5.3. Dialog for utstyrstatus

Figur 15.80. Dialogen for utstyrstatus

Dialogen for utstyrstatus

Dette vindauget viser eit samla oversyn over dei gjeldande innstillingane i verktøykassa for kvar av inn-einingane du har kopla til maskinen. Dette kan vere datamusa, som i vindauget er kalla «Core pointer», eller anna utstyr du måtte ha tilgjengeleg. Verktøyinnstillingane er representerte med vanlege symbol for forgrunns- og bakgrunnsfarge, pensel, mønsterelement og fargeovergang. Utanom for fargane, vil eit klikk på symbola opna eit vindauge der du kan forandra innstillingane. Verktøykassa vert oppdatert for å vise forandringa. Du kan dra og sleppe einingar i denne dialogen.

Knappen Lagra status for utsyret () nedst i dialogvindauget gjer det same som knappen Lagra status for utsyret nå i menyen brukarinnstillingar.

5.3.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

  • From an image menu : WindowsDockable DialogsDevice Status.

  • From the Tab menu in any dialog : Add a DockDevice Status