2.3. Banedialogen

Er du usikker på kva ein bane er i denne samanhengen, kan du finne meir om dette i Del 5, « Banar ».

Figur 15.15. Banedialogen

Banedialogen

Banedialogen vert brukt når du skal arbeide på banar. Frå denne dialogen kan du opprette eller fjerne banar, lagra dei, omforma dei til og frå utval osv.

2.3.1. Aktivering

Dette er ein dialog som kan limast inn i andre dialogvindauge. Sjå nærare om dette i Del 2.3, «Dialogar og samlevindauge («dokker»)».

Du har tilgang til dialogvindauget

 • frå biletmenyen via VindaugeDialogvindaugeBanar

 • eller frå fanemenyen ein annan dialogmeny ved å klikke på fanen og velje Legg til faneBanar

Dersom minst eitt dialogvindauge er ope, kan du i menyen Vindauge finne ei liste over løyste vindauge. Du kan i tilfelle løfte banedialogen frå biletmenyen: Vindaugebanar.

2.3.2. Å bruke banedialogen

Kvar bane høyrer til eitt bilete. Banane er komponentar i biletet på same måten som laga er det. I banedialogen vert det vist ei liste over alle banane som høyrer til det aktive biletet. Bytter du til eit anna bilete, vil banedialogen vise banane i det nye biletet. Dersom banedialogen er lagt i same dialogvindauget som «Lag, kanalar og banar», vil du finne namnet på det aktive biletet øvst i biletmenyen. Skulle bilietmenyen mangla, kan du alltids legge han til ved å velje Vis vald bilete frå fanemenyen.

If you are familiar with the Layers dialog, you have a head start, because the Paths dialog is in several ways similar.

At the top, there are two «Lock» icons:

Lock Path

A «path» icon tells us whether editing the current path is locked (disabled) or not. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

[Notat] Notat

Until GIMP 2.10.32 this was called Lock Path Strokes. That name was considered ambiguous, because the term strokes is also used for stroking lines along a path, which this option does not change.

Lock Path Position

A «cross with arrows» icon tells us whether the current path position is locked (disabled) or not. When the path position is locked, the path can't be moved. Clicking the icon toggles between enabled and disabled.

The Paths dialog itself shows a list of all paths that exist in the image, with four items for each path:

Synleg bane av/på

Dersom banen er synleg, vert dette vist med eit bilete av eit «ope auge». Dersom banen ikkje er synleg, vil det i staden vere ein blank plass der auget skulle ha vore. Med «synleg» meiner ein her at det vert vist eit spor av banen på biletet. Sjølve banen vert eigentleg ikkje ein del av biletet før han vert strekt opp eller teikna på. Du kan slå visinga av banen av ved å klikka på augesymbolet, og på ved å klikka på plassen der det skulle ha vore.

Lenk saman banar

Til høgre for augesymbolet vert det vist eit «lenkesymbol» dersom banen er lenka saman med andre banar. Elles berre eit blankt område. At banane er lenka saman betyr i denne samanhengen at dersom du t.d. skalerer eller på andre måtar omformar eit bilete, vil dette påverka alle biletdelane som er lenka saman. Du kan slå lenka av ved å klikka på lenkesymbolet, og på ved å klikka på plassen der det skulle ha vore.

Miniatyrbilete

Miniatyren viser ei skisse av banen. Dersom du klikkar på miniatyren kan du dra han over i eit bilete for å lage ein kopi av banen der.

Banenamnet

Namnet på banen må vere unikt. Dersom du gir banen eit namn som er i bruk frå før, vert det lagt til eit tal, t.d. «#1» for å gjere det eineståande.

Dersom det finst namn i lista, vil eit av dei vere markerte for å vise kva for bane som er den aktive banen i biletet. Det er denne banen alle operasjonane vert utført på når du bruker dialogmenyen eller knappane nedst i dialogvindauget. Du kan klikke på lista for å gjere ønskt bane aktiv.

