5.2. Banar

Figur 14.169. Baneverktøyet

Baneverktøyet

Dette verktøyet blir helst brukt til å lage komplekse utval, men kan også nyttast til andre ting. Ein bane er eigentleg ei spesiell vektorkurve som matematikarane vil kjenne igjen som «bézierkurver». Baneverktøyet kan likne ein del på «lassoen», men bruker vektorkurver i staden for å teikne prikk for prikk. Du kan redigere bézierkurvene, teikna med dei og både lagra og hente dei fram igjen. Du kan også bruke verktøyet for å lage geometriske figurar. Baneverktøyet har sitt eige dialogvindauge. (Eigentleg kunne dette verktøyet like gjerne heitt «kurveverktøyet»).

5.2.1. Aktivering

Du kan hente fram dette verktøyet anten

  • In the main menu through ToolsPaths.

  • By clicking the tool icon: in the Toolbox.

  • By using the B keyboard shortcut.

5.2.2. Valtastane (normalinnstillinga)

[Notat] Notat

Legg merke til at det dukkar opp hjelptekstar nedst i biletvindauget når du bruker desse tastane.

Shift

Denne tasten har fleire funksjonar som er avhengige av samanhengen han blir brukt i. Sjå nærare om desse nedanfor under verktøyinnstillingane.

Ctrl, Alt

Baneverktøyet kan bli brukt i tre ulike arbeidsmodus: Lag ny, Rediger og Flytt. Ctrl-tasten bytter mellom Lag ny og Rediger. Alt-tasten (eller Ctrl+Alt) bytter mellom Lag ny og Flytt.

5.2.3. Innstillingar

Figur 14.170. Innstillingane for «baneverktøyet»

Innstillingane for «baneverktøyet»

Normalt blir innstillingane for det valde verktøyet vist under verktøykassa. Dersom dette ikkje er tilfelle, kan du få tilgang til dei frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeVerktøyinnstillingar som vil opne verktøyinnstillingane for det aktive verktøyet.

Arbeidsmodus «lag ny»

Dette er normalmodus for baneverktøyet. Du teiknar banen ved å klikka der du vil ha kontrollpunkta. Du kan flytte kontrollpunkta ved å klikka på dei og dra dei dit du vil. Mellom kontrollpunkta finn du segmenta.

Tala viser stega for å teikne ein rett bane med to segment.

Det er lett å laga boga segment ved å dra eit segment eller eit kontrollpunkt (ein node). (Kurva er på biletet indikert med blå piler). Det kjem også fram to «handtak» som du tar tak i når du vil bøye kurva.

[Tips] Tips

For å lukka kurva på raskaste måten, klikkar du på startpunktet medan du held nede Ctrl-tasten. I tidlegare versjonar blei banen omgjort til eit utval ved å klikka innføre banen. Nå må du bruka knappen Opprett utval frå bane eller knappen Strek opp bane () i verktøyinnstillingane.

[Tips] Tips

Når du har to handtak vil dei normalt arbeide symetrisk. Slepp opp museknappen for å flytte handtaka kvar for seg. Trykk ned Shift-tasten for å få dei til å arbeida symmetrisk igjen.

Several functions are available in Design mode:

Inserting a new node: When you press Ctrl and hover the mouse pointer over the existing path, the mouse pointer changes to the '+' sign. Clicking will create a new path node in the hovered point of the path.

Moving one or several nodes: On a node, the mouse pointer becomes a 4-arrows cross. You can click and drag it. You can select several nodes by Shift and click and move them by click and drag. Pressing Ctrl+Alt allows to move all the path, as a selection.

Modifying handles: You have to Edit a node first. A handle appears. Drag it to bend the curve. Pressing Shift toggles to symmetric handles.

Modify segment: When the mouse pointer moves over a segment, it turns to a 4-arrows cross. Click and drag it to bend the segment. As soon as you move it, handles appear at both ends of the segment. Pressing the Shift key toggles to symmetric handles.

Adding a new subpath: When you press Shift and hover the mouse pointer outside the existing path, the mouse pointer starts displaying a square. Clicking will start a subpath that isn't connected to other curves, but is considered a part of the path.

Redigeringsmodus

Edit performs functions which are not available in Design mode. With this mode, you can work only on the existing path. When the mouse pointer is not on the path, the pointer changes to a small crossed circle and you can not do any path editing.

Legg til eit segment mellom to noder: Klikk på ein node for å aktivera banen. Musemarkøren vil endre seg til unionsymbol. Klikk på ein annan node for å lenke desse saman. Dette kan vere nyttig når du skal lenke saman opne komponentar.

Remove a segment from a path: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a segment. The mouse pointer turns to a "-" sign. Click to delete the segment.

Add a node to a path: point to a segment. Pointer turns to "+"". Click where you want to place the new control point.

Remove a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a node. Pointer turns to "-"". Click to delete the node.

Legg handtak til ein node: Peik på noden. Peikaren skifter til ei lita hand. Flytt på noden og handtaka dukkar opp. Shift-tasten skifter mellom symmetriske handtak eller ikkje.

Remove a handle from a node: While pressing Shift+Ctrl key combination, point to a handle. The pointer doesn't turn to the expected "-"" and remains a hand. Click to delete the handle.

[Obs] Obs

There is no warning before removing a node, segment or a handle.

Flyttemodus

Når du er i Flyttemodus kan du flytte ein del av banen eller alle delane i ein bane ved å klikke og dra.

If you have several components, only the selected one is moved. If you click and drag outside the path, all components are moved. Pressing the Shift key toggles between moving all components and selected components only.

Polygonal

Med dette valet er alle segmenta lineære. Det blir ikkje sett til handtak, og segmenta blir rette sjølv om du flyttar på dei.

Opprett utval frå bane

This button allows creation of a selection that is based on the path in its present state. This selection is marked with the usual "marching ants". Note that the path is still present: the current tool is still the path tool and you can modify this path without modifying the selection that has become independent. If you change tools, the path becomes invisible, but it persists in the Paths dialog and you can re-activate it.

Dersom banen ikkje er lukka vil GIMP lukke banen med ei rett linje mellom endepunkta.

As the help pop-up tells, pressing Shift when clicking on the button will add the new selection to an already existing one. Pressing Ctrl will subtract the selection from the pre-existing selection, and the Shift+Ctrl key combination will intersect the two selections.

Fill path

This lets you fill an enclosed path with a solid color or pattern.

Strek opp bane

See Del 3.21, «Strek opp bane» and Del 5, « Banar ».

Du finn meir om dette i banar.