4.3. Flytteverktøyet

Figur 14.124. Symbolet for flytteverktøyet i verktøykassa

Symbolet for flytteverktøyet i verktøykassa

Flytteverktøyet vert brukt til å flytte lag, utval, hjelpelinjer og tekst.

4.3.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTransformasjonsverktøyaFlytt,

  • ved å klikke på verktøysymbolet .

  • eller ved å trykkja på tasten M.

  • Flytteverktøyet vert også aktivert automatisk når du lagar ei hjelpelinje.

    [Notat] Notat

    If the function of the Space bar is set to Activate the Move tool (which is not the default, but can be changed in your Preferences, see below), then holding down the Space bar temporarily changes the active tool to Move. The Move tool remains active as long as the space bar is held down. The original tool is reactivated after releasing the space bar.

    To enable this behavior you have to change the setting called While space bar is pressed to Switch to Move tool. This setting can be changed in the Preferences dialog: EditPreferencesImage WindowsSpace Bar.

4.3.2. Innstillingar

Figur 14.125. Innstillingane for flytteverktøyet

Innstillingane for flytteverktøyet

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Flytteverktøyet

Hugs på at innstillingane du gjer også er gyldige neste gong du opnar eitt av verktøya som bruker desse vala.

Bytt funksjon (Shift)

Dersom flytt gjeld «Lag»:

Flytt eit lag eller ei hjelpelinje

På eit bilete med fleire lag vil musepeikaren skifta til eit kryss når han er over eit element som høyrer til det aktive laget. Du kan då klikke-og-dra elementet. Dersom musepeikaren viser ei lita hand, som viser at du ikkje kan hente eit element frå det gjeldande laget, vert eit ikkje-aktivt lag flytt i staden. (Det vert det aktive laget under sjølve flyttinga).

Ei eksisterande hjelpelinje vert raud når musepeikaren er over henne. Dette betyr at linja er aktiv og kan flyttast på.

At the point of intersection of two guides, you can click-and-drag to move them together. This is useful when the guides are used to mark a point, rather than a pair of lines (e.g, as is the case for the mandala symmetry guides, which mark the symmetry point of origin).

Flytt det aktive laget

Only the current layer will be moved (if smaller than canvas). This may be useful if you want to move a layer with transparent areas, where you can easily pick the wrong layer through these transparent areas.

[Notat] Notat

You also can move the active layer by setting its offset in the Edit Layer Attributes dialog.

Dersom flytt gjeld «Utval»:

Omrisset til utvalet vert flytta. (Sjå Del 2.1, «Moving or Resizing a Selection»).

Dersom flytt gjeld «Bane»:

Vel ein bane

Dette er normalinnstillinga. Musepeikaren skifter til ei lita hand når han er over ein synleg bane for å vise at du kan flytte denne banen ved å klikke og dra. Banen vert den aktive banen under flyttinga.

Flytt den aktive banen

Berre den gjeldande banen vert flytt. Du kan bytte gjeldande bane i banedialogen

4.3.3. Bruksområda for flytteverktøyet

Å flytte eit utval

Med flytteverktøyet kan du berre flytte omrisset av eit utval. Dersom flyttemodus er sett til «Lag», må du halde nede tastekombinasjonen Ctrl + Alt.

Dersom flyttemodus er sett til utval, kan du klikke og dra kvar som helst på biletet for å flytte omrisset av utvalet. Du kan også bruke piltastane for å flytte utvalet meir nøyaktig. Held du nede Shift-tasten vil flyttinga gå i steg på 25 pikslar.

Når du flytter eit utval med flytteverktøyet, vert senteret i utvalet markert med eit lite kryss. Dersom valet VisFest til hjelpelinjene/rutenett er aktivert, vert både dette krysset og omrisset for utvalet fest til hjelpelinjene/rutenettet.

Sjå Del 2.1, «Moving or Resizing a Selection» for andre tips om flytteverktøyet.

Å flytte eit lag

Dersom flyttemodus er sett til «lag», kan du velje mellom Flytt det aktive laget og, dersom du har eitt eller fleire lag, Peik til laget (eller hjelpelinje).

Å flytte samanlenka lag

Alle laga som er lenkja samen (med lenkjesymbolet), vert flytt uansett kva lag som er det aktive.

Å flytte ei hjelpelinje

Flytteverktøyet vert aktivert automatisk når du hentar ei hjelpelinje frå linjalen. Dersom du i mellomtida bruker eit anna verktøy, må du aktivere flytteverktøyet igjen for å flytte hjelpelinja. Når flytteverktøyet treff ei hjelpelinje, skifter ho til raudt og du kan klikke og dra for å flytte henne.

Å flytte ein bane

Baneverktøyet har sin eigen flyttefunksjon forklart i avsnittet Del 5.2, «Banar». Ønskje du likevel å bruka flytteverktøyet, må flyttemodus setjast til «Bane». Når du flytter banen på denne måten, vert han usynleg. Du må gjere han synleg igjen ved hjelp av banedialogen. Du kan anten velje banen som skal flyttast, eller du kan flytte den aktive banen.

Å flytte ein tekst

Kvar tekst har sitt eige lag og kan flyttast som eit lag. Sjå Del 5.6, «Tekst».