3.4. Fyllverktøyet

Figur 14.62. Symbolet for «Fyll» i verktøykassa

Symbolet for «Fyll» i verktøykassa

Dette verktøyet, som også vert kalla «bøttefyll» eller «flatefyll», fyller eit utval med den gjeldande forgrunnsfargen. Dersom du held nede Shift-tasten medan du bruker fyllverktøyet, vert bakgrunnsfargen brukt i staden. Avhengig av korleis innstillingane for verktøyet er sett opp, vert heile utvalet fylt eller berre dei biletpunkta tilsvarande det punktet du klikka på. I verktøyinnstillingane kan du også bestemma dekkevna for fargen verktøyet brukar.

Fyllinga vert også påverka av kva terskelverdi du har sett. Denne verdien styrer kor lik ein farge i biletet må vere den fargen du klikka på for å verta forandra. Terskelverdien bestemmer dermed kor langt fyllinga skal spreie seg, tilsvarande slik tryllestaven verkar. Fyllinga byrjar der du klikka, og spreier seg utover til det møter ein farge eller alfaverdi som vert alt for ulik originalen i høve til avviket sett som terskelverdi.

Når du fyller eit gjennomsiktig lag med farge, som t.d. bokstavar i eit tekstlag, kan du oppleva at kantane framleis inneheld den gamle fargen. Dette kjem av at terskelen er sett for lågt i innstillingane. Når grensa er for låg, vert ikkje halvvegs gjennomsiktige pikslar påverka og beheld originalfargen

Dersom du ønskjer å fyll område som er fullstendig gjennomsiktige, må du forsikra deg om at «Lås alfakanal» i lagmenyen ikkje er avkryssa. Dersom dette valet er avkryssa, vert berre ugjennomsiktige område fylt.

3.4.1. Aktivering

 • Du kan opna fyllverktøyet frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyFyll,

 • ved å klikke på symbolet i verktøykassa

 • eller med tastesnarvegen Shift + B.

3.4.2. Valtastar

 • Ctrl, similarly to paint tools, allows you to pick surrounding colors on canvas without having to switch to Color Picker tool.

 • Shift-tasten skifter mellom Fyll tilsvarande farge og Fyll alt. Hald tasten nede for å få til skiftet.

 • Alt toggles Fill type between FG and BG colors.

3.4.3. Innstillingar

Figur 14.63. Innstillingane for «fyllverktøyet»

Innstillingane for «fyllverktøyet»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Modus, dekkevne

Desse er omtalte under felles innstillingar for teikneverktøya.

Fylltype

GIMP har tre tilgjengelege fylltypar:

Forgrunnsfarge (FG)

Set fyllfargen til den gjeldande forgrunnsfargen vist i verktøykassa.

Bakgrunnsfarge (BG)

Set fyllfargen til den gjeldande bakgrunnsfargen vist i verktøykassa.

Mønsterelement

Set fyllfargen til det gjeldande mønsterelementet vist i verktøykassa. Du kan velje mønster frå nedtrekkslista.

Trykker du på biletet av det aktive mønsterelementet, dukkar det opp ei liste over alle tilgjengelege mønsterelementa som du kan velje mellom. Korleis lista vert presentert er avhengig av kva val du har gjort på dei fire knappane nedst på lista.

Påverka område
 • Fill whole selection makes GIMP fill a pre-existent selection or the whole layer. A quicker approach to do the same thing could be to click and drag the foreground, background or pattern color, leaving it onto the selection. Also, pressing Ctrl key allows you to pick a color on the image as foreground color.

 • Fill similar colors: this is the default setting: the tool fills the area with a color near the pixel onto you have clicked. The color similarity is defined by options in Finding Similar Colors. Click and drag to fill.

 • Fill by line art detection:This is a new algorithm in GIMP-2.10.10 allowing you to fill areas surrounded by «line arts», trying to leave no unfilled pixels near the lines, and closing potential zones.

  Line art detection is also known as Smart Colorization. The author describes clearly problems he met in https://girinstud.io/news/2019/02/smart-colorization-in-gimp/. Options are described below.

