3. Å opna filer

Det er fleire måtar å opna eksisterande bilete i GIMP:

3.1. Opna frå menylinja

Den mest nærliggande måten å opne eit eksisterande bilete på er med kommandoen FilOpna. Det vil då kome opp eit dialogvindauge der du kan finne fram til biletfila og opne ho ved å klikke på filnamnet. Dette er vel og bra så lenge du veit namnet på fila og kvar ho er å finna. Sjølv om dialogvindauget også inneheld ei førehandsvising av biletet, er det ikkje alltid heilt enkelt å finna biletet på grunnlag av ein miniatyr.

[Notat] Notat

Når du opnar ei fil, må GIMP finna ut kva filtype dette er. Det er diverre ikkje nok berre å sjå på filutvidinga, som t.d. .jpg. Måten dei ulike filtypane vert laga på i dei ulike programma varierer nokså mykje. Dessutan er det fritt fram for å gi ei fil den utvidinga, det «etternamnet», ein ønskjer, eller å sløyfa det heilt. Så i staden for å sjå på utvidinga, prøver GIMP å sjå på innhaldet. Dei fleste biletformata har filer med «magisk heading» som identifiserer filtypen. Berre når denne headingen ikkje gir noko brukbart resultat, nyttar GIMP filutvidinga som kjennemerke på filtypen.

Figur 5.4. Dialogvindauget for «Opna bilete».

Dialogvindauget for «Opna bilete».

GIMP 2.2 introduced a new Open Image dialog that provides several features to help you navigate quickly to a file. Perhaps the most important is the ability to create «bookmarks», or Places, for folders that you use often. Your list of bookmarks appears on the left side of the dialog. The ones at the top, such as «Desktop», are provided automatically. Use the Add button to add the current directory to the list. Use the Remove button to remove the selected bookmark. Double-click on a bookmark to navigate directly to that directory.

I midten av dialogvindauget finn du ei liste over innhaldet i den valde mappa. Eventuelle underkatalogar vert lista øvst, og deretter filene. Normalt vert alle filene i mappa lista ut, men du kan avgrensa listinga til bestemte filtypar ved hjelp av utvalsmenyen «Vel filtype».

Når du markerer ei biletfil vert biletet vist som miniatyr til høgre i dialogvindauget saman med ein del opplysningar om biletet. Dette biletet vert lagt inn i eit hurtiglager. Er biletet forandra i mellomtida, eller du har mistanke om at miniatyren av andre grunnar ikkje viser det korrekte biletet, kan du laste det inn på nytt ved å halde nede Ctrl-tasten medan du klikkar på miniatyren.

Til vanleg vil det vere ein adresseboks (Stad:) tilgjengeleg i dialogvindauget for å opna filer. Dersom denne manglar, kan du få han igjen ved hjelp av tastekombinasjonen Ctrl + L eller ved å klikke på ikonet som viser papir og blyant oppe til venstre i vindauget.

[Notat] Notat

I dei aller fleste tilfella vil GIMP bestemma filtypen automatisk når du opnar ei fil. I nokre sjeldne tilfelle, særleg dersom filtypen er uvanleg eller dersom filnamnet er ufullstendig, kan det hende automatikken ikkje verkar. Du kan då opna Vel filtype og klikka på ønskt format. Den vanlegaste årsaka til at GIMP ikkje greier å opna ei biletfil, er likevel at fila anten er øydelagt eller at GIMP ikkje har støtte for dette formatet.

3.1.1. Import from PDF

If you select a PDF file to open, GIMP will show an extra dialog with options specific to this file type.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer.

Image size

The size of the image created is controlled by the Width, Height, and Resolution settings. A PDF document contains information about its width and height in units of physical length so it is meaningful to set the width or height of the image in pixels or its resolution in pixels per physical unit of length: as you set any of these three parameters, the other two will automatically adjust to match.

Use Anti-Aliasing

Check this box to apply antialiasing to text in the image.

3.1.2. Import from PostScript

If you select a PostScript file to open, GIMP will show an extra dialog with options specific to this file type.

Page selection

You can select pages by typing one or more page numbers or ranges, separated by commas. For example, 4-7,9 selects pages 4, 5, 6, 7, and 9 of the document. The default is to select all of the pages in the document. Note: this is only visible if there is more than one page.

Open pages as

If this is set to Images, then GIMP will open each of the selected pages as a separate image. If it is set to Layers, then GIMP will create one image with each of the selected pages in its own layer. Note: this is only visible if there is more than one page.

Rendering

The size of the image created is controlled by the Width, Height, and Resolution settings. A PostScript document contains information about its width and height in units of physical length so it is meaningful to set the width or height of the image in pixels or its resolution in pixels per physical unit of length: as you set any of these three parameters, the other two will automatically adjust to match.

Coloring

Select B/W to have GIMP create the image as a 2-color indexed image, Gray for a grayscale image, or Color for an RGB image (see Del 1, «Bilettypar» for a full explanation of these different image modes). If you select Automatic then GIMP will try to determine the most suitable mode from the contents of the file.

Try Bounding Box

If this is checked, GIMP will use the bounding box information in the PostScript file to determine how much of the page to use: effectively, this is equivalent to cropping whitespace from the edges of the image. It is possible for a PostScript file to contain no bounding box information, in which case this option will be ignored.

Antialiasing

You can choose to have GIMP apply antialiasing separately for text and for graphics in the imported image. Either Weak or Strong antialiasing may be applied: usually you should select Strong.