5.13. Verdiutbreiing

5.13.1. Oversyn

Figur 17.84. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «verdiutbreiing»


This filter works on color borders. It spreads pixels that differ in a specified way from their neighboring pixels.

5.13.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterForvrengningarVerdiutbreiing

5.13.3. Innstillingar

Figur 17.85. Innstillingane for filteret «Verdiutbreiing»

Innstillingane for filteret «Verdiutbreiing»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Modus

I eksempla nedanfor er det dette biletet som er brukt:

Meir kvitt (høg verdi)

Pikslane vil forplante seg frå område med høg lysverdi til område med lågare lysverdi og såleis utvide dei lyse områda.

Figur 17.86. Meir kvitt

Meir kvitt

Dei lyse pikslane har forplanta seg til dei mørke områda i fire retningar: opp, ned, høgre og venstre. Filteret er køyrd fleire gonger for å forsterka effekten.


Meir svart (liten verdi)

Pikslane vil forplante seg frå område med låg lysverdi til område med høgare lysverdi og såleis utvide dei mørke områda.

Figur 17.87. Meir svart

Meir svart

Figur 17.88. Meir svart, bare nedover

Meir svart, bare nedover

Det same som ovanfor, men nå avmerka bare for Nedover.


Middelverdi til spissane

I området mellom dei to grenseverdiane blir fargane i dei pikslane som finst der frå før og dei nye pikslane blanda samen til ein middelverdi.

Figur 17.89. Middelverdi til spissane

Middelverdi til spissane

Det blir lagt ei tynn ramme i ein mellomfarge rundt objektet. Ramma er ikkje synleg rundt objekt med utjamna kantar.

Middelverdi til spissane

Green area zoomed x800. A thin border (one pixel wide) has been added. Its value is the average between gray (90%) and green (78%) : (90 + 78) / 2 = 84.


Color to peaks

Området mellom dei to grenseverdiane blir sett til forgrunnsfargen som blir vist i verktøykassa.

A color selector opens, with a color picker.

Figur 17.90. Color to peaks

Color to peaks

In this example, the selected color is Red. A thin border, one pixel wide, red, is added around objects. With smoothed objects, this border is located at the furthest limit of smoothing. Here, another border appears inside. This is an artifact due to the small size of the object which makes the smoothing area of opposite sides to overlap.


Only color

Only areas with the selected color will propagate. With this option, soft and fuzzy edges don't propagate well.

Figur 17.91. Only color

Only color

In this example, the selected color is that of the green object. After applying filter several times, the green area is clearly enlarged.


Meir dekkevne, Meir gjennomsikt

Desse kommandoane verkar som «Meir kvitt» og «Meir svart». Ggjennomsiktige område vil spreie seg over mindre gjennomsiktige område. Desse funksjonane verkar bare på bilete med alfakanal.

Figur 17.92. Meir dekkevne

Meir dekkevne

Originallaget med gjennomsiktig bakgrunn

Meir dekkevne

Etter å ha køyrd filteret fleire gonger er dei grøne, ugjennomsiktige (opake) områda forstørra


Nedre grenseverdi, Øvre grenseverdi

A pixel will be propagated (spread) if the difference in value between the pixel and its neighbor is no smaller than the lower threshold and no larger than the upper threshold.

Utbreiingsmengde

Denne glidebrytaren bestemmer kor stor utbreiinga skal vere. Dess høgare tal dess sterkare verknad av filteret.

Til toppen, Til venstre, Til høgre, Til botnen

Du kan velje ein eller fleire utbreiingsretningingar.

Utbrei verdikanalen

If checked, the pixel's color channels (gray channel on grayscaled images) will be propagated. The option is checked by default, of course.

Utbrei alfakanalen

If checked, the pixel alpha value will be propagated, otherwise the pixel will get the alpha of the neighboring pixels.

5.13.4. Using Value Propagate

Left: Original........Middle: More white........Right: More black