2.3. Dialogar og samlevindauge («dokker»)

2.3.1. Organisering av dialogane

GIMP has great flexibility for arranging dialogs on your screen. A «dialog» is a moving window which contains options for a tool or is dedicated to a special task. A «dock» is a container which can hold a collection of persistent dialogs, such as the Tool Options dialog, Brushes dialog, Palette dialog, etc. Docks cannot, however, hold non-persistent dialogs such as the Preferences dialog or an Image window.

GIMP har tre førehandssette samlevindauge:

  • the Tool Options, Device Status, Undo History and Images dock under the Toolbox in the left panel,

  • the Brushes, Patterns, Fonts and Document History dock in the upper part of the right panel,

  • the Layers, Channels and Paths dock in the lower part of the right panel.

I desse samlevindauga er kvart vindauge lagt i eigen fane.

I multivindauge-modus er verktøykassa eit bruksvindauge og ikkje eit innlimingsvindauge (dokk). I enkeltvindauge-modus er verktøykassa ein del av det enkle vindauget.

Bruk VindaugeDialogvindauge for å få fram lista over dialogar som kan limast inn i andre dialogar. Du kan opne ein dialog ved å klikke på han i lista. Dersom dialogen er tilgjengeleg i eit samlevindauge, vert han vist der, elles vil handteringa vere avhengig av om maskinen er i multi- eller enkeltbilete-modus:

  • I multivindauge-modus vil eit nytt vindauge med dialogen kome opp på skjermen.

  • In single-window mode, the dialog is automatically docked to the Brushes-Document History dock as a tab.

Du kan klikke og dra ei fane til den plassen du ønskjer:

  • anten i fanelinja i eit dialogvindauge eller integrert i dialoggruppa,

  • eller på ei innlimingslinje som vert synleg når musepeikaren går over vindaugekanten for å forankre dialogen til vindauget.

I multivindauge-modus kan du også klikke på dialogtittelen og dra han der du ønskjer.

Figur 3.7. Å integrere ein ny dialog i ei dialoggruppe

Å integrere ein ny dialog i ei dialoggruppe

Her, i multivindauge-modus, vart histogramdialogen dradd til fanelinja i angrevindauget for lag.


Enklare: kommandoen Legg til fane i fanemenyen: Del 2.3.2, «Fanemenyen».

Figur 3.8. Å feste eit dialogvindauge til kanten av eit innlimingsvindauge

Å feste eit dialogvindauge til kanten av eit innlimingsvindauge

Histogramdialogen er dradd over til det venstre innlimingsområdet og sleppt der. Resultat: Dialogvindauget er nå forankra til den venstre kanten av det høgre panelet. Dialogen høyrer nå til det høgre panelet.

Du kan altså arrangere dialogar i ei multi-kolonne-vising. Dette kan vere nyttig dersom du arbeider med to skjermar, ein for biletet og ein annan for menyane.


[Tips] Tips

Press the Tab key in an Image window to toggle the visibility of the docks. This is useful if the docks hide a portion of the image Window. You can quickly hide all the docks, do your work, then display all the docks again. Press the Tab key inside a dock to navigate through the dock.

2.3.2. Fanemenyen

Figur 3.9. Knappen for fanemenyen er markert med kvitt

Knappen for fanemenyen er markert med kvitt

I kvar dialog har du tilgang til ein spesialmeny med fanerelaterte operasjonar ved å klikke på fanemenyknappen som er utheva på figuren ovanfor. Nøyaktig kva for kommandoar som dukkar opp, vil variera frå dialog til dialog, men han vil alltid innehalde operasjonar for å lage nye faner, eller for å lukke eller deaktivere dei.

Figur 3.10. Fanemenyen for lagdialogen

Fanemenyen for lagdialogen

Multi-window mode

Fanemenyen for lagdialogen

Single-window mode


Ein fanemeny gir deg tilgang til følgjande komandoar:

Innhaldsmeny

Øvst på kvar fanemeny finn du innhaldsmenyen. Denne menyen viser operasjonar relaterte til den spesifikke fanemenyen dette gjeld. For eksempel vil innhaldsmenyen Lagdialog innehalde eit sett av operasjonar for å arbeide med biletlag.

Legg til fane

Legg til fane vil opne ein undermeny som viser alle dei tilgjengelege dialogane som kan leggast inn som faner.

Figur 3.11. Undermenyen «Legg til fane»

Undermenyen «Legg til fane»

Lukk fane

Som namnet seier, denne vil lukke fanen. Dersom dette er den siste dialogen i samlevindauget, vert også dette lukka.

