3.13. Helbred

Figur 14.96. Verktøyet «helbred» i verktøykassa

Verktøyet «helbred» i verktøykassa

Dette verktøyet vert brukt for å utbetra småfeil i biletet, for eksempel flekker i eit portrett. Før du bruker verktøyet, må du velje ein pensel omlag like stor som feilen. Deretter Ctrl-klikk på det området du ønskjer å bruke til utbetringa. Slepp opp Ctrl-tasten og klikk på området der feilen er. Dersom feilen er liten, dvs. avvik lite frå omgivnadane, kan det vere nok å klikke ei gong. Er feilen større, kan det hende du må klikke fleire gonger, men då med fare for å smøre biletet utover.

To use it, first choose a brush with a size adapted to the defect. Then Ctrl-click on the area you want to reproduce. Release the Ctrl key and drag the sample to the defect. Click. If the defect is slight, not very different from its surrounding, it will be corrected as soon. Else, you can correct it with repeated clicks, but with a risk of daubing.

3.13.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten frå

  • frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyaHelbred,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastesnarvegen H.

3.13.2. Valtastane (normalinnstillinga)

Ctrl

Ctrl-tasten vert brukt for å markera kva område verktøyet skal henta biletdata frå. Hald nede Ctrl-tasten medan du klikkar i det aktive biletlaget der du vil hente data frå. Du kan bruke data frå kva biletlag eller bilete som helst. Kva for eit lag som er aktivt kan du sjå i lagdialogen. Biletdata frå det punktet du klikka på vert brukte når du byrjar å helbrede biletet. Når du held nede Ctrl-tasten vil markøren syne dette ved å vise eit kryss.

Shift

Dersom du trykker denne tasten, vil du sjå ein tynn strek mellom det punktet du sist klikka på som kjeldeområde og til musepeikaren. Dersom du klikkar igjen, medan du held nede Shift-tasten, vil verktøyet «helbrede» langs denne linja.

3.13.3. Innstillingar

Figur 14.97. Innstillingane for verktøyet «helbred»

Innstillingane for verktøyet «helbred»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Mode; Opacity; Brush; Size; Aspect Ratio; Angle; Spacing; Hardness; Dynamics; Dynamics Options; Force; Apply Jitter; Smooth Stroke; Lock brush to view

Du finn ei beskriving av innstillingar som gjeld mange eller alle teikneverktøya under felles innstillingar for teikneverktøya.

Hard edge: this option gives a hard contour to the healed area.

Flett synlege

Dersom denne er aktivert, vil verktøyet hente data frå alle synleg laga i biletet, ikkje berre frå det aktive laget.

See Del 3.12, «Kloning» for using Sample Merged in non-destructive image editing.

Innretting

Denne innstillinga er omtalt underkloneverktøyet.

3.13.4. Helbreding er ikkje kloning

Sjølv om helbredverktøyet har mange brukseigenskapar felles med kloneverktøya, er resultatet heilt anleis.

Figur 14.98. Ei samanlikning mellom «Helbred» og «Kloning»

Ei samanlikning mellom «Helbred» og «Kloning»

Cloning on the left. All colors are transferred.

Healing on the right. Colors are much less transferred, especially on borders where surrounding pixels of destination are taken in account.