3.12. Kloning

Figur 14.89. Symbolet for «kloning» i verktøykassa

Symbolet for «kloning» i verktøykassa

Kloneverktøyet nyttar den aktive penselen for å kopiere data frå eit bilete over til eit anna bilete eller ein annan stad i det same biletet. Det viktigaste bruksområdet er å reparera digitale foto ved å male over problemområdet med andre data henta frå biletet. Det kan ta litt tid å læra seg teknikkane, men det er vel verd å prøve seg. Eit anna bruksområde er å teikne mønster eller kurver. Sjå nærare om dette i Del 11, «Mønsterelement».

Dersom du ønskjer å klone frå eit bilete i staden for frå eit mønster, må du fortelje GIMP kvar for bilete som det skal kopierast frå. Dette gjer du ved å halde nede Ctrl-tasten medan du klikkar på det aktuelle biletet. Før du har gjort dette, vil markøren ha utsjånad som eit «forbodsskilt» () for å vise at du ikkje kan klone.

Dersom du klonar frå eit mønsterelement, vert kloninga flislagt. Dette betyr at dersom du kjem utanfor kanten av mønsterelementet, vil kopieringa halde fram frå den motsette sida omlag som om elementet skulle vere lagt side om side i eit uendeleg mønster. Dette gjeld ikkje dersom du klonar frå eit bilete. Kjem du utføre kanten av biletet, vil kloninga stoppe opp.

Du kan klone til og frå alle teikneflatene, dvs. lag, lagmasker og kanalar. Dersom du skifter til snarmaske, kan du også klone til og frå utvalsmasker. Dersom kloninga fører til at du prøver å klone fargar som ikkje vert støtta, t.d. dersom du klonar frå eit RGB-område til eit indeksert område, vert fargane sette til den næraste valøren.

3.12.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyKloning,

  • ved å klikke på symbolet i verktøykassa

  • med tastatursnarvegen C

3.12.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Sjå oversynet over valtastane for teikneverktøya for omtale av dei tastane som verkar likt på alle teikneverktøya.

Ctrl

Denne tasten vert brukt for å markera kjelda for kloninga dersom du klonar frå eit bilete. Ingen effekt dersom du klonar frå eit mønster. Du kan klone frå eitkvart lag i eit bilete ved å klikka på biletet eller det aktive laget medan du held Ctrl-tasten nede. Dersom innrettinga er sett til Ingen, Direkte eller Fast punkt vert punktet du klikka på kjelda du kloner frå. Biletdata frå dette punktet vert brukte når du teiknar med kloneverktøyet. I kjeldevalmodus skifter musepeikaren til .

3.12.3. Innstillingar

Figur 14.90. Innstillingane for «kloneverktøyet»

Innstillingane for «kloneverktøyet»

Normalt vert innstillingane for det valde verktøyet viste under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opna verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view

Du finn ei beskriving av innstillingar som gjeld mange eller alle teikneverktøya under felles innstillingar for teikneverktøya.

Hard edge: this option gives a hard contour to the cloned area.

Kjelde

Her bestemmer du om kloneverktøyet skal hente data frå eit av dei opne bileta eller frå gjeldande mønsterelement.

Bilete

Dersom du vel å klone frå eit bilete, må du fortelje GIMP kva lag i biletet som skal brukast som kjelde ved å Ctrl-klikka på det.

If you check Sample merged it's what you «see» (color made with all the layers of a multi-layer image) that's cloned. If it's unchecked, only the selected layer is cloned. For more information about non-destructive image editing with Sample merged see Sample Merge.

Mønsterelement

Du kan få fram oversynet over dei tilgjengelege mønstra ved å klikka i ruta for mønsterelement. Dette er berre tilgjengeleg dersom du har aktivert mønsterelement som kjelde.

Flett synlege

If this option is not checked (default), Clone tool samples from the active layer.

If this option is checked, Clone tool samples from all layers. This allows you to work in a non-destructive fashion, without modifying original pixels: you create a new layer (transparent) above the image layer; this new layer being active, all cloned pixels will appear in this layer.

Cloned pixels are in the new layer.

Innretting

Her kan du bestemma korleis posisjonen du skal henta data frå skal samsvara i høve til penselstrøka.

I eksempla nedanfor er det brukt eit bilete som kjelde og eit anna bilete som mål for kloninga. Vi kunne også ha klona på ein av laga i kjeldebiletet.

Figur 14.91. Originalbiletet for innrettingseksemplet

Originalbiletet for innrettingseksemplet

Det er brukt den største penselen. Kjelda er den innringa krossen.

Originalbiletet for innrettingseksemplet

Eit bilete med einsfarga bakgrunn. Vi skal teikne tre klonestrøk etter kvarandre.


Ingen

Kvart penselstrøk vert handsama individuelt. Data vert henta frå det punktet du har markert som datakjelde. Det er ikkje noko samband mellom eit strøk og det neste. Ulike penselstrøk vil som oftast lage ugreie dersom dei kryssar kvarandre.

