8.31. Avmetting

Kommandoen Mindre metning vert brukt for å omforma alle fargane i det aktive laget til tilsvarande grader av grått. Denne metoden skil seg ut frå det å konvertere til gråskala på to måtar. For det første verkar han berre på det aktive laget. For det andre er gråtonene i laget framleis RGB-verdiar med tre komponentar slik at R=G=B som vert gråfarge. Du kan såleis fargelegge laget eller deler av det, på eit seinare tidspunkt ved å bruka andre fargar enn grå.

[Notat] Notat

Denne kommandoen verkar berre på lag i RGB-format. Dersom biletet er i gråskala eller indeksert modus, kan kommandoen ikkje gjere noko.

8.31.1. Aktivering av filteret

Du finn denne funksjonen i menyen FargarMindre metningMindre metning …

8.31.2. Innstillingar

Figur 16.209. Dialogvindauget for «Mindre metning»

Dialogvindauget for «Mindre metning»

Modus: Her har du fem val for å omforma fargebilete til svart/kvit.

Luminans

Gråtonene vert rekna ut ved hjelp av lineærisert sRGB som

Luminans =( 0,22 × R) + (0,72 × G) + (0,06 × B)
Luma

Grånivåa vert rekna ut som ulineær sRGB

Luma = (0,22 × R) + (0,72 × G) + (0,06 × B)
Lysverdi (HSL)

Grånivåa vert rekna ut som

Lightness (HSL) = ½ × (max(R,G,B) + min(R,G,B))
Gjennomsnitt (HSI-intesitet)

Grånivåa vert rekna ut som

Gjennomsnitt (HSI-intesitet) = (R + G + B) ÷ 3
Lysverdi (HSV)

Grånivåa vert rekna ut som

Lysverdi (HSV) = maks(R, G, B)

Figur 16.210. Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

Originalbilete

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

Originalbilete


      

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Luminans» brukt.

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Luminans» brukt.


      

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Luma» brukt.

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Luma» brukt.


      

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Lysverdi (HSL)» brukt

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Lysverdi (HSL)» brukt


      

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Gjennomsnitt HSI-intesitet)» brukt

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Gjennomsnitt HSI-intesitet)» brukt


      

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Lysverdi (HSV)» brukt.

Slik verkar dei fem metodane på to svært ulike bilete

«Lysverdi (HSV)» brukt.


8.31.3. Samanlikning av resultata av ulike innstillingar for å omforma fargebilete til svart/kvit:

 1. Mengda og retninga dei ulike måtane å konvertere eit bilete til svart-kvitt avvik frå den direkte luminanskonverteringa er avhengig av:

  • Konverteringsmetoden du vel.

  • Kva RGB-fargemodell omforminga vert gjort i.

  • Kor metta fargane i originalbietet er. Sterkt metta fargar, som den raude kula og den gule solsikka, har større avvik i høve til den rette luminanskonverteringa enn mindre metta fargar.

  • Fargetonene, for eksempel gult kontra raudt, til dei ulike metta fargane verkar også inn på resultatet.

  • Dersom kvar piksel er nær maksimumsverdien for RGB-kanalane, vil omforming med «Lysverdi (HSV)» alltid gi eit lysare bilete enn det dei andre metodane gjer.

 2. Samanlikning mellom den raude kula og den gule solsikka:

  • For den raude kula vil «Lysverdi (HSL)» gi eit resultat nokså likt det «Luminans» gjer medan «Luma» lagar eit mykje mørkare bilete.

  • For solsikka lagar «Luma» eit bilete nokså likt det «Luminans» gjer medan «Lysverdi (HSL)» lagar eit mykje mørkare bilete.

  • Legg merke til at dei mindre metta områda i kvart bilete vert nokså like, uavhengig av kva metode som er brukt i konverteringa.

8.31.4. Meir om dei fem metodane for omforming frå fargebilete til svart/kvit:

 1. Meir om luminans:

  • «Luminans» er den einaste fysisk meiningsfulle måten å konvertere eit fargebilete til svart-kvitt på. Dette fordi svart-kvitt-biletet får den same relative luminansen (den same prosentdelen av lys frå gråtonene) som fargane i det opphavlege biletet har.

  • Luminans må reknast ut ved hjelp av lineæriserte RGB-verdiar.

  • For convenience we say "Luminance", but what we really mean is "Relative Luminance". For more information, see Relative Luminance and CIE 1931 [XYZ] color space.

  • GIMP 2,10 brukar hardkoda sRGB-verdiar å gjera luminansomforminga til svart og kvitt. Framtidige versjonar av GIMP vil bruka korrekte omformingar for bilete i andre fargerom.

 2. Meir om luma:

  • «Luma» er det du får viss du brukar formelen for luminans på RGB-verdiar som ikkje er korrekt linearisert. Luma svarar til «lysverdi» for konvertering til svart-kvitt i GIMP 2,8 .

  • Sammenlikna med GIMP 2.8 brukar funksjonen «luma» i GIMP 2,10 litt ulike multiplikatorar. I motsetnad til multiplikatorane brukte i HIMP 2.8 er multiplikatorane brukte i GIMP 2.10 korrekt Bradford-adapterte frå D65 til D50, som er nødvendig for bruk i eit fargestyrt program med ICC-profil (i det minste til den neste versjon av ICC-spesifikasjonar vert frigjeve og folk finn ut korleis den nye fridomen til å bruka ikkje-D50-referansar for kvitpunkt skal handsamast).

  • GIMP 2,10 brukar hardkoda sRGB-verdiar for å laga luma-konverteringar til svart-kvitt. Framtidige versjonar av GIMP vil få støtte for rette konverteringar for biete i andre fargerom.

 3. Meir om lysverdi, gjennomsnitt og verdi:

  The "Lightness (HSL)", "Average (HSI Intensity)", and "Value (HSV)" ways to convert a color image to black and white use color space models that were invented for fast processing on consumer-grade computers from the 1990s. For details see HSL and HSV, paying particular attention to the section on Disadvantages.

 4. I tilfelle du lurar på kvifor LAB-lysverdi ikke er mellom alternativa for konvertering av eit RGB-bilete til svart-kvitt. Ei nøyaktig konvertering frå RGB- til LAB-lysverdi og så tilbake til RGB, gjev akkurat det same resultatet som luminans-konvertering til svart-kvitt. Her er årsaka

  • I det tenkte fargerommet XYZ er Y luminans. Dersom du konverterer eit RGB-fargebilete til XYZ får «Y» i XYZ den same verdien som R=G=B-verdiane du får når du reknar ut RGB-lysverdien.

  • LAB er ei perseptuell einsforma omforming av XYZ. Konvertering frå RGB til XYZ og deretter til LAB med A = B = 0,0 (eller 0,5 for bilethandsamingsprogram som set midtpunktet for A- og B-aksane som 0,5 i staden for til 0,0) og deretter konverterer tilbake til XYZ, vert X- og Z-verdiane endra, men ikkje Y.

  Program som brukar noko anna enn relativ luminans for å konvertere RGB-bilete til svart-kvitt ved hjelp av LAB-lysverdi, bygger diverre på ulike matematiske mistak i konverteringsrutinane.