4.4. Dialogen «Biletmalar»

Figur 15.75. Dialogen for å redigere malar

Dialogen for å redigere malar

Templates are pre-defined image settings that you can use to quickly create a new image with your preferred dimensions, resolution etc. GIMP comes with a lot of templates installed, but you can also create your own. When you create a new image, you can access the list of existing templates to choose one to be used as base for your new image. The «Templates» dialog allows you to manage these templates.

4.4.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

  • frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeMalar.

  • eller frå fanemenyen ein annan dialogmeny ved å klikke på fanen og velje Legg til faneMalar

4.4.2. Å bruke maldialogen

You select a template by clicking on its icon. Right clicking reveals a local menu that offers the same functions as the buttons.

4.4.2.1. Rutenett/Liste-modus

I fanemenyen for «biletmalar» kan du velje mellom Vis som tabell og Vis som liste. Dersom du ikkje har gitt malane bestemte ikon (sjå nedanfor korleis du gjer det), vil tabellforma vise ei oppstilling med likeforma ikon. Øvst i vindauget finn du namnet på den valde malen. Dersom du i staden vel listeform, som er den vanlege, vert malane lista opp under kvarandre med ikon og namn.

Frå fanemenyen kan du også bruke menyoppføringa Storleik på førehandsvisinga for å vise ikona i eit høveleg format.

[Tips] Tips

tastekombinasjonen Ctrl + F i ei liste vil opne eit søkefelt. Sjå Vis som liste/tabell

4.4.2.2. Knappane nedst

Desse knappane gir deg høve til å utføre ein del operajonar på biletmalane:

Opprett eit nytt bilete frå den valde malen

Clicking on this button creates a new image with the settings defined in the selected template.

Opprett ein ny mal

Klikk på denne knappen for å opna dialogen ny mal. Dette er den same dialogen som vert brukt for å redigera malen, som er vist nedanfor.

Kopier den valde malen

Clicking on this button opens the Edit Template dialog that is documented next.

Rediger den valde malen

Clicking on this button opens the Edit Template dialog where you can adjust the image related settings for the selected template.

Slett den valde malen

This deletes the selected template after asking for confirmation.

[Tips] Tips

Every template is stored in a templaterc file in your personal GIMP directory. If you want to restore some deleted templates, you can copy or append template entries to your file from the master templaterc file in the etc/gimp/2.0 directory of GIMP's system folder.

4.4.3. Rediger malen

Figur 15.76. Dialogen for å redigere mal

Dialogen for å redigere mal

This dialog allows you to change the settings of the selected template.

You can access this dialog by clicking on the Edit Template button at the bottom of the Templates Dialog

Innstillingar

Namn

In this text box, you can modify the name of the template.

Ikon

By clicking on this icon, you can select a different icon that will be shown in front of the name of this template. The icon can be picked from a list of pre-defined icons, from a file on your computer, or by pasting from the clipboard.

Biletstorleik

Here you set the width and height of the new image. The default units are pixels, but you can switch to another unit using the adjoining menu. If you do, note that the resulting pixel size will be determined by the X and Y resolution (which you can change in the Advanced Options), and by the setting of «Dot for Dot», which you can change in the View menu.

Knappane Ståande/Liggande

These buttons toggle between Portrait and Landscape mode. Their effect is to exchange the values for Width and Height. If the X and Y resolutions are different (in Advanced Options), then these values are also exchanged. On the right, image size, image resolution and color space are displayed.

Avanserte innstillingar

Figur 15.77. Dialogvindauget for «avanserte innstillingar»

Dialogvindauget for «avanserte innstillingar»


The advanced options let you change several additional image settings.

X- og Y-oppløysing

Desse innstillingane er helst tenkt brukte dersom du skal skriva ut biletet. Innstillingane endrar ikkje storleiken på bilete i pikslar, men bestemmer kor stort biletet vert på papiret når det vert trykt. Innstillingane kan også påverke korleis biletet vert vist på skjermen. Dersom «Punkt for punkt» er slått av i Vis-menyen og visinga er sett til 100% zoom i den same menyen, vil GIMP prøve å vise biletet på skjermen i naturleg storleik rekna ut frå pikselverdiane og oppløysinga. Dette under føresetnad av at biletskjermen er korrekt kalibrert. Dersom denne kalibreringa ikkje vart gjort då GIMP vart installert, kan du gjere det frå dialogenSkjerm i menyen Innstillingar.

Color space

Her kan du berre velje mellom RGB eller gråskala. Skulle du ha ønskje om andre fargemodellar, må du omforma til ønskt modell etter at du har laga biletet.

Precision

You can select the precision that GIMP will use for this image. For more information see the Precision menu documentation.

Gamma

You can select whether to use Perceptual gamma, or linear light. For more information see also the Precision menu documentation.

Color manage this image

When enabled, the image will be color managed. Disabling color management is equivalent to choosing a built-in sRGB profile.

Color profile

Here you can select the color profile for this image. The default is the built-in sRGB color profile, but you can also select your own color profile from a file on your computer.

Fill with

You have five choices for filling the new image's background layer:

  • Foreground color, uses the current foreground color as shown in the Toolbox.

  • Background color, uses the current background color as shown in the Toolbox.

  • White, uses white for the background layer.

  • Transparency. If this option is chosen, then the Background layer in the new image will be created with an alpha channel; otherwise not. The background layer will be transparent.

  • Pattern, uses the active pattern at the time of creating the image to fill the background layer.

Kommentar

You can add a default comment here that will be attached to the image. When exporting this image, the comment will be added too for file formats that support comments. You will still be able to change this comment in the export dialog.