Tillegg B. Å rapportere feil og forslag til forbetringar

Innhald

1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil
2. Rapportering av feil

Trist å måtte innrømma det, men til nå har ingen versjonar av GIMP vore absolutt feilfrie. Det vil nok også vere tilfelle for komande versjonar av GIMP. Trass i alle gode intensjonar, vil det i eit så komplisert program som GIMP alltid dukka opp bruksmåtar eller -kombinasjonar som ingen hadde tenkt på førehand skulle kunne skje. Dette er eit problem alle programutviklarane kjenner godt til — eller i det minste burde kjenne til.

Erkjenninga av at det finst feil, betyr likevel ikkje at feil skal aksepterast. Dersom du finn ein feil i GIMP, vil utviklarane svært gjerne få grei på det, slik at dei i det minste kan gjere forsøk på å utbetra han.

Dersom du oppdagar at GIMP i visse samanhengar oppfører seg unormalt, kan det hende du har dumpa over ein feil med programmet. Kva bør du gjere? Korleis rapportera feilen?

[Tips] Tips

The procedure for making an enhancement request—that is, for asking the developers to add a missing feature—is the same as the procedure for reporting a bug.

In common with many other free software projects, GIMP uses a bug-reporting mechanism called GitLab. This is a very powerful web-based system, capable of managing thousands of bug reports without losing track. In fact, GIMP shares its GitLab database with the entire Gnome project.

1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil

Før du planlegg å rapportera ein feil, må du forsikre deg om at det verkeleg er ein feil. Det er vanskeleg å setje opp ein plan for korleis du kan kontrollere om du har oppdaga ein verkeleg feil. Ofte vil det vere til stor hjelp å lese dokumentasjonen. Det kan kanskje vere lurt å diskutera problemet på IRC eller andre postlister. Dersom du opplever eit skikkeleg krasj, er sjansen for at det er ein reell feil nokså stor. (Dette i motsetnad til når GIMP oppfører seg uventa). Velskrive programvare er utforma slik at dei ikkje skal kunne krasje, same kva som skjer. Har du gjort seriøse forsøk på å finna ut om det verkeleg er ein feil i GIMP som er årsaka til krasjet, men framleis er usikker på årsaka, er det betre å rapportera feilen enn å la det vere. Det verste som kan skje er at du har kasta bort tida til utviklingsteamet.

[Notat] Notat

Det er faktisk nokre få kjende ting som kan få GIMP til å krasje, men som det ikkje er bryet verd å gjere noko med. Ein av dei er å be GIMP om å gjere noko som krev uhorvelege mengder minneplass, som for eksempel å laga eit bilete med ein million biletpunkt i kvart lag.

Du bør også forsikra deg om at du brukar ein oppdatert versjon av GIMP. Å rapportera feil som alt er retta er å sløse med tida for alle. (GIMP 1 vert ikkje støtta. Finn du feil i GIMP 1 må du anten oppgrade til GIMP 2 eller leve med feilen). Spesielt dersom du brukar utviklingsversjonar av GIMP, er det viktig at du finn feilen også i den siste versjonen før du sender inn ein rapport.

If after due consideration you still think you have a legitimate bug report or enhancement request, the next step is to go to GIMP's list of issues (https://gitlab.gnome.org/GNOME/gimp/issues/), and try to see whether somebody else has already reported the same thing.

1.1. Finn ein spesiell feil

Enter some (space separated) search terms, e.g.

filter crash

in the "Search or filter results..." text box and press Enter. By default you only see open reports; you can change this by clicking "All" above the search field.

The result is either a list of bug reports – hopefully not too long – or a message saying «Sorry, your filter produced no results». If you don't find a related bug report by doing this, it may be worth trying another search with different terms. If in spite of your best efforts, you file a bug report and it ends up being closed as a duplicate, don't be too upset: it has happened repeatedly to the author of this documentation.