7.6. RGB-støy

7.6.1. Oversyn

Figur 17.158. Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»

Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»

Eksempel på bruk av filteret «RGB-støy»


Dette filteret legg til normalfordelt støy i fargane raud, grøn og blå i det aktive laget eller utvalet. Filteret bruker fargemodellen RGB. At støyen er normalfordelt, betyr at dei fleste pikslane i det berørte området berre vert tilsett ein liten grad av støy, medan nokre få pikslar vert tilsett svært mykje støy. Bruker du dette filteret på ein einsfarga grått bilete, vert fordelinga ei klassisk klokkeforma gausskurve.

Resultatet ser svært naturleg ut.

7.6.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterStøyRGB-støy

7.6.3. Innstillingar

Figur 17.159. Innstillingane for filteret «RGB-støy»

Innstillingane for filteret «RGB-støy»

Presets, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Korrelatert støy

Noise may be additive (uncorrelated) or multiplicative (correlated - also known as speckle noise). When checked, every channel value is multiplied by a normal distributed value. So the noise depends on the channel values: a greater channel value leads to more noise, while dark colors (small values) tend to remain dark.

Uavhengig RGB

When this radio button is checked, you can move each RGB slider separately. Otherwise, the sliders R, G and B will be replaced by a single slider Value. The same relative noise will then be added to all channels in each pixel, so the hue of pixels does not change much.

Linear RGB

Operate on linearized RGB color data.

Gaussian distribution

Use a gaussian noise distribution. When unchecked, a linear noise distribution is used instead.

Raud, Grøn, Blå, Alfa

These slidebars and adjacent input boxes allow to set noise level (0.00 - 1.00) in each channel.

Verdiane sett med brytarane er eigentleg standardavvik i høve til normalfordelinga av tillagt støy. Det brukte standardavviket er halvparten av den viste verdien. 1 er avstanden mellom den lågaste og høgaste moglege verdien i ein kanal.

Tilfeldig frø

Controls randomness of noise. If the same random seed is used in the same situation, the filter produces exactly the same results. A different random seed produces different results. Random seed can be entered manually or generated randomly by pressing the New Seed button.