemet
1.16. Skjerm
1.17. Vindaugehandtering
1.18. Biletvindauget
1.19. Utsjånaden til biletvindauget
1.20. Tittel- og statuslinjer i biletet
1.21. Innstillingar for festing i biletvindauget
1.22. Inn-einingar
1.23. Inndatastyring
1.24. Mapper
1.25. Datamapper
2. Rutenett og hjelpelinjer
2.1. Rutenettet
2.2. Hjelpelinjer
3. Å teikne eit rutenett
4. Korleis setje opp bufferlageret
5. Creating Shortcuts to Menu Commands
6. Personleg startskjerm
13. Å utvide GIMP
1. Programtillegg
1.1. Innleiing
1.2. Å bruke programtillegg
1.3. Å installera nye programtillegg
1.4. Å skrive programtillegg
2. Å bruke Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Installing Script-Fu scripts
2.3. Råd og vink
2.4. Ulike typar av Script-Fu
3. Ei innføring i Script-Fu
3.1. Bli kjent med Scheme
3.2. Variablar og funksjonar
3.3. Lister, lister og atter lister
3.4. Det første Script-Fu skriptet ditt
3.5. Blås liv i skriptet
3.6. Utvid skriptet Text Box
3.7. Skriptet og resultatet av det
III. Funksjonar i GIMP
14. Verktøy
1. Verktøykassa
1.1. Innleiing
1.2. Verktøysymbola
1.3. Farge- og indikatorområdet
1.4. Verktøyinnstillingar
2. Utvalsverktøya
2.1. Felles eigenskapar
2.2. Rektangelutvalet
2.3. Ellipseutvalet
2.4. Frihandsutvalet (Lassoverktøyet)
2.5. Tryllestaven
2.6. Vel etter farge
2.7. Intelligent saks
2.8. Forgrunnsutval
3. Teikneverktøya
3.1. Felles eigenskapar
3.2. Penseldynamikk
3.3. Teikneverktøya (blyanten, målarpenselen og luftpenselen)
3.4. Fyllverktøyet
3.5. Fargeovergang
3.6. Blyant
3.7. Målarpensel
3.8. MyPaint Brush
3.9. Viskeleret
3.10. Luftpensel
3.11. Pennen (blekkverktøyet)
3.12. Kloning
3.13. Helbred
3.14. Perspektivkloning
3.15. Slør eller skjerp
3.16. Gni ut
3.17. Avskygging/Etterbelysning
4. Transformeringsverktøya
4.1. Felles eigenskapar
4.2. Innrettingsverktøyet
4.3. Flytteverktøyet
4.4. Beskjering
4.5. Rotér
4.6. Skalering
4.7. Forskyvingsverktøyet
4.8. Perspektiv
4.9. 3D Transform
4.10. Sameint transformering
4.11. Handle Transform
4.12. Spegelvending
4.13. Bur-transformering
4.14. Forvrenging
5. Andre verktøy
5.1. Oversyn
5.2. Banar
5.3. Fargeplukkaren
5.4. Lupe
5.5. Målingar
5.6. Tekst
5.7. GEGL-operasjon
15. Dialogvindauge
1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Dialog for for- og bakgrunnsfarge
3.2. Penseldialogen
3.3. MyPaint Brushes Dialog
3.4. Dialogen for mønsterelement
3.5. Dialogen for fargeovergangar
3.6. Palettdialogen
3.7. Tagging
3.8. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til bilethandteringa
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen «Biletmalar»
5. Miscellaneous Dialogs
5.1. Dialogvindauget for verktøyforvala
5.2. Redigering av verktøyforvala
5.3. Dialog for utstyrstatus
5.4. Feilkonsollen
5.5. Dashboard
5.6. Lagra fil
5.7. Eksportere fil
5.8. Dialogvindauget for «prøvepunkt»
5.9. Peikardialogen
