14.17. Sinus

14.17.1. Oversyn

Figur 17.361. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «sinus»


Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterTeikningarMønsterelementSinus

Dette filteret lager ein bølgjeforma tekstur som kan minne om fuktig silke, eller kan hende årringar i polert tre.

Du kan bestemma kva for to fargar som skal brukast i mønsteret. I tillegg kan du bestemma kor høge og breie bølgjene skal vere og kor komplekst mønsteret skal lagast.

Results don't depend on the image you opened.

14.17.2. Innstillingar

Figur 17.362. Innstillingane for filteret «Sinus»

Innstillingane for filteret «Sinus»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

X-skala, Y-skala

Desse kontrollane vert brukte til å bestemma kor store bølgjene skal verta . Små verdiar vil strekke ut bølgjene maksimalt, medan høge verdiar vil presse mønsteret saman.

Kompleksitet

Denne kontrollen styrer kor mykje mønsteret skal utbroderast og kor mykje fargane skal påverka kvarandre. Små verdiar lager eit enkelt, harmonisk mønster, medan store verdiar gir meir komplekse mønster.

Tilfeldig frø

This option controls the random behavior of the filter. If the same random seed in the same situation is used, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.

Force tiling

Dersom denne er avkryssa, vil filteret lage eit mønster som kan brukast som flislegging. Dette er særleg aktuelt som bakgrunn i nettsider.

Fordreid

This options give additional control of the interaction between the two colors.

Color 1, Color 2

Here, you set the two colors that make up your texture. Default colors are yellow and blue.

Blend Mode

Du kan her velje mellom tre ulike måtar for å bestemma utsjånaden til bølgjene: Lineær, Bilineær eller Sinusforma.

Eksponent:

Denne glidebrytaren vert brukt for å bestemma kva for ein av fargane som skal vere den dominerande, og kor mykje han skal dominera. Set du glidebrytaren heilt til venstre, på -7,5 vil den venstre fargen dominere totalt. Med verdien 7,5 vil den høgre fargen dominere alt. Er brytaren ein stad mellom desse ytterpunkta, vil dominansen vere fordelt tilsvarande.