5.5. Målingar

Figur 14.176. Måleverktøyet

Måleverktøyet

The Measure Tool is used to gain knowledge about pixel distances in your working image. By clicking and dragging the mouse button, you can determine the angle and number of pixels between the point of click and where the mouse pointer is located. The information is displayed on the status bar or can also be displayed in the Info Window.

A common use case for «Measure» is to calculate the angle of rotation when horizon is uneven on a photo. Since GIMP-2.10.4, you no longer have to perform the rotation manually to straighten horizon: after measuring the angle, just click the new Straighten button.

This button can be used in straightening horizontal or vertical lines up: the starting point comes with a small bar that shows the direction.

Når du held musepeikarren over endepunktet vil peikaren vise eit flyttemerke. Klikk for å lese av målinga.

5.5.1. Statuslinja

Informasjonen blir vist på statuslinja nedst i biletvindauget:

  • Avstanden mellom startpunktet og musepeikaren målt i pikslar.

  • Vinkelen i kvar kvadrant, frå 0° til 90°.

  • Peiarkoordinata i høve til startpunktet.

5.5.2. Aktivering

  • You can get to the «Measure» from the image-menu through: ToolsMeasure,

  • eller ved å klikke på verktøysymbolet i verktøykassa.

5.5.3. Valtastane (normalinnstillinga)

Shift

While holding down the Shift key, click and drag from an existing endpoint to create a second measurement line from this endpoint. The angle between the two lines will be displayed. Any endpoint can be moved by clicking and dragging. So, you can measure any angle on the image:

Figur 14.177. Shift modifier

Shift modifier

Click on start point and drag following a side of the angle.

Shift modifier

Then, Shift-click on start point and drag following the other side of the angle: you get the value of this particular angle.


Ctrl

Ved å halde nede Ctrl-tasten medan du utførar målingane, blir verktøyet avgrensa til å måle rette linjer i vinklar som er multiplar av 15º, dvs. 0º, 15º, 30º osv.

Ctrl key pressed and click on an end point creates a horizontal guide. The mouse pointer goes with the icon.

In Horizontal or Vertical Orientation modes, Ctrl also toggles between Horizontal and Vertical.

Alt

Alt key and click on an end point creates a vertical guide.

Ctrl+Alt

denne tastekombinasjonen og klikk på ei målelinje for å flytte målinga.

Ctrl + Alt medan du klikkar på eit endepunkt, vil det bli sett inn ei vassrett og ei loddrett hjelpelinje.

5.5.4. Innstillingar

Figur 14.178. Innstillingar

Innstillingar

Orientation (Ctrl)

In the Auto mode (default), Straighten will snap to the smallest angle between the measure line and the vertical or horizontal direction. Horizontal and Vertical allow to override this behavior by specifying explicitly what it should be.

Bruk infovindauget

This option will display an Info Window dialog that details the measure tool results. The results are more complete than on the status bar.

Straighten

Transform, Interpolation, and Clipping are treated in Del 3.1, «Felles eigenskapar». Here is an example for straightening a path:

Original image

Draw path

Make path visible

Draw measure line on the segment you want to straighten

Straighten

Figur 14.179. «Straighten» clipping options

«Straighten» clipping options

Draw measure line

«Straighten» clipping options

Straighten with «Adjust» option

«Straighten» clipping options

Straighten with «Clip» option


Straighten with «Crop to result» option

Straighten with «Crop with aspect» option

Straighten: click on this button to perform straightening.

5.5.5. Å måle overflater

Det er ikkje råd å måle flater direkte med dette verktøyet. I staden kan du prøve verktøyet histogram, som mellom anna viser kor mange pikslar det er i utvalet.