Eksemplet nedanfor: Etter kvart strok går klonekjelda tilbake til utgangsposisjonen. Kloninga vil alltid vere frå same området.

Figur 14.92. Innretting: «Ingen»

Innretting: «Ingen»

Relativt

Med dette valet aktivert, vil det første klikket du gjer etter at du har sett klonepunktet (punktet der data vert henta frå) bestemme avstand og retning mellom klonepunktet og avsettingspunktet. Alle seinare kloningar vil bruka den same forskyvinga, heilt til du gjer eit nytt val ved å setje eit nytt klonepunkt (Ctrl-klikk) og deretter klikke på eit nytt avsettingspunkt.

Dersom du vil forandre forskyvinga, hald nede Ctrl-tasten medan du klikkar på ei ny kjelde.

I eksemplet nedanfor vil for kvart nytt strøk, kjelda ha den same forskyvinga som i det førre strøket. Det er såleis ingen kloneforskyving for det første strøket. Når strøka vert mange nok, vil kjelda etter kvart hamne utføre biletet, difor den noko avstumpa utsjånaden.

Figur 14.93. Innretting: «Relativ»

Innretting: «Relativ»

Direkte

Innrettinga «direkte» verkar noko ulikt i høve til dei andre metodane. Når du kopierer frå eit bilete, vil Ctrl-klikk registrere eit kjeldelag. Når du kloner på mål-laget vert dei tilsvarande pikslane frå kjelde-laget overførte. Sjølv om du kan bruka dette til å klone frå eit bilete til eit anna, er metoden særleg nyttig for å flytte delar av eit lag over i eit anna lag i same biletet.

For kvart einaste penselstrøk vert data plukka frå kjelda i den posisjonen musepeikaren har på målet. I det neste eksemplet er mål-laget mindre enn kjelde-laget, så her er det ingen avkortingar.

Figur 14.94. Innretting: «Direkte»

Innretting: «Direkte»

Fast punkt

Kjeldepunktet er fiksert til ein og same staden. Sjølv om du teiknar linjer, vert data henta frå same punktet.

Kjelda er fiksert. Det same punktet vert repetert heile tida.

Figur 14.95. Innretting: «Fast punkt»

Innretting: «Fast punkt»

3.12.4. Tilleggsinformasjon

Gjennomsikt

Måten kloneverktøyet påverkar gjennomsikt er litt komplisert. Gjennomsikt kan i seg sjølv ikkje klonast. Prøver du å klone frå ei gjennomsiktig kjelde, vil ingenting skje. Klonar du frå ei delvis gjennomsiktig kjelde, vert resultatet avhengig av kor gjennomsiktig biletet du klonar på er. Dersom du klonar på eit fullstendig ugjennomsiktig bilete med harde verktøy, vert resultatet slik:

  • Å klone gjennomsiktig svart på kvit gir grå.

  • Å klone gjennomsiktig svart på svart gir svart.

  • Å klone gjennomsiktig kvit på kvit gir kvit.

  • Å klone gjennomsiktig kvit på svart gir grå.

Kloninga kan ikkje gjere eit bilete meir gjennomsiktig, men det kan gjere det mindre gjennomsiktig dersom valet «Ikkje endre gjennomsikt» ikkje er slått av for det aktuelle laget. Klonar du eit opakt område på eit gjennomsiktig område, vert resultatet opakt. Klonar du eit gjennomsiktig område på eit gjennomsiktig område, vert resultatet eit tettare, dvs. meir opakt, bilete.

Filter-penslar

Det finst ein del andre, ikkje særleg opplagte måtar å bruke kloneverktøyet på. Ein av dei tinga du kan gjere, er å lage «filterpenslar». Altså å lage ein effekt som minner om å legge til eit filter med ein pensel. For å gjere dette, lagar du ein kopi av laget du arbeider på og legg det ønskte filteret til kopien. Opna kloneverktøyet og set kjelde til «Bilete» og innretting til «Direkte». Ctrl-klikk på lagkopien for å gjere dette til kjelde og teikna på originallaget. Det filtrerte laget vert lagt på originallaget.

Historikkpensel

Du kan bruke ein liknande teknikk for å imitere Photoshops «History brush», som gjer at du kan angre og gjenta endringar utførte med pensel. Også her byrjar du med å lage kopi av det biletet du arbeider på. Gå tilbake til originalen og finn tilbake i angreloggen til det ønskte biletet, anten ved å angre eller ved å bruke angredialogen. Dette må gjerast i originalen fordi kopieringa ikkje kopierer angreloggen. Aktiver kloneverktøyet med kjelde til bilete og justeringa til direkte. Ctrll-klikk på eit lag i det eine biletet og mal på det tilsvarande laget på det andre biletet. Avhengig av korleis du gjer det, vil du nå få anten ein «angrepensel» eller ein «gjentapensel».