Kapittel 8. Kombinere bilete med GIMP

Innhald

1. Lag
1.1. Eigenskapar for laga
2. Lagmodus
2.1. Normal Layer Modes
2.2. Lighten Layer Modes
2.3. Darken Layer Modes
2.4. Contrast Layer Modes
2.5. Inversion Layer Modes
2.6. HSV Components Layer Modes
2.7. LCh Components Layer Modes
3. Legacy Layer Modes
4. Å oppretta nye lag
5. Laggrupper

1. Lag

You can think of layers as a stack of slides. Using layers, you can construct an image of several conceptual parts, each of which can be manipulated without affecting any other part of the image. Layers are stacked on top of each other. The bottom layer is the background of the image, and the components in the foreground of the image come above it.

Figur 8.1. An image with layers

An image with layers

Layers of the image

An image with layers

Resulting image


There is no limit to the number of layers an image can have, only the amount of memory available on the system. It is not uncommon for advanced users to work with images containing dozens of layers. You can group layers to make your work easier, and there are many commands to handle layers.

The organization of layers in an image is shown in the Layers dialog, which is the second most important type of dialog window in GIMP, after the Main Toolbox. How it works is described in detail in the Layers Dialog section, but we will touch some aspects of it here, in relation to the layer properties that they display.

Each open image has at any time a single active drawable. A «drawable» is a GIMP concept that includes layers, but also several other items, such as channels, layer masks, and the selection mask. Basically, a «drawable» is anything that can be drawn on with painting tools. If a layer is currently active, it is shown highlighted in the Layers dialog, and its name is shown in the status area of the image window. If not, you can activate it by clicking on it. If none of the layers are highlighted, it means the active drawable is something else than a layer.

In the menu bar, you can find a menu called Layer, containing a number of commands that affect the active layer of the image. The same menu can be accessed by right-clicking in the Layers dialog.

1.1. Eigenskapar for laga

Kvart lag i eit bilete har fleire viktige eigenskapar:

Namn

Every layer has a name. This is assigned automatically when the layer is created, but you can change it. You can change the name of a layer either by double-clicking on it in the Layers dialog, or by right-clicking there, and then selecting the top entry in the menu that appears, Edit Layer Attributes.

Med eller utan alfakanal

An alpha channel encodes information about how transparent a layer is at each pixel. It is visible in the Channel Dialog: white is complete opacity, black is complete transparency and gray levels are partial transparencies.

The background layer is special. If you have just created a new image, it only has one layer, which is the background layer. If the image has been created with an opaque Fill type, this one layer has no Alpha channel. To get a background layer with transparency, either create your new image with a transparent Fill type, or you use the Add an Alpha Channel command.

If you add a new layer, even with an opaque Fill type, an Alpha channel is automatically added to the layer.

Every layer other than the bottom layer of an image automatically has an Alpha channel, but you can't see a grayscale representation of the alpha values. See Alpha in Glossary for more information.

Eksempel på alfakanal. 

Figur 8.2. Alfakanaleksempel: originalbiletet

Alfakanaleksempel: originalbiletet

This image has three layers painted with pure 100% opaque Red, Green, and Blue. In the Channel Dialog, you can see that an alpha Channel has been added. It is white because the image is not transparent since there is at least one 100% opaque layer. The current layer is the red one: since it is painted with pure red, there is no green and no blue and the corresponding channels are black.


Figur 8.3. Alfakanaleksempel: eitt gjennomsiktig lag

Alfakanaleksempel: eitt gjennomsiktig lag

Den venstre delen av det første (øvste) laget er gjort gjennomsiktig (rektangelutval + rediger/tøm utvalet). Det andre laget, det grøne, er synleg. Alfakanalen er framleis kvit sidan det er minst eitt ugjennomsiktig lag i biletet.


Figur 8.4. Alfakanaleksempel: to gjennomsiktige lag

Alfakanaleksempel: to gjennomsiktige lag

Den venstre delen av det andre laget er gjennomsiktig. Det tredje, blå laget er synleg gjennom det første og det andre laget. Alfakanalen er framleis kvit sidan det er minst eitt ugjennomsiktig lag i biletet.


Figur 8.5. Alfakanaleksempel: tre gjennomsiktige lag

Alfakanaleksempel: tre gjennomsiktige lag

The left part of the third layer has been cleared. The Alpha channel is still white and the left part of the layer is opaque, because the background layer has no Alpha channel. In this case, the Clear command works like the Eraser and uses the Background color of Toolbox.


