11.7. Fotokopi

11.7.1. Oversyn

Figur 17.204. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «fotokopi»


Dette filteret gjer at det aktive laget eller det aktive utvalet vert sjåande ut som ein fotokopi i svart/kvit. Filteret analyserer eit område og set alle pikslar som er mørkare enn gjennomsnittet av nabopikslane til svart. Dei andre pikslane vert kvite.

[Tips] Tips

Du kan bruke dette filteret for å gjere bilete skarpare. Lag ein kopi av biletlaget, bruk filteret på kopien. Sett modus til Multipliser og prøv deg fram med ulike grader av dekkevne.

11.7.2. Aktivering av filteret

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskFotokopi

11.7.3. Innstillingar

Figur 17.205. Innstillingane for filteret «fotokopi»

Innstillingane for filteret «fotokopi»

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Maskeradius

Som nemnd tidlegare, vert kvar piksel gjort svart eller kvit ut frå om pikselen er mørkare eller lysare enn gjennomsnittet for nabopikslane. Denne glidebrytaren bestemmer kor stort område som skal telje med i denne samanlikninga. Høge verdiar resulterer i store svarte område rundt kantane av område med kvitt, og lite detaljar i dei mørke områda. Låge verdiar gir mindre svart og meir detaljar i biletet.

Skarpleik

Med denne glidebrytaren bestemmer du på ein skala frå 0,0 til 1,0 kor skarp kopien skal verta.

Prosent svart

Her bestemmer du kor stor prosentdel av dei formørka pikslane som skal verta svarte. Låge verdiar gir mjukare overgangar. Høge verdiar kan framheva kontrasten i biletet. Som oftast vil det mest naturlege vere å bruke ein verdi mellom 0,0 og 1,0.

Kvitprosent

Her bestemmer du kor stor prosentdel av pikslane som skal verta kvite.

Clipping

The result of this filter can be larger than the original image. With the default Adjust option, the layer will be automatically resized as necessary when the filter is applied. With the Clip option the result will be clipped to the layer boundary.