7.6. RGB-støy

7.6.1. Oversyn

Figur 17.149. Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»

Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»

Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»


Dette filteret legg til normalfordelt støy i fargane raud, grøn og blå i det aktive laget eller utvalet. Filteret bruker fargemodellen RGB. At støyen er normalfordelt, betyr at dei fleste pikslane i det berørte området berre vert tilsett ein liten grad av støy, medan nokre få pikslar vert tilsett svært mykje støy. Bruker du dette filteret på ein einsfarga grått bilete, vert fordelinga ei klassisk klokkeforma gausskurve.

Resultatet ser svært naturleg ut.

Filteret verkar ikkje på indekserte bilete.

7.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterStøyRGB-støy

7.6.3. Innstillingar

Figur 17.150. Innstillingane for filteret «RGB-støy»

Innstillingane for filteret «RGB-støy»

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Korrelatert støy

Når det er kryssa av for denne, vil støymengda vere avhengig av pikselverdiane slik at høge verdiar vil gi meir støy enn låge. Mørke område vert svært lite påverka. Er det ikkje kryssa av for denne, vert støyen meir jamnt fordelt. (Korrelatert støy vert også kalla «spetting» ut frå at resultatet vert spetta).

Uavhengig RGB

Dersom denne ikkje er avkryssa, vil dei tre glidebrytarane for fargar vere kopla saman slik at om du flytter på ein av dei, vil dei to andre følgje med. Støymengda vert difor relativt lik for alle kanalane og fargetona for pikslane vert lite forandra. Er det merka av for denne funksjonen, kan du flytte glidebrytarane uavhengig av kvarandre.

Linear RGB

Operate on linearized RGB color data.

Gaussian distribution

Use a gaussian noise distribution. When unchecked, a linear noise distribution is used instead.

Raud, Grøn, Blå, Alfa

Desse glidebrytarane og tilhøyrande innskrivingsboksar vert brukte for å setje støynivået for kvar kanal. Skalaen er relativ, og går frå 0,00 til 1,00. Glidebrytaren for alfa er berre tilgjengeleg dersom det aktive laget inneheld ein alfakanal. For gråskalabilete vert dei tre fargebrytarane erstatta med ein glidebrytar for Grå.

Verdiane sett med brytarane er eigentleg standardavvik i høve til normalfordelinga av tillagt støy. Det brukte standardavviket er halvparten av den viste verdien. 1 er avstanden mellom den lågaste og høgaste moglege verdien i ein kanal.