4.3. Fjern annakvar linje

4.3.1. Oversyn

Stillbilete som er laga på grunnlag av eit videobilete vil ofte sjå litt forstyrra ut, med både uklare område og uventa striper. Dette er særleg synleg ved raske rørsler. Årsaka ligg i måten videobileta er sett saman på. For å unngå flimring, blir bileta på skjermen teikna på nytt 25 gonger i sekundet. På eit biletrøyr blir teikninga utført ved å føre ein tynn elektronstråle vassrett over skjermen og såleis teikne linje for linje nedover. Andre skjermar arbeider annleis, men alle teikner linjer på ein eller annan måte. Videokameraet tar 50 bilete per sekund og viser to bilete samstundes. Linje 1 frå bilete nr. 1, linje 2 frå bilete nr. 2, linje 3 frå bilete 1 osv. annakvar gong. Medan bilete nr. 1 blir teikna, står bilete nr. 2 fast, og omvendt. Dersom det nå har skjedd større forandringar i mellomtida, kan dette føre til synlege hakk eller striper i biletet.

Filteret fjerner annankvar linje i biletet, altså det eine av desse to bileta. Tomrommet blir utfylt med fargeovergangar mellom to nærliggande linjer. Resultatet blir litt uklart, men som oftast betre enn originalen. Dessutan kan det nye biletet ofte forbetrast ved hjelp av eigna filter. (Prosessen med å flette saman to bilete blir ofte kalla «interlace» og den funksjonen filteret utfører blir difor ofte kalla «deinterlace»).

Du kan finne testbilete for å prøve ut filteret på [WKPD-DEINTERLACE].

4.3.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterForbetreTeikna annakvar linje

4.3.3. Innstillingar

Figur 17.31. Innstillingane for filteret «Fjern annakvar linje»

Innstillingane for filteret «Fjern annakvar linje»

Førehandsvising

Når denne er avkryssa, vil innstillingane bli viste i førehandsvisinga.

Behald odde felt, Behald partalsfelt

Du bør prøve begge for å sjå kva som gir best resultat.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.

4.3.4. Eksempel

Figur 17.32. Eit lite eksempel på verknadane av filteret

Eit lite eksempel på verknadane av filteret

Topp : Pikslane i like linjer er skifta med ein piksel mot høgre. Botn : Ei linje manglar. (Bileta er forstørra for å vise pikslane).

Eit lite eksempel på verknadane av filteret

Avkryssa for Behald like linjer. Topp : Odde linjer er skift mot høgre for at dei skal bli på linje med dei like linjene. Botn: Den tomme linja er fylt med raudt.

Eit lite eksempel på verknadane av filteret

Avkryssa for Behald odde linjer. Topp : Like linjer er skift mot venstre for at dei skal bli på linje med dei odde linjene. Botn: Den tomme linja er der framleis, men tilpassa ved hjelp av ein fargeovergang.