5.10. Dialogvindauget for symmetrieikning
5.11. Keyboard Shortcuts Dialog
16. Menyar
1. Menyane i GIMP
1.1. Menylinja i biletvindauget
1.2. Lokalmeny
1.3. Avrivingsmenyar
1.4. Fanemenyar
2. Menyen «Fil»
2.1. Oversyn
2.2. Ny
2.3. Hent inn
2.4. File Open…
2.5. Opna som lag
2.6. Opna frå ei nettside
2.7. Opna tidlegare brukte
2.8. Lagra
2.9. Lagra som
2.10. Lagra ein kopi
2.11. Tilbakestill
2.12. Export… and Overwrite…
2.13. Eksporter som
2.14. Opprett mal
2.15. Skriv ut
2.16. Send som e-post
2.17. Kopier biletadressa
2.18. Vis i filhandsamaren
2.19. Lukk
2.20. Lukk alle
2.21. Avslutt
3. Menyen «Rediger»
3.1. Postar i menyen «Rediger»
3.2. Angre
3.3. Gjenta
3.4. Angrelogg
3.5. Klipp ut
3.6. Kopier
3.7. Kopier synlege
3.8. Lim inn
3.9. Paste Into Selection
3.10. Paste In Place
3.11. Paste Into Selection In Place
3.12. Lim inn som
3.13. Buffer
3.14. Tøm utvalet
3.15. Fyll med forgrunnsfarge
3.16. Fyll med bakgrunnsfarge
3.17. Fyll med mønsterelement
3.18. Fyll utvalet
3.19. Fyll banen
3.20. Strek opp utvalet
3.21. Strek opp bane
3.22. Preferences
3.23. Input Devices
3.24. Tastesnarvegar
3.25. Modular
3.26. Einingar
4. Menyen «Utval»
4.1. Innleiing til menyen «Utval»
4.2. Vel alt
4.3. Vel ingen
4.4. Inverter
4.5. Gjer flytande
4.6. Etter farge
4.7. Frå bane
4.8. Utvalshandteraren
4.9. Mjuk kant
4.10. Gjer skarpare
4.11. Krymp
4.12. Auk
4.13. Ramme
4.14. Fjern hol
4.15. Forvreng
4.16. Avrunda rektangel
4.17. Slå snarmaske av/på
4.18. Lagra til kanal
4.19. Til bane
5. Menyen «Vis»
5.1. Innleiing til menyen «Vis»
5.2. Ny visning
5.3. Show All
5.4. Punkt for punkt
5.5. Forstørr
5.6. Flip & Rotate (0°)
5.7. Center Image in Window
5.8. Tilpass vindauget
5.9. Full skjerm
5.10. Navigeringsvindauget
5.11. Visingsfiltra
5.12. Fargehandtering
5.13. Vis utvalsgrensene
5.14. Vis laggrenser
5.15. Show Canvas Boundary
5.16. Vis hjelpelinjer
5.17. Vis rutenett
5.18. Vis prøvepunkta
5.19. Fest til hjelpelinjer
5.20. Fest til rutenett
5.21. Fest til lerretkanten
5.22. Fest til aktiv bane
5.23. Lerretfarge
5.24. Vis menylinje
5.25. Vis linjalar
5.26. Vis rullefelt
5.27. Vis statuslinje
6. Menyen «Bilete»
6.1. Oversyn
6.2. Duplikat
6.3. Modus
6.4. RGB-modus
6.5. Gråskalamodus
6.6. Indeksert modus
6.7. Presisjon
6.8. Fargestyring
6.9. Slå på_fargestyring
6.10. Bruk fargeprofil
6.11. Konverter til fargeprofil
6.12. Fjern fargeprofil
6.13. Lagra fargeprofilen til fil
6.14. Transformer
6.15. Spegelvend Loddrett / vassrett
6.16. Rotering
6.17. Lerretformat
6.18. Tilpass lerret til lag
6.19. Tilpass lerret til utvalet
6.20. Utskriftformat
6.21. Skaler biletet
6.22. Crop Image
6.23. Slice Using Guides
6.24. Hard autobeskjering
6.25. Flett saman synlege lag
6.26. Flat ut biletet
6.27. Innrett synlege lag
6.28. Hjelpelinjer
6.29. Ny hjelpelinje
6.30. Ny hjelpelinje (i prosent)
6.31. Nye hjelpelinjer frå utvalet