Løys fane

Denne kommandoen løyser fana frå samlevindauget og legg ho som einaste fane i eit nytt dialogvindauge. Du kan gjere det same ved å dra fana ut av tavla og sleppe ho på ein tilfeldig plass på skjermen.

Dette er ein måte å opprette eit ekstra vindauge i enkeltvindauge-modus!

Dersom fanen er låst, vil dette menyvalet vere gråa ut.

Lås fanen til samlevindauget

Gjer at dialogen ikkje kan flyttast eller løysast. Når det er kryssa av for denne, vil Løys fane vere uverksam og gråa ut.

Storleik på førehandsvisinga

Figur 3.12. Storleik på førehandsvisinga i ein fanemeny

Storleik på førehandsvisinga i ein fanemeny

Ein del av dialogane har ein fanemeny for å bestemme storleiken på førehandsvisinga. Normalverdien er Middels. For eksempel viser penselmenyen eit bilete av alle tilgjengelege penslar, og ein meny for å bestemme storleiken på førehandsvisinga.

Fanestil

Figur 3.13. Undermenyen for fanestil

Undermenyen for fanestil

Tab Style opens a submenu allowing you to choose the appearance of the tabs at the top (see the figure above). There are five choices, not all are available for every dialog:

Ikon

Vis eit ikon som representerer dialogtypen.

Status nå

Dette valet er berre tilgjengeleg i dialogar der du kan velje eit eller anna, som til dømes pensel, mønsterelement eller fargeovergang. Det valde elementet vert vist øvst i fanen som Nåverande status.

Tekst

Vis dialogtypen som tekst.

Ikon og tekst

Bruk av både tekst og symbol vil føre til breiare faner.

Status og tekst

Vis det valde elementet og tekst med dialogtype.

Automatic

Default option: adapts style according to the available room in the group (text style uses a lot of space and is not always possible).

Vis som liste/tabell

Desse vala vert vist i menyboksar der du har høve til å velje element frå eit sett, slik som penslar, mønster, bokstavtypar osv. Du kan her velje å vise elementa som ei liste med namn og andre opplysingar for kvart element, eller som ein tabell sett opp i eit rutemønster med ikon for kvart element, men utan namn. Kvar av måtane har sine fordeler. Listeforma gir deg mest informasjon, medan tabellforma kan vise fleire element samstundes. Dei fleste dialogane vert i normaloppsettet viste på listeform, men for eksempel dialogane for penslar og mønster vert normalt viste på tabellform.

Når ei tre-vising er sett som Vis som liste, kan du bruke taggar. Sjå Del 3.7, «Tagging».

Du ka også bruke søkefeltet for lister:

Figur 3.14. Søkefeltet for lister

Søkefeltet for lister

Bruk tastekombinasjonen Ctrl + F for å opne søkefeltet. Det må vere eit markert element for at denne kommandoen skal vere aktiv.


Søkefeltet vert lukka automatisk etter 5 sekund dersom du ikkje gjer noko.

[Notat] Notat

Denne snarvegen er også tilgjengeleg i trevisinga for innstillingane «pensel», «skrifttype» eller «mønsterelement» i fleire verktøy.

Vis knapperad

Nokre dialogvindauge som t.d. mønsterelement, penslar, fargeovergangar og bilete, har ei knapperad nedst i vindauget. Du kan slå av eller på visinga med denne kommandoen.

Figur 3.15. Knapperada i penseldialogen

Knapperada i penseldialogen

Vis opne bilete

Dette valet er berre tilgjengeleg i multivindauge-modus. Dersom dette er avmerka, vert ein biletmeny vist øvst i innlimingsvindauget:

Figur 3.16. Eit samlevindauge med kvitmarkert biletmeny

Eit samlevindauge med kvitmarkert biletmeny


Valet er ikkje tilgjengeleg for dialogar feste til verktøykassa. Valet er berre interesant når du arbeider med fleire opne bilete samstundes.

Følj aktivt bilete

Dette valet er berre tilgjengeleg i multivindauge-modus. Også dette valet er interessant berre når du har fleire opne vindauge på skjermen. Informasjonen i samlevindauget då vil alltid gjelde for det valde biletet i nedtrekkslista over biletvala. Dersom Følj aktivt bilete er kopla frå, må du bruke nedtrekkslista for å få fram biletdata for det aktuelle biletet i dialogvindauget. Dersom Følj aktivt bilete er aktivert, kan du velje bilete ved å trykke på tittellinja for biletet.

Move to Screen

This option is not always available. It opens a submenu where you can choose on which screen you want GIMP to be shown. If you only have one screen, GIMP can't be moved. The other option Open Display... tells us it is an experimental way to choose a new display and is better left alone.