3. Sløringsfiltra

3.1. Innleiing til sløringsfiltra

Figur 17.2. Originalbiletet

Originalbiletet

Alle filtra i denne kategorien slører biletet, eller deler av det, på ein eller annan måte. Dersom det er eit utval i biletet, vil sløringa berre påverke dette. Det hender likevel av og til at det vert litt fargelekkasje over i det umarkerte området. For å gi eit inntrykk av kva dei ulike filtra gjer, vil vi syne verknaden av dei på det viste originalbiletet. Eksempla er meint som eit lite oversyn over kva dei ulike filtra kan gjere. Det er uråd å vise alle moglege innstillingar for alle filtra.

Figur 17.3. Gaussisk sløring (radius 10)

Gaussisk sløring (radius 10)

Gaussisk sløring er kanskje det mest brukte sløringsfilteret. Det bruker enkel matematikk og er såleis nokså raskt, men likevel med ganske brukbare resultat.

Figur 17.4. Selektiv gaussisk sløring

Selektiv gaussisk sløring

The Selective Blur filter allows you to set a threshold so that only pixels that are similar to each other are blurred together. It is often useful as a tool for reducing graininess in photos without blurring sharp edges. (In the example, note that the graininess of the background has been reduced.) The implementation is much slower than a Gaussian blur, though, so you should not use it unless you really need the selectivity.

Figur 17.5. Pikseliser

Pikseliser

Filteret pikseliser omformar biletet til større eller mindre kvadratiske biletpunkt. (I USA kalla «Abraham Lincoln effekten»). Filteret liknar litt på filteret oljemaling i gruppa for artistiske filter, men med uregelmessige dråpar i staden for regelmessige kvadratiske pikslar.

[Notat] Notat

Denne effekten er nærare forklart (på engelsk) i [BACH04] som «Abraham Lincoln Effekt». Her er Salvador Dalis målarstykke «Gala mønstrar Middelhavet» omforma til eit portrett av Abraham Lincoln når du studerer det litt på avstand.

With GIMP-2.10, the Motion Blur filter has been divided in Circular, Linear, and Zoom.

Figur 17.6. Circular Motion Blur filter

Circular Motion Blur filter

The Circular Motion Blur filter blurs in a rotational direction around a center that you can set.

Figur 17.7. Linear Motion Blur filter

Linear Motion Blur filter

The Linear Motion Blur filter blurs in a direction that you can set.

Figur 17.8. Zoom Motion Blur filter

Zoom Motion Blur filter

The Zoom Motion Blur filter blurs in a radial direction around a center that you can set.

Også filteret Slør flisfugene er eigentleg ei gaussisk sløring, men brettar rundt kantane på biletet for å gjere dei mindre synlege når du lagar mønster ved å legge fleire biletkopiar side om side.

[Notat] Notat

Slør flisfugene er eigentleg eit Script-Fu skript som kallar opp programtillegget for gaussisk sløring.