Høgreklikkar du på ei av oppføringane i lista, vil du få opp den lokale banemenyen.

2.3.3. Knappar

Knappene nedst i dialogvindauget samsvarar med tilsvarande oppføringar i banemenyen som dukkar opp når du høgreklikkar på lista. Noen av knappane har likevel noen tilleggsfunksjonar som vert tilgjengelege når du held nede ein kontrolltast medan du klikkar.

Ny bane

See New Path. Holding down Shift makes a new (empty) path with the last used values, without opening the New Path dialog.

Løft banen

See Raise Path. Holding down Shift moves the path to the top of the list.

Senk banen

See Lower Path. Holding down Shift moves the path to the bottom of the list.

Dupliser banen

Knappen Dupliser banen lagar ein kopi av den aktive banen.

Bane til utval

Omformar den aktive banen til eit utval. Sjå meir om denne prosessen under utval til bane. Du kan bruka kontrolltastane for å bestemma korleis det nye utvalet skal leggjast inn i høve til eksisterande utval:

Tast Handling
Ingen Byt med eksisterande utval
Forskyv Legg til i utvalet
Ctrl Trekk frå utvalet
Forskyv+Ctrl Snitt med utvalet
Utval til bane

Holding down Shift brings up the Advanced Options dialog, which probably is only useful to GIMP developers.

Strek opp banen

See Stroke Path. Holding down Shift strokes the path based on the last used values without opening the Stroke Path dialog.

Slett banen

Delete Path deletes the currently selected path.

2.3.4. Banemenyen

Figur 15.16. Banemenyen

Banemenyen

Den enklaste måte å få fram banemenyen er å høgreklikka på ei vising av ein bane i banedialogvindauget. Men du kan også klikka på fanemenyen og velje banemenyen derifrå. Banemenyen gir tilgang til dei aller fleste funksjonane du kan bruke på ein bane.

Edit Path

Edit Path is an alternative way to activate the Paths tool, used for creating and manipulating paths. It can also be activated from the Toolbox, or by using the keyboard shortcut B.

Rediger baneinnstillingane

Denne menyoppføringa lovar nok meir enn ho kan halda, for det einaste du kan bruke ho til, er å gi banen eit nytt namn i dialogvindauget som dukkar opp. Du kan oppnå det same ved å dobbeltklikka på banenamnet i banedialogen.

Color Tag

Color Tag brings up a sub menu, similar to the one in the Layers Dialog, that allows you to select a color tag for the selected path.

Ny bane

Dette valet oppretter ein ny bane og legg denne til lista i banedialogen. Den nye banen vert samstundes den aktive banen. Du får også opp dialogvindauget for å gi den nye banen eit namn. Den nye banen har ingen former for ankerpunkt, så du må bruka baneverktøyet for å leggja inn slike punkt før du kan bruka banen til noko som helst.

Løft banen

Denne kommandoen flytter banen eitt steg oppover på lista i banedialogen. Kva plass banen har i lista betyr ingenting for bruken av banen, men det kan vere til litt hjelp for å halde oversynet.

Senk banen

Denne kommandoen flytter banen eitt steg nedover på lista i banedialogen. Kva plass banen har i lista betyr ingenting for bruken av banen, men det kan vere til litt hjelp for å halde oversynet.

Dupliser banen

Duplicate Path creates a copy of the active path, assigns it a unique name, adds it to the list in the Paths dialog, and makes it the active path for the image. The copy will be visible only if the original path was visible.

Slett banen

Knappen Slett banen vert brukt for å fjerne den aktive banen frå lista og biletet.

Flett saman synlege banar

Dersom du klikkar på denne, vert alle synlege banar i biletet, dvs. banar som har synleg augesymbol i banedialogen, henta fram og sett saman til delar i ein og same bane. Dette kan vere nyttig dersom du ønskjer å streke dei opp med t.d. det same strekmønsteret.

