4. Laggrupper

Dette valet vart innført i GIMP-2.8.

Du kan gruppera lag som har noko felles i ei treliknande vising. Dette kan gjera det enklare å handtere lista.

Opprett ei ny laggruppe

Du kan opprette ei laggruppe ved å trykke på knappen Opprett ei ny laggruppe nedst i lagdialogen.

Frå menyen via LagNy laggruppe eller frå lokalmenyen for lagdialogen.

Denne tomme laggruppa dukkar opp like over det aktive laget. Det er viktig å gi gruppa eit unikt namn ved å dobbeltklikke på lagnamnet, ved å trykke F2 eller å bruke Rediger lagatributta i lokalmenyen som kjem opp når du høgreklikkar i lagdialogen. Det elles fort gjort å rote tinga til.

Du kan opprette fleire laggrupper og du kan legge laggrupper inn i andre laggrupper.

Å legge eit nytt lag til ei laggruppe

Du kan legge eksisterande lag til ei laggruppe ved å klikke og dra.

[Notat] Notat

Handa som representerer musepeikaren må verta mindre før du slepp museknappen.

Ei tynn horisontal linje viser kvar laget vert plassert.

For å legge eit nytt lag til den aktive laggruppa, klikk på knappen Opprett eit nytt lag nedst i lagdialogvindauget, eller bruk valet Nytt lag i biletmenyen.

Når ei laggruppe ikkje er tom, vert dette vist med eit lite «>»-symbol. Klikk på dette for å opne eller lukke laglista.

Lag som høyrer til same laggruppa er flytt litegrann mot høgre slik at det skal verta enklare å sjå kva lag som høyrer saman.

Synleg eller usynleg

If a layer group is made invisible using the eye icon but still open (so that the layers inside the group are shown in the list), there is a struck out eye shown besides the layers that are inside the group to indicate that these layers are not displayed in the final projection of the image, but theoretically visible in the layer group.

Løft og senk laggrupper

Du kan løfte og senke laggrupper på same måten om du gjer med vanlege lag, altså ved å klikke og dra eller bruke piltastane nedst i lagdialogen.

Å kopiere ei laggruppe

Du kan duplisere ei laggruppe ved å klikke på knappen Opprett eit duplikat av laget nedst i lagdialogen eller ved å høgreklikke og velje Dupliser lagetr i menyen som kjem fram.

Å flytte laggrupper

Du kan flytte ei laggruppe til eit anna bilete ved å klikke og dra.Ein annan måte er å kopiere og lime inn ved hjelp av Ctrl-C og Ctrl-V. Dette vil gi eit flytande utval som du må forankre ved å klikke på ankerknappen nedst i lagdialogen.

Du kan også flytte ei laggruppe innføre biletet. Dette vil lage ein kopi av gruppa i gruppa. Lenk saman alle laga i den kopierte laggruppa slik at du kan flytte laga samla i biletet med flytteverktøyet. Dette er ein av måtane for å lage fleire kopiar av objekt i eit bilete.

Å slette ei laggruppe

For å slette ei laggruppe gjer du gruppa til den aktive gruppa og klikkar søppeldunken nedst i lagdialogen. Du ka også høgreklikke og velje Slett laget.

Innebygde laggrupper

Når ei laggruppe er aktiv, kan du legge ei anna laggruppe inn i denne med komandoen «Legg til nytt lag». Det ser ikkje ut til å vere andre grenser for kor mange grupper som kan leggjast til anna enn mangel på minne.

Lagmodus og grupper

Lagmodus som vert brukt på ei laggruppe vert brukt på alle laga i gruppa. Lagmodus brukt over ei laggruppe, vert også brukt av alle laga nedanfor anten dei er med i ei laggruppe eller ikkje.

Originalbiletet

Figur 8.29. Lagmodus innføre og utanfor laggruppe

Lagmodus innføre og utanfor laggruppe

Vi la eit kvitt lag i laggruppa med lagmodus Metning. Berre kvadratet og trekanten er gråa ut.

Lagmodus innføre og utanfor laggruppe

Vi la eit kvitt lag utanfor laggruppa med lagmodus Metning. Alle laga nedanfor er gråa ut, også bakgrunnslaget.


Since GIMP-2.10, layer groups have a special layer mode: the Pass Through mode. This mode exists only if a layer group is active.

When this mode is used instead of any other one, layers inside the layer group will behave as if they were a part of the layer stack, not belonging to the group. Layers within the group blend with layers below, inside and outside the group.

While with Normal mode, layers within a group are treated as if they were a single layer, which is then blended with other layers below in the stack; a modifier on a layer inside the group blends layers below in the group only.

More details about Pass Through in Pass-through .

Dekkevne

Når ei laggruppe er aktivert, vil endringar i dekkevne gjelde alle laga i gruppa.

Lagmaske

Since GIMP-2.10, masks on layer groups are possible. They work similarly to ordinary-layer masks, with the following considerations.

The group’s mask size is the same as group’s size (i.e., the bounding box of its children) at all times. When the group’s size changes, the mask is cropped to the new size — areas of the mask that fall outside of the new bounds are discarded, and newly added areas are filled with black (and hence are transparent by default).

Of course, you still can add a layer mask to a layer in the group to mask a part of the layer:

Vi la til ei kvit (full dekkevne) lagmaske til triangellaget.

Finding a layer

When working with a lot of layers, finding a particular layer in the list may be difficult. With GIMP-2.10.10, a new on-canvas layer selection function appeared. Alt+Middle click on the image element you want to find the layer this element belongs to: the available layers will be looped through to show the new active layer and the layer name will be temporarily displayed in the status bar.

Layer preview

There has been problems with drawable preview rendering in case of many layers in a large image. This is fixed now, except for layer groups. You can disable rendering layer group previews in EditPreferencesInterface.