4.3. Dokumentlogg

Figur 15.73. Dialogen for dokumentloggen

Dialogen for dokumentloggen

Denne dialogen opnar ei liste over dokument, dvs. bilete, du har opna tidlegare. Denne loggen er fyldigare enn den du får frå «tidlegare opna filer» i verktøykassa.

4.3.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

  • From the main menu: WindowsDockable DialogsDocument History.

  • frå fanemenyen ein annan dialogmeny ved å klikke på fanen og velje Legg til faneDokumentlogg

  • From the main menu: FileOpen RecentDocument History.

4.3.2. Å bruke dialogen for dokumentloggen

Ved hjelp av rulleknappen kan du bla deg gjennom alle bileta du har opna tidlegare.

Frå fanemenyen i dokumentloggen kan du velje mellom to ulike visingsformer: Vis som tabell, som viser bufferen i nettopp tabellform, og Vis som liste, som viser bufferane linje for linje der kvar linje viser ei førehandsvising av bufferinnhaldet, namnet og storleik i pikslar. Sjå i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)» korleis du kan tilpassa førehandsvisinga.

[Tips] Tips

Tastekombinasjonen Ctrl + F opnar ei søkefil. Sjå Vis som liste/tabell

Knappen Opna den valde oppføringa () eller menyvalet Opna bilete på lokalmenyen for dialogvindauget kan brukast for å opna det valde bilete. Dersom du held nede Shift-tasten samstundes, vert biletet lyft opp og sett fremst på skjermen. Held du nede Ctrl-tasten samstundes med at du trykkjer på knappen, vert dialogvindauget «Opna biletet» opna.

Du kan bruka knappen Fjern den markerte oppføringa () eller Slett oppføringa på lokalmenyen for dialogen for å fjerne biletet frå lista. Biletet vert berre fjerna frå lista, ikkje frå lagringsmediet.

Bruk knappen Tøm heile filloggen eller kommandoen Tøm loggen i lokalmenyen for dialogen for å fjerne filer frå loggen.

Bruk knappen Oppdater førehandsvisinga () eller Oppdater førehandsvisinga på lokalmenyen for dialogvindauget dersom det er gjort endringar. Dersom du samstundes held nede Shift-tasten, vert heile lista oppdatert. Den viktigaste bruken er kanskje likevel når du held nede Ctrl-tasten medan du trykkar på knappen. Då vert alle hengande oppføringar utelatne frå lista. Ei hengande oppføring er ei oppføring som er forsvunne frå den oppførte adressa og altså ikkje kan lastast inn på nytt frå dokumentloggen.

4.3.2.1. Document History Context Menu

Figur 15.74. Document History Context Menu

Document History Context Menu

Oversyn

You can get the document history context menu by right clicking on a file in the document history dialog, or by opening the Documents Menu submenu in the triangle dock tab menu. Several of the operations are also available through buttons at the bottom of the dialog. Those operations are documented above. The remaining ones are listed below.

Copy Image Location

Copy Image Location allows you to copy the path of the selected image to the clipboard.

Show in File Manager

Show in File Manager opens the location of the image in the default File Manager on your system.