6.32. Fjern alle hjelpelinjer
6.33. Innstillingar for rutenettet
6.34. Biletinformasjon
6.35. Metadata
6.36. Metadata Viewer
6.37. Metadata Editor
7. Lagmenyen
7.1. Innleiing til «lag»-menyen
7.2. Nytt lag
7.3. Nytt frå synlege
7.4. Ny laggruppe
7.5. Dupliser laget
7.6. Forankre laget
7.7. Flett saman nedover
7.8. Merge Layer Group
7.9. Slett laget
7.10. Tekstkommandoane i lagmenyen
7.11. Fjern tekstinformasjon
7.12. Undermenyen «Stabel»
7.13. Vel laget over
7.14. Vel laget under
7.15. Vel øvste laget
7.16. Vel nedste laget
7.17. Løft laget
7.18. Senk laget
7.19. Laget til toppen
7.20. Laget til botnen
7.21. Reverser rekkefølgja for laga
7.22. Undermenyen «Masker»
7.23. Legg til lagmaske
7.24. Flett lagmaske
7.25. Slett lagmaske
7.26. Vis berre lagmaske
7.27. Rediger til lagmaske
7.28. Slå av lagmaske
7.29. Maske til utval
7.30. Legg til i utvalet
7.31. Trekk frå utvalet
7.32. Snitt med utvalet
7.33. Undermenyen «Gjennomsikt» i Lag-menyen
7.34. Legg til alfakanal
7.35. Fjern alfakanal
7.36. Farge til alfa
7.37. Halvutflating
7.38. Grenseverdi for alfa
7.39. Alfa til utval
7.40. Legg til i utvalet
7.41. Trekk frå utvalet
7.42. Snitt med utvalet
7.43. Undermenyen «Transformer»
7.44. Vend horisontalt
7.45. Vend vertikalt
7.46. Roter 90° med klokka
7.47. Roter 90° mot klokka
7.48. Roter 180°
7.49. Valfri rotasjon
7.50. Forskyving
7.51. Sett laggrensene
7.52. Laget til biletformatet
7.53. Skaler laget
7.54. Beskjer laget
8. Menyen «Fargar»
8.1. Postar i menyen «Fargar»
8.2. Fargebalanse
8.3. Fargetemperatur
8.4. Kulør-kroma
8.5. Kulør og metning
8.6. Metning
8.7. Eksponering
8.8. Skugge-høglys
8.9. Lysstyrke kontrast
8.10. Nivå
8.11. Kurver
8.12. Inverter
8.13. Lineær invertering
8.14. Inverter verdiar
8.15. Undermenyen «Auto»
8.16. Jamn ut
8.17. Kvitbalanse
8.18. Strekk kontrast
8.19. Strekk kontrast HSV
8.20. Fargeforbetring
8.21. Fargeforbetring (tradisjonell)
8.22. Undermenyen «Komponentar»
8.23. Kanalmiksar
8.24. Trekk ut komponent
8.25. Monomiksar
8.26. Sett saman
8.27. Separer
8.28. Set saman på nytt
8.29. Undermenyen «Mindre metning»
8.30. Farge til grå
8.31. Avmetting
8.32. Monomiksar
8.33. Sepia
8.34. Undermenyen «Kart»
8.35. Ordna fargekartet på nytt
8.36. Sett fargekart
8.37. Alien Map
8.38. Bytt farge
8.39. Roter fargane
8.40. Fargelegg frå fargeovergang
8.41. Fargelegg frå palett
8.42. Fargelegg frå mal
8.43. Undermenyen «Tonetilordning»
8.44. Fattal et al. 2002
8.45. Mantiuk 2006
8.46. Reinhard 2005
8.47. Stress
8.48. Retinex
8.49. Undermenyen «Info»
8.50. Histogram
8.51. Kantgjennomsnitt
8.52. Fargeromanalyse
8.53. Eksporter histogram
8.54. Palettutglatting
8.55. Terskel
8.56. Farg inn biletet
8.57. Posteriser
8.58. Farge til alfa…
8.59. Utjamning
8.60. RGB-klipp
8.61. Heit…
9. Menyen «Verktøy»
9.1. Innleiing til menyen «Verktøy»
10. Menyen «Filter»