Bane til utval, Legg til i utvalet, Trekk frå utvalet og Snitt med utvalet.

These commands all convert the active path into a selection, and then combine it with the existing selection in the specified ways. (Path to Selection discards the existing selection and replaces it with one formed from the path.) If necessary, any unclosed components of the path are closed by connecting the last anchor point to the first anchor point with a straight line. The «marching ants» for the resulting selection should closely follow the path, but don't expect the correspondence to be perfect.

Utval til bane

Du har tilgjenge til denne operasjonen på fleire måtar:

 • Frå biletmenyen via UtvalTil bane

 • Frå banedialogen via Utval til bane.

 • Frå knappen (Utval til bane) nedst i banedialogvindauget.

Utval til bane lagar ein ny bane frå omrisset av det aktive utvalet. Som oftast vil banen følgja «dei marsjerande maura» som viser omrisset, men av og til kan det verta små avvik.

Konverteringa av eit todimensjonalt utval til ein eindimensjonal bane treng litt spesiell matematikk. Du kan forandra måten dette vert gjort på ved å opna dialogen Avanserte innstillingar. Denne får du tilgang til ved å halde nede Shift-tasten medan du trykker på knappen Utval til bane () nedst i banedialogen. Dialogen gir deg tilgang til 20 ulike innstillingar og variablar for denne omforminga, alle med kryptiske namn. Denne dialogen er helst tiltenkt utviklarane, men kan kanskje også vere til litt nytte for den avanserte, eller eksperimentelle, brukaren. Normalt vil Utval til bane gjere det du ventar av han utan at du treng bry deg med korleis han fpår det til.

Fill Path

Du har tilgjenge til denne operasjonen på fleire måtar:

 • From an the main menu, as EditFill Path

 • From the Paths dialog menu, as Fill Path.

 • From the Fill Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Fill Path fills all areas delimited by the path with the current foreground color or currently selected pattern. See the section about Fill Path for more information.

Strek opp bane

Du har tilgjenge til denne operasjonen på fleire måtar:

 • Frå biletmenyen via RedigerStrek opp bane

 • Frå banedialogmenyen via Strek opp bane.

 • Frå knappen Strek opp bane () nedst i banedialogvindauget.

 • From the Stroke Path button in the Tool Options for the Paths tool.

Stroke Path renders the active path on the active layer of the image, permitting a wide variety of line styles and stroking options. See the sections about Stroke Path and Stroking for more information.

Kopier bane

Klikk på denne for å legge ein kopi av banen over i utklippstavla for banar slik at du kan lime han inn i andre bilete.

[Tips] Tips

Du kan også kopiere og lime inn ein bane ved å dra miniatyren i banedialogen over til eit biletvindauge.

[Notat] Notat

When you copy a path to an image, it is not visible. You have to make it visible in the Paths dialog.

Lim inn bane

Når du klikkar på dette valet, vert banen som ligg i utklippstavla lagt inn i lista i banedialogen. Den nye banen vert den aktive banen. Dersom det ikkje finst ein bane på utklippstavla, vert denne menykomponeneten deaktivert.

Eksporter bane

Ved hjelp av denne kommandoen kan du lagre ein bane i ei fil. Du får opp eit dialogvindauge der du kan velje filnamn og plassering. Denne fila kan du etter behov legge inn i eit bilete ved hjelp av kommandoen Importer bane. Lagringsformatet for banefiler er SVG. Dette betyr at banefilene kan opnast i program for vektorgrafikk som t.d. Sodipodi og Inkscape. Sjå meir om SVG-filer og korleis dei kan brukast i GIMP i banar.

Importer bane

Klikk på denne for å lage ein ny bane frå ei SVG-fil. Du får opp eit dialogvindauge der du kan finne fram til fila. Sjå meir om SVG-filer og korleis dei kan brukast i GIMP i banar .