8.2. DoG kantfinning

8.2.1. Oversyn

Figur 17.164. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Filter «Difference of Gaussians» applied with radius 1 = 1.000 and radius 2 = 0.100.


Filteret blei tatt i bruk frå og med GIMP 2.2. Det finn kantane ved å køyre to gaussiske sløringar med litt ulike sløringsradiusar og deretter subtrahere resultata. Namnet «DoG-filter» er etter det engelske namnet på filteret: Difference of Gaussians. Algoritmane bak dette filteret blir mykje brukt innan forsking på kunstig syn, og kanskje også for biologisk syn i og med at dei arbeider svært raskt men likevel sikkert. Dei viktigaste innstillingane er sløringsradius for dei to køyringane. Desse er det lettast å setje ved å sjå på førehandsvisinga. Eit lite tips på vegen likevel: auke i den minste radiusen vil som oftast gi tykkare kant, medan redusering av den største radiusen har ein tendens til å auke terskelen for at noe skal bli oppfatta som ein kant. Som oftast vil du få det beste resultatet når radius 2 er mindre enn radius 1. Unntaket kan vere når du har lyse figurar på mørk bakgrunn.

8.2.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterFinn kantarDoG kantfinning

8.2.3. Innstillingar

Figur 17.165. Innstillingane for filteret «DoG kantfinning»

Innstillingane for filteret «DoG kantfinning»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Radius 1, Radius 2

Radius 1 and Radius 2 are the blurring radii for the two Gaussian blurs. If you want to produce something that looks like a sketch, in most cases setting «Radius 2» smaller than «Radius 1» will give better results.