5.6. Tekst

Figur 14.180. Symbolet for tekstverktøyet i verktøykassa

Symbolet for tekstverktøyet i verktøykassa

The Text tool adds text to your image in a new layer. Text can be edited directly on canvas. A text tool box, which shows up on top of the canvas above the text box, allows you to quickly change some of the text characteristics (for selected text or newly typed text only). No Text Editor is needed anymore (although you can still use it if you want by checking the Use editor option in the Tool Options dialog. You can also still use the Text Option dialog, to change the font, color and size of your text, and justify it, interactively. Right clicking on the text opens a context menu that allows you to copy, cut, paste, open a text file, and other text related commands.

Når du skriv inn teksten, vil han bli syleg på lerretet i ein firkanta boks. Dersom du lager boksen først, vil teksten automatisk bli tilpassa i boksen. Du kan forstørre boksen på same måten som du gjer det med rektangelutvalet.

Dette kapitlet omhandlar verktøyinnstillingane. Korleis du brukar tekstverktøyet er omtalt i text management.

5.6.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • frå biletmenyen via VerktøyTekst,

  • ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa

  • eller med tastatursnarvegen T.

5.6.2. Innstillingar

Figur 14.181. Innstillingane for «tekstverktøyet»

Innstillingane for «tekstverktøyet»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Skrifttypar

Klikk på knappen for å opna lista over tilgjengelege skrifttypar («X-fonts») for dette verktøyet.

Nedst i vindauget for å velje skrifttype finn du nokre symbol som er knappar for å

  • endre storleiken på visinga av skrifttypen

  • velje mellom utlisting på listeform eller tabellform,

  • opna dialogvindauget for skrifttypar.

Vel ein skrifttype frå dei tilgjengelege skrifttypane. Den valde skrifttypen blir automatisk brukt i teksten.

[Tips] Tips

Du kan bruke rullehjulet på peikeutstyret, som oftast musehjulet, for å bytte skrifttype brukt i teksten ved å flytte peikaren til knappen for skrifttype og bruke hjulet for å rulle opp eller ned i lista. Ikkje klikk.

Storleik

Her bestemmer du kor stor skrifttypen skal visast, i den måleeininga du ønskjer.

Bruk tekstbehandlaren

Bruk GIMP sin eigen tekstbehandlar for å redigere teksten i staden for å redigere på lerretet.

Kantutjamning

Når denne er aktivert, vil teksten bli teikna med meir avrunda og mjuke kantar. Dette vil normalt forbetra det visuelle inntrykket av teksten. Unntaket kan vere dersom biletet ikkje er i RGB-format.

Hinting

Bruker justeringsindeksen for å forbetra skriftbiletet på. Gjer det lettare å lese små bokstavar.

Farge

Skriftfargen er normalt sett til svart, men du kan velje andre fargar ved å trykke på denne fargeruta for å få opp fargeveljaren.

[Tips] Tips

Du kan også klikke og dra farge frå fargeområdet i verktøykassa over i boksen for tekstfarge.

Justering

Trykk på desse knappane for å bestemme om teksten skal vere venstrejustert, høgrejustert, midtstilt eller blokkjustert (med rette margar).

Innrykk

Bestemmer kor langt frå margen den første linja skal begynne.

Adjust line spacing

Her bestemmer du linjeavstanden. Innstillinga er interaktiv, dvs. resultatet blir synleg i teksten etter kvart som du forandrar innstillinga. Talet her er ikkje sjølve linjeavstanden, men kor mange pikslar du vil auke eller minske linjeavstanden med. Talet kan såleis også vere negativt.

Adjust letter spacing

Her bestemmer du avstanden mellom skriftteikna. Også her er talet ikkje sjølve linjeavstanden, men kor mange pikslar du vil auke eller minske avstanden med. Talet kan såleis også vere negativt.

Boks

Innstillingar for tekstboksen. Nedtrekkslista har to val:

Dynamisk: Storleiken på tekstboksen vil forandre seg etter som du skriv inn tekst. Teksten kan gå utanfor biletet. Trykk Enter-tasten for å legge til nye linjer. Innrykksinnstillinga påverker alle linjene. Dersom du forandrar storleiken på boksen manuelt, vil innstillinga bli endra til «Fast».

Fast: Du må setje storleiken på tekstboksen før du skriv. Når teksten når høgresida av boksen, vil han halde fram på ny linje. Du kan forandre storleiken på boksen for å få teksten på ei linje igjen. Vil du ha verkeleg linjeskift, må du bruke Enter-tasten. Teksten kan gå ut over biletkanten. Innrykksinnstillingane verkar berre på første linja i avsnittet.

Language

The text language may have an effect on the way the text is rendered. The default language is «Caddo», the language of several Southeastern Native American tribes. If you enter a letter in this field, you get the list of all available languages whose names begin by this letter:

Right clicking on this field opens a menu that allows you to manage languages:

5.6.3. Tekstbehandlaren

Figur 14.182. Tekstbehandlaren

Tekstbehandlaren

This text editor is only available if the Use editor option is checked in Tool Options.

Så snart du byrjar å skrive, blir det oppretta eit tekstlag i lagdialogen. Dersom du seinare ønskjer å forandra denne teksten, aktiverer du tekstlaget og får fram tekstbehandlaren ved å klikke på laget, eller dobbeltklikke dersom systemet er sett opp slik. Sjølvsagt kan du bruke dei same funksjonane på eit tekstlag som du bruker på andre biletlag.

For å legge til ein ny tekst klikkar du med tekstverktøyet på eit ikkje-tekstlag. For å skifte frå ein tekst til ein annan, aktiverer du det ønskte tekstlaget i lagdialogen og eventuelt aktivirer tekstbehandlaren ved å (dobbelt)klikke på laget.

Innstillingane for «tekstbehandlaren»

All these options are also in the text context menu.

Since GIMP 2.10.6, vertical text (top-to-bottom writing) is possible. This feature is particularly useful for East-Asian writing systems, but also for anyone wishing to design fancy vertical text.

Hent tekst frå fil

Du kan laste inn tekst frå ei tekstfil ved å klikke på mappesymbolet i tekstbehandlaren. All tekst i fila blir lasta inn.

Frå venstre til høgre

Dette er knappen merka «VTH» i menylinja. (Venstre Til Høgre). Gjer at teksten blir skriven frå venstre mot høgre, slik som i dei fleste vestlege språka.

Frå høgre til venstre

Dette er knappen merka «HTV» i menylinja. (Høgre Til Venstre). Gjer at teksten blir skriven frå høgre mot venstre, slik som i mange orientalske språk. (Skrifta øvst på knappen er arabisk).

Vertical, right to left (mixed orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from right to left, and is rotated 90° clockwise.

Vertical, right to left (upright orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from right to left, upright.

Vertical, left to right (mixed orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from left to right, and is rotated 90° clockwise.

Vertical, left to right (upright orientation)

Text is written top-to-bottom in columns, from left to right, upright.

Bruk vald skrifttype

Normalt blir det brukt ein standard skrifttype. Dersom du ønskjer å bruke den skrifttypen du har vald i innstillingane, må du aktivere dette valet.

[Notat] Notat

See also Del 2, «Tekst»