5.19. Emboss (legacy)

5.19.1. Oversyn

Figur 17.104. Applying example for the Emboss (legacy) filter

Applying example for the Emboss (legacy) filter

Originalbiletet

Applying example for the Emboss (legacy) filter

Filter «Emboss (legacy)» applied


Filteret omformar biletet slik at det liknar på eit relieff. Lyse område blir løfta og mørke område blir senka. Du har full kontroll over kor sterk relieffverknaden skal bli.

Dette filteret kan bare brukast på RGB-bilete. For andre fargemodus er filteret utilgjengeleg.

5.19.2. Aktivering av filteret

You can find this filter through FiltersDistortsEmboss (legacy)….

5.19.3. Innstillingar

Figur 17.105. «Emboss (legacy)» filter options

«Emboss (legacy)» filter options

Førehandsvising

Førehandsvisinga syner endringane i biletet etter kvart som du endrar parametra. Endringane blir ikkje lagt inn i biletet før du trykker på knappen OK. Du kan slå av førehandsvisinga dersom datamaskinen av ein eller annan grunn arbeider svært tregt.

Funksjon
Punktkopling

Gir ein mjuk relieffverknad i originalfargane.

Relieff

Gir eit meir markert relieff i gråtoner. Liknar meir på relieff laga i metall.

Asimut

Denne kontrollen bestemmer kva himmelretning lyset skal kome frå. Utgangspunktet 0° tilsvarar aust (frå høgre), 90° tilsvarar nord (ovanfrå), 180° vest (frå venstre) og 270° sør (nedanfrå).

Elevasjon

Denne kontrollen bestemmer kva himmelhøgde lyset skal kome frå («solhøgda»). Utgangspunktet er 0° som tilsvarar at lyset kjem frå horisonten. 90° betyr at lyset kjem rett ovanfrå (zenith) og 180° at lyset kjem frå motsett horisont.

Djupn

Bumps are higher and hollows deeper when Depth increases.