13.9. Papirfliser

13.9.1. Oversyn

Figur 17.310. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Papirfliser»


Dette filteret deler det aktive laget eller utvalet opp i firkanta bitar som deretter vert flytt rundt slik at dei meir eller mindre overlappar eller vert flytt frå kvarandre. Bitane kan også gå ut over biletkanten.

13.9.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterKartPapirfliser

13.9.3. Innstillingar

Figur 17.311. Innstillingane for filteret «Papirfliser»

Innstillingane for filteret «Papirfliser»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Tile Width, Tile Height

Filter starts cutting image before it displaces pieces; so, piece size and number of pieces in horizontal (Width) and vertical (Height) directions must be convenient to image size.

When these options are linked, tiles are square.

Move rate

Her bestemmer du kor mange prosent bitane maksimalt kan flyttast langs sidene i firkantane.

Linjebryting

Under flyttinga kan det hende at einskilde papirbitar hamnar utanfor biletkanten. Dersom det er merka av for denne funksjonen, vil desse bitane dukka opp igjen på motsett biletkant.

Fractional type

Under oppdelinga til fliser kan det hende at nokre originale pikslar vert igjen. Du har tre måtar å handsama desse på:

Tving

Dei resterande pikslane vert delt opp saman med flisene.

Ignorer

Innstillinga Bakgrunnstype vert ignorert, pikslane vert verande som dei er.

Bakgrunn

Gjenverande pikslar vert erstatta ut frå innstillingane sett i det føgjande avsnittet.

Sentrer

Dersom det er merka av for dette valet, vert papirbitane tettast i sentrum av biletet.

Bakgrunn

Dersom radioknappen Bakgrunn er avkryssa, har du seks ulike bakgrunntypar å velje mellom:

Invertert bietet

Bakgrunnsfargane vert inverterte ved å trekke verdien frå 255 for kvar fargekanal.

Gjennomsiktig

Bakgrunnen vert gjennomsiktig.

Bilete

Bakgrunnsfargane vert uendra. Originalbiletet bir brukt som bakgrunn.

Color

Remaining pixels will be replaced by the color you can select. Default is the Foreground color of toolbox. You can choose another color using the color button or the color picker.

Random seed

Tile displacement can be done at random.