7.5. Fargeplukk

7.5.1. Oversyn

Figur 17.156. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret «Fargeplukk»


The Pick filter replaces each affected pixel by a pixel value randomly chosen from its eight neighbors and itself (from a 3×3 square the pixel is center of). All or only some pixels in an active layer or selection are affected, the percentage of affected pixels is determined by the Randomization (%) option.

7.5.2. Aktivering

Du har tilgang til dette filteret frå biletmenyen via FilterStøyFargeplukk

7.5.3. Innstillingar

Figur 17.157. Innstillingane for filteret «Fargeplukk»

Innstillingane for filteret «Fargeplukk»

Presets, «Input Type», Clipping, Blending Options, Preview, Split view
[Notat] Notat

These options are described in Del 2, «Common Features».

Slumpmengde (%)

Glidebrytaren Slumpmengde bestemmer kor mange prosent av pikslane i det aktive laget eller det aktive utvalet som skal verta påverka av filteret. Dess høgare verdi, dess fleire pikslar verta forandra.

Gjenta

Glidebrytaren Gjenta bestemmer kor mange gonger filteret skal gjenta prosessen.

Tilfeldig frø

Verdien du set i kontrollen Startfrø bestemmer til ein viss grad kor tilfeldig filteret skal arbeide. Bruker du det same startfrøet som sist, og ingenting anna heller er forandra, vil filteret gi ut nøyaktig det same resultatet. Legg du inn ein ny verdi for slumpfrøet, vert også resultatet eit anna, sjølv om ingenting anna er forandra. Du kan skrive inn verdiar for slumpfrøet for hand, eller du kan velje ein tilfeldig startverdi med knappen Nytt frø.