10.1. Innleiing til menyen «Filter»
10.2. Gjenta siste
10.3. Vis siste igjen
10.4. Tilbakestill alle filtra
10.5. Undermenyen «Python-Fu»
10.6. Undermenyen «Script-Fu»
11. Menyen «Vindauge»
12. Menyen «Hjelp»
12.1. Innleiing til menyen «Hjelp»
12.2. Hjelp
12.3. Menyhjelp
12.4. Dagens tips
12.5. Om
12.6. Søkja etter og køyra ein kommando
12.7. Lesar for programtillegg
12.8. Prosedyrelesaren
12.9. Feilrapport og spørsmål om ønskje
12.10. GIMP på nettet
12.11. Brukarhandbok
17. Filter
1. Innleiing
2. Felles eigenskapar
3. Sløringsfiltera
3.1. Innleiing til sløringsfiltra
3.2. Fokussløring
3.3. Gaussisk sløring
3.4. Linsesløring
3.5. Gjennomsnittleg kurvatursløring
3.6. Mediansløring
3.7. Pikseliser
3.8. Selektiv gaussisk sløring
3.9. Variabel sløring
3.10. Sirkulær rørslesløring
3.11. Lineær fartssløring
3.12. Zoom fartssløring
3.13. Slør flisfugene
4. Forbetringsfiltera
4.1. Innleiing
4.2. Kantutjamning
4.3. Fjern annakvar linje
4.4. Høgpass
4.5. Støyredusering
4.6. Fjern raude auge
4.7. Symmetrisk næraste nabo
4.8. Gjer skarpare (uskarpmaske)
4.9. Støvfjernar
4.10. Fjern striper
4.11. NL-filteret
4.12. Wavelet-separering
5. Forvrengningsfiltera
5.1. Innleiing
5.2. Lupeeffekt
5.3. Relieff
5.4. Gravyr
5.5. Linsefeil
5.6. Kaleidoskop
5.7. Mosaikk
5.8. Avistrykk
5.9. Polarkoordinat
5.10. Krusning
5.11. Forskyving
5.12. Sfærisk
5.13. Verdiutbreiing
5.14. Videodegradering
5.15. Bølgjer
5.16. Drei og knip
5.17. Vind
5.18. Bøy
5.19. Relieff (tradisjonell)
5.20. Innrulling
6. Lys- og skyggefiltera
6.1. Innleiing
6.2. Bloom
6.3. Supernova
6.4. Linserefleks
6.5. Gradientrefleks
6.6. Lyseffektar
6.7. Lysglimt
6.8. Slagskygge
6.9. Long Shadow
6.10. Vignette
6.11. Drop Shadow (legacy)
6.12. Perspektivskygge
6.13. Xach-effekt
7. Støyfilter
7.1. Innleiing til støyfiltra
7.2. CIE-lik støy
7.3. HSV-støy
7.4. Fargekast
7.5. Fargeplukk
7.6. RGB-støy
7.7. Nedsmelting
7.8. Sprei
8. Filteret «Finn kantar»
8.1. Innleiing
8.2. DoG kantfinning
8.3. Kant
8.4. Laplace
8.5. Neon
8.6. Sobelrelieff
8.7. Biletfargeovergang
9. Uspesifiserte filter
9.1. Innleiing
9.2. Konturutjamningsmatrise
9.3. Distance Map
9.4. GEGL graph
9.5. Normal Map
9.6. Utvid
9.7. Erodér
10. Kombineringsfiltera
10.1. Innleiing
10.2. Djupfletting
10.3. Filmstripe
11. Artistiske filter
11.1. Innleiing til dei artistiske filtra
11.2. Lerret
11.3. Teikneserie
11.4. Kubisme
11.5. Glasfliser
11.6. Oljemaling
11.7. Fotokopi
11.8. Enkel lineær interaktiv klasing
11.9. Mjukglød
11.10. Vasspikslar
11.11. Teikneserie (tradisjonell)
11.12. Tekstil
11.13. GIMPressionist
11.14. Oljemåling (tradisjonelt)
11.15. Predator
11.16. Mjukglød (tradisjonell)
11.17. Van Gogh (LIC)
11.18. Vevnad
12. Dekorfiltera
12.1. Innleiing
12.2. Legg til fasettkant
12.3. Legg til ramme
12.4. Kaffiflekkar
12.5. Tåke
12.6. Ullen kant
12.7. Gammalt foto
12.8. Avrunda hjørne
12.9. Dias
