8.48. Retinex

8.48.1. Oversyn

Figur 16.238. Eksempel på bruk av retinex

Eksempel på bruk av retinex

Originalbiletet

Eksempel på bruk av retinex

Retinexfilteret brukt. Legg merke til dei nye detaljane i det øvre, høgre hjørnet.


Dette filteret forbetrar den visuelle framstillinga av eit bilete tatt under dårlege lystilhøve. Menneskeauget kan tilpassa seg og oppfatta fargar nokså korrekt sjølv i lite lys. Digitale kamera er derimot dårlege på dette. Difor er det utvikla ein del matematisk algoritmer som prøver å forbetra resultata frå kamera. Ein av desse er MSRCR (MultiScale Retinex with Color Restoration) som er inspirert av, og prøver å etterlikne, dei biologiske prosessane i auget. Ordet «retinex» er sett saman av «retina» (netthinne) + «cortex» ((hjerne)hinne).

Besides digital photography, the Retinex algorithm is also used to make the information in astronomical photos visible and, in medicine, detect poorly visible structures in X-rays or scanners.

[Notat] Notat

This command only works on RGB images. If the image is Grayscale or Indexed, the menu entry is disabled.

8.48.2. Aktivere filteret

Du har tilgang til filteret frå FargarTone MappingRetinex… i menyen i biletvindauget.

8.48.3. Innstillingar

Figur 16.239. Innstillingane for retinex-filteret

Innstillingane for retinex-filteret

For å forstå dette filteret treng ein inngåande kjennskap til formlane som ligg til grunn og ein god dose høgare matematikk. Sidan føremålet med filteret er å gjere biletet visuelt betre, er den enklaste måten å prøve ulike innstillingar for filteret og studera resultatet etter kvart i førehandsvisinga. Bruk eventuelt dokumentasjonen nedanfor som ei enkel rettleiing.

Nivå

Here is what the plug-in author writes on his site [PLUGIN-RETINEX]: «To characterize color variations and the light source, a difference in intensity is made between the (Gaussian) filter responses at different scales. These parameters allow you to specify how to distribute the values between the minimum scale value (sigma 2.0) and the maximum (sigma equal to image size)».

Einsarta

Uniform tends to treat both low and high intensity areas equally.

Lågt

Til vanleg vil dette valet «lyse opp» område med låg intensitet i biletet.

Høgt

Ser ut til å «gløyme» område med låg intensitet i favør av ei betre utteikning av dei klårare områda i biletet.

Skalering

Determines the depth of the Retinex scale. Minimum value is 16, a value providing rough, unrefined filtering. Maximum value is 250. Optimal and default value is 240.

Gjentakingar

Bestemmer kor mange gonger Retinexfilteret skal køyrast. Det vert tilrådd å bruke tre gjennomkøyringar, noko som også er minimum. Med ei eller to gjennomkøyringar mister ein mykje av effekten og ender opp med ei enkel Retinexfiltrering. Høge verdiar vil ofte generere støy i biletet.

Dynamikk

Sidan MSR-algoritmen har ein tendens til å gjere biletet lysare, kan du justera fargemetninga med denne glidebrytaren. Ein høgare verdi betyr mindre fargemetning. Effekten er svært avhengig av innhaldet i biletet, så her er det best å prøve seg fram med ulike verdiar.