Figur 8.6. Alfakanaleksempel: Alfakanal er lagt til bakgrunnslaget

Alfakanaleksempel: Alfakanal er lagt til bakgrunnslaget

We used the LayerTransparencyAdd Alpha Channel command, on the Background layer. Now, the left part of the image is fully transparent and has the color of the page where the image is shown. The left part of the Alpha Channel thumbnail is black (transparent) in the Channel Dialog.


Lagtype

The layer type is determined by the image type (see previous section), and the presence or absence of an alpha channel. These are the possible layer types:

  • RGB

  • RGBA

  • Grå

  • GråA

  • Indeksert

  • IndeksertA

The main reason this matters is that some filters (in the Filters menu) only accept a subset of layer types, and appear disabled in the menu if the active layer does not have a supported type. Often you can rectify this either by changing the mode of the image, or by adding or removing an alpha channel.

Synleg eller usynleg

Du kan gjere eit lag usynleg, utan å øydelegga det, ved å klikka på augesymbolet i lagdialogen. Eit nytt klikk på auget gjer laget synleg igjen. Dei fleste operasjonane handterer eit lag som er avslått på denne måten som eit ikkje eksisterande lag. Når du arbeider med eit bilete med mange lag med varierande dekkevne, kan det ofte vere lurt å slå av lag som ikkje er nødvendige for å få eit betre oversyn over dei laga du arbeider med.

[Tips] Tips

Dersom du held nede Shift-tasten og klikkar på augesymbolet, vert alle laga unntatt det du klikka på gøymde.

Active layer

Usually, you activate a layer, to work on it, clicking it in the layer list. When you have a lot of layers, finding which layer an element of the image belongs to is not easy: then, press Alt and click with Mouse wheel on this element to activate its layer. The available layers will be looped through (starting from the upper one) while the Alt is held and the picked layer will be temporarily displayed in the status bar.

Lenke saman lag

Dersom du klikkar mellom augeikonet og biletet av laget, dukkar det opp eit lenkesymbol. Når dette er synleg, kan du gruppera lag for å arbeide på fleire lag samstundes for eksempel med flytteverktøyet og transformeringsverktøya.

Figur 8.7. Lagdialogen

Lagdialogen

Raud: Lenka saman med andre lag. Gul: Synleg


Storleik og grenser

In GIMP, the boundaries of a layer do not necessarily match the boundaries of the image that contains it. When you create text, for example, each text item belongs to its own separate layer, and the layer size is automatically adjusted to contain the text and nothing more. Also, when you create a new layer using cut-and-paste, the new layer is sized just large enough to contain the pasted item. In the image window, the boundaries of the currently active layer are shown outlined with a black-and-yellow dashed line.

Det er litt viktig å hugse på dette, fordi du kan ikkje gjere noko som helst på eit lag utanfor grensene. (Du kan ikkje arbeida med noko som eigentleg ikkje finst). Dersom dette skaper problem, kan du endre på storleiken med ein av dei kommandoane som ligg nedst på Lag-menyen.

[Notat] Notat

Kor mykje minne eit lag bruker, er avhengig av storleiken på laget, ikkje av innhaldet. Difor kan det lønne seg å setje storleiken på laga til eit minimum dersom du arbeider med store bilete eller på bilete med mange lag.

Dekkevne

Dekkevna til eit lag bestemmer kor mykje av fargane frå dei underliggande laga som skal vere synlege. Altså kor gjennomsiktig laget skal vera. Dekkevna vert sett på ein skala frå 0 til 100, med 0 som fullstendig gjennomsiktig (transparent) og 100 som fullstendig ugjennomsiktig (opakt).

Modus

Med modus til laget meiner ein korleis fargane i laget vert kombinerte med fargane frå laga under. Dette er såpass vanskeleg og samstundes så viktig, at det fortener eit eige avsnitt. Sjå Lagmodus.

Lagmaske

I tillegg til alfakanalen, er det også ein annan måte å kontrollera kor gjennomsiktig eit lag skal vere, nemleg ved å legge til ei lagmaske. Dette er eit ekstra gråskalalag som vert lagt til laget. Du kan bruke alle teiknereiskapa på denne maska. Lagmaska vert ikkje lagt til automatisk, så du må gjere dette manuelt dersom du har behov for maska. Du finn nærare omtale av lagmasker i Del 2.1.4, «Lagmasker».