12.10. Skjer frå sjablong
12.11. Kromeffekt
13. Biletkartfiltera
13.1. Innleiing
13.2. Avbilding frå kart
13.3. Forskyving
13.4. Fraktal
13.5. Illusjon
13.6. Litle planet
13.7. Panoramaprojeksjon
13.8. Rekursiv transformering
13.9. Papirfliser
13.10. Utan fuger
13.11. Fraktalspor (tradisjonell)
13.12. Avbild på objekt
13.13. Flislegg
14. Teiknefiltera
14.1. Innleiing til teiknefiltra
14.2. Flamme
14.3. Fraktalutforskaren
14.4. IFS-Fraktal
14.5. Cellestøy
14.6. Perlin-støy
14.7. Plasma
14.8. Simplex-støy
14.9. Massiv støy
14.10. Differensskyer
14.11. Bayer-matrise
14.12. Sjakkbrett
14.13. Diffraksjonsmønster
14.14. Rutenett
14.15. Lineær sinus
14.16. Labyrint
14.17. Sinus
14.18. Spiral
14.19. Sjakkbrett (tradisjonelt)
14.20. CML-utforskaren
14.21. Rutenett (tradisjonelt)
14.22. Puslespel
14.23. Qbist
14.24. Spyrogimp
14.25. Kretskort
14.26. Gfig
14.27. Lava
14.28. Line Nova
14.29. Kuledesigner
15. Filter for nettsider
15.1. Innleiing
15.2. Biletkart
15.3. Halvutflating
15.4. Del opp
16. Animasjonsfiltera
16.1. Innleiing
16.2. Bland
16.3. Brenn inn
16.4. Krusningar
16.5. Roterande kule
16.6. Bølgjer
16.7. Optimer
16.8. Spel av animasjonen
I. Taste- og musereferansar
Fil — Tastereferansar for menyen Fil
Rediger — Tastereferansar for menyen Rediger
Utval — Tastereferansar for menyen Utval
Vis — Tastereferansar for menyen Vis
Image — Key reference for Image menu
Lag — Tastereferansar for menyen Lag
Verktøy — Tastereferansar for menyen Verktøy
Filter — Tastereferansar for menyen Filter
Windows — Key reference for Windows menu
Hjelp — Tastereferansar for menyen Hjelp
Lupe — Key reference for the Zoom tool
Ordforklaringar
Bibliografi
A. Historia til GIMP
1. Den spede starten
2. GIMP sine første dagar
3. Det store steget ut i verda
4. Versjon 2.0
5. Kva er nytt i Gimp 2.2?
6. Kva er nytt i GIMP 2.4?
7. Kva er nytt i Gimp 2.6?
8. Kva er nytt i GIMP 2.8?
9. Kva er nytt i GIMP 2.10?
B. Å rapportere feil og forslag til forbetringar
1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil
2. Rapportering av feil
C. Korleis bidra
1. Føresetnadar
1.1. Bli med i samtalane
1.2. Lag ein lokal arbeidskopi av koden
1.3. Installera sandkassa di
1.4. Mappa gimp-help
2. Arbeidsgangen
2.1. Skriving
2.2. Validering
2.3. Bilete
2.4. Laga HTML-filer
2.5. Senda inn filene
3. Tillegg
4. Arbeida i Windows
D. Tonetilordning og skuggegjenoppretting med «Fargar/Eksponering» i GIMP
1. Desimalpunkts «Fargar/Eksponering» med høg bitdjupne er mykje betre enn kurver for å gjera skuggane og midttonene lysare utan å blåsa ut høglysa.
2. Eit steg-for-steg-eksempel som viser korleis du gjenoppretter skuggeinformasjon ved hjelp av GIMP sin desimal «Fargar/eksponering» med høg bitdjupn
3. Bruk notat
4. Konklusjon
E. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
F. Ooops! Her manglar det hjelp
Register