Finn liknande fargar

These options appear when the Fill similar colors option is checked:

 • Vel du denne innstillinga, vert område som er meir eller mindre gjennomsiktige fylt med meir eller mindre farge.

 • Dersom Flett synlege er aktivert, kan fargane flettast frå alle laga. Du kan t.d. fylle eit lågt lag i bunka med opplysningane henta frå eit lag høgare oppe i bunka. Vel det lågare laget og forviss deg om at det øvre laget er synleg for fargeutjamning.

 • Diagonale naboar er nærare omtalt i Diagonale naboar under verktøyet tryllestaven.

 • Sjå Kantutjamning i ordlista.

 • The Threshold slider sets the level at which color weights are measured for fill boundaries. A higher setting will fill more of a multi colored image and conversely, a lower setting will fill less area.

 • With the Fill by option you can choose which component of the image GIMP shall use to calculate the similarity and to determine the borders of filling.

  The components you can choose from are Composite, Red, Green, Blue, Alpha, HSV Hue, HSV Saturation, HSV Value, LCh Lightness, LCh Chroma, LCh Hue,

  Desse vala er kanskje ikkje heilt enkle å forstå. Dersom du for eksempel har vald raud her, vil verktøyet søke i den raude kanalane etter pikslar med meir eller mindre den fargen du klikka på, avhengig av kva terskelverdi du har sett. Her er eit eksempel (bilete nedst på sida):

  Originalbiletet: tre striper med fargeovergangar i reine fargar. Raud (255, 0, 0), grøn (0, 255, 0) og blå (0, 0, 255). Vi vil bruke fyllverktøyet med magentaraudt og terskel sett til 15.

  Eksempel 1: Fyll med = Samansett. Vi klikka i kvar av dei tre fargestripene etter tur. Kvar stripe er fylt i høve til terskelverdien

  Eksempel 2: Fyll med = Raud. Vi har klikka i den raude stripa. Verktøyet søker i raudkanalen etter nærliggande pikslar med same farge som den du klikka på og nærliggande fargar bestemt av terskelverdien. Berre eit smalt område oppfyller desse krava. Den grøne og i den blå stripa har ingen pikslar i raudkanalen. Desse stripene vert difor ikkje påverka av fargespreiinga.

  Eksempel 3: Fyll med = Raud. Vi har her klikka i den grøne stripa. Verdien for den pikselen vi klikka på er 0 i raudkanalen. Alle pikslane i den grøne og den blå stripa har verdi 0 i raudkanalen, altså vert dei farga.

  Figur 14.64. Eksempel på «Fyll med»

  Eksempel på «Fyll med»

  Originalbiletet

  Eksempel på «Fyll med»

  Eksempel 1

  Eksempel på «Fyll med»

  Eksempel 2

  Eksempel på «Fyll med»

  Eksempel 3


«Line Art Detection» options

Figur 14.65. «Fill by line art detection» example

«Fill by line art detection» example
«Fill by line art detection» example

Bucket fill tool applied by click-and-drag with default options.They don't well fit this image, especially on eyebrows that are almost wiped off.


 • Source: by default, information for line art computation is taken from all visible layers; you can choose another source:

 • Fill transparent areas: fills completely transparent regions.

 • Feather edges: feathers fill edges.

 • Maximum growing size: maximum number of pixels grown under the line art. Increasing this value makes lines thinner.

  To improve eyebrows in the example, Maximum growing size is reduced to 1.

 • Line art detection threshold: threshold to detect contour (higher values will detect more pixels).

 • Maximum gap length : maximum gap (in pixels) in line art which can be closed.

3.4.4. Fyll eit utval som har mjuke kantar

Dersom utvalet har mjuke kantar, vert fyllinga litt sterkare for kvar gong du klikkar:

Figur 14.66. Eksempel på fylling av mjuke kantar

Eksempel på fylling av mjuke kantar

Originalbiletet

Eksempel på fylling av mjuke kantar

Etter ytterlegare tre klikk med fyllverktøyet