5.3. Relieff

5.3.1. Oversyn

Figur 17.56. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «relieff»


Filteret omformar biletet slik at det liknar på eit relieff. Lyse område vert løfta og mørke område vert senka. Du har full kontroll over kor sterk relieffverknaden skal verta.

5.3.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret via FilterForvrengingarRelieff….

5.3.3. Innstillingar

Figur 17.57. Innstillingane for filteret «Relieff»

Innstillingane for filteret «Relieff»

Forval, «inngangstype», klipping, blandingsinnstillingar, førehandsvising, delt vising
[Notat] Notat

Desse innstillingane er omtalte i Del 2, «Felles eigenskapar».

Reliefftype
Relieff

Dette endrar fargane i biletet til gråtoner og relieffet vert tydelegare, og ser ut som metall. Sjølv om biletet ser ut som gråtonar, vert ikkje fargemodusen endra. I dei fleste tilfella betyr dette at det vert verande i RGB, men du kan også bruka dette filteret på indekserte og gråtonebilete.

Ruglekart (bevar opphavlege fargar)

Gir ein mjuk relieffverknad i originalfargane.

Asimut

Denne kontrollen bestemmer kva himmelretning lyset skal kome frå. Utgangspunktet 0° tilsvarar aust (frå høgre), 90° tilsvarar nord (ovanfrå), 180° vest (frå venstre) og 270° sør (nedanfrå).

Elevasjon

Elevasjon er høgda frå horisonten (0°) og i til vanleg opp til senit (90°), men her betyr det opp til den motsette horisonten (180°).

Djupn

Humpane vert høgare og hola djupare når Djupn vert auka.