GNU Image Manipulation Program

Brukarhandboka

Brukaravtale

Du har med dette løyve til å kopiera, distribuera og/eller gjere endringar i dette dokumentet etter reglane i GNU Free Documentation License versjon 1.2 eller seinare versjonar utgitt av Free Software Foundation. Det må ikkje føyast til deler som ikkje kan forandrast. Heller ikkje for- eller etterskrifter som avgrensar bruksområdet.

Du kan finne ei norsk omsetjing av avtalen på Internett under Norsk: GNU General Public Licence. Den originale avtalen (på engelsk) finn du i handboka på sidaGNU Free Documentation License.

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 1985 $ 2007-01-16 KoSt

Innholdsfortegnelse

Forord
1. Personane bak GIMP-handboka
I. Komme i gang med GIMP
1. Innføring
1. Velkommen til GIMP
1.1. Utviklarane
1.2. Hjelpsystemet i GIMP
2. Kva er nytt i Gimp?
2.1. Programsamarbeid og standardisering
2.2. Snarvegsbehandlaren
2.3. Førehandsvising av programtillegg
2.4. Sanntids førehandsvising av transformeringar
2.5. Tilpassa Gnome sine retningslinjer
2.6. GTK+ 2.4 overføring
2.7. Elementær støtte for vektorgrafikk
2.8. Dessutan . . .
2. Fyr opp GIMP
1. Starthjelp
1.1. Kjende plattformer
1.2. Språk
1.3. Argument i kommandolinja
2. Å starte GIMP for første gong
3. Det første steget med Wilber
1. Grunnleggjande om bruken av GIMP
2. Hovudvindauge i GIMP
2.1. Verktøyskrinet
2.2. Biletvindauget
2.3. Dialogar og tavler
3. Angre
3.1. Ting du ikkje kan angra
4. GIMP-kvikkasar
4.1. Målet med øvingane
4.2. Å forandra storleiken (Skalering)
4.3. Gjer jpeg-bilete mindre
4.4. Beskjer biletet
4.5. Å finne biletinformasjon
4.6. Forandre biletmodus
4.7. Spegelvending
5. Teikne rette linjer
5.1. Føremålet med leksjonen
5.2. Avslutning
4. Når alt sviktar
1. Problemløysing
1.1. Førstehjelp
1.2. Vanlege årsaker til at GIMP ikkje reagerer
II. Frå novise til ekspert
5. Få bilete inn i GIMP
1. Bilettypar
2. Å opna filer
2.1. Opna frå menylinja
2.2. Opna frå ei nettadresse
2.3. Opna tidlegare brukte filer
2.4. Filutforskaren
2.5. Dra og slepp
2.6. Kopier og Lim inn
2.7. Biletutforskaren
6. Få bilete ut av GIMP
1. Filer
1.1. Lagra bilete
1.2. Å lagra filer
2. Å tilpassa bilete for Internett
2.1. Det optimale forholdet mellom storleik og kvalitet
2.2. Å krympe filene litt ekstra
2.3. Lagra gjennomsiktige bilete
7. Teikne med GIMP
1. Markeringar
1.1. Fjørkant
1.2. Å lage ei delvis gjennomsiktig markering
2. Å lage og bruke markeringar
2.1. Å flytte ei markering
2.2. Frihandsmarkering
3. Snarmaske
3.1. Oversyn
3.2. Eigenskapar
4. Å bruke snarmaske
5. Banar
5.1. Å opprette ein bane
5.2. Banar og markeringar
5.3. Transformere banar
5.4. Å teikne ein bane
5.5. Banar og tekst
5.6. Banar og SVG-filer
6. Penslar
7. Å legge til nye penslar
8. Dialog for mønsterpensel
9. Å lage ein pensel med variabel storleik
10. Fargeovergangar
11. Mønsterelement
12. Palettar
12.1. Fargekart
13. Enkle teikneobjekt
13.1. Å teikne ei rett linje
13.2. Å lage figurar
8. Kombinere bilete med GIMP
1. Lag
1.1. Eigenskapar for laga
2. Lagmodus
3. Å oppretta nye lag
4. Tekst og teikn
5. Tekst
5.1. Tekstutsmykking
5.2. Å legge til skrifttypar
5.3. Problem med skrifttypane
9. Forbetre foto med GIMP
1. Bilete frå digitalkamera
1.1. Innleiing
1.2. Å forbetra komposisjonen
1.3. Å forbetra fargane
1.4. Skarpjustering
1.5. Å fjerne uønska element frå eit bilete
1.6. Å lagre resultatet
10. Å tilpasse GIMP
1. Rutenett og hjelpelinjer
1.1. Rutenettet
1.2. Hjelpelinjer
2. Å teikne eit rutenett
3. Korleis setje opp bufferlageret
4. Å lage snarvegar til menyfunksjonane
5. Dialogar og tavler
5.1. Å hente dialogar
5.2. Lukke faner
11. Å utvide GIMP
1. Programtillegg
1.1. Innleiing
1.2. Å bruke programtillegg
1.3. Å installera nye programtillegg
1.4. Å skrive programtillegg
2. Å bruke Script-Fu
2.1. Script-Fu?
2.2. Å installere Script-Fu
2.3. Råd og vink
2.4. Ulike typar av Script-Fu
2.5. Sjølvstendige skript
2.6. Biletavhengige skript
3. Ei innføring i Script-Fu
3.1. Bli kjent med Scheme
3.2. Variablar og funksjonar
3.3. Lister, lister og atter lister
3.4. Det første Script-Fu skriptet ditt
3.5. Sprit opp skriptet
3.6. Utvid skriptet Text Box
III. Funksjonar i GIMP
12. Verktøyskrinet
1. Verktøyskrinet
1.1. Verktøyinnstillingane
2. Markeringsverktøya
2.1. Felles eigenskapar
2.2. Rektangelmarkering
2.3. Ellipsemarkering
2.4. Frihandsmarkering (Lassoverktøyet)
2.5. Tryllestaven
2.6. Markering etter farge
2.7. Intelligent saks
3. Teikneverktøya
3.1. Felles eigenskapar
3.2. Fyllverktøyet
3.3. Fargeovergangsverktøyet
3.4. Teikneverktøya (blyant, malepensel, sprøytepistol)
3.5. Blyant
3.6. Malepensel
3.7. Viskeleret
3.8. Sprøytepistolen
3.9. Fyllepennen
3.10. Kloneverktøyet
3.11. Konturverktøyet (Slør/Skjerp)
3.12. Avskygging/Etterbelysning
3.13. Utsmøring
4. Transformeringsverktøya
4.1. Felles eigenskapar
4.2. Flytteverktøyet
4.3. Beskjer/Endre storleik
4.4. Rotér
4.5. Skalering
4.6. Forskyvingsverktøyet
4.7. Perspektiv
4.8. Vendeverktøyet
5. Fargeverktøya
5.1. Fargebalanseverktøyet
5.2. Kulør og metning
5.3. Fargeleggingsverktøyet
5.4. Lysstyrke og kontrast
5.5. Terskelverdi
5.6. Nivåverktøyet
5.7. Kurveverktøyet
5.8. Posterisering
6. Andre verktøy
6.1. Baneverktøyet
6.2. Fargepipetta
6.3. Lupe
6.4. Måleverktøyet
6.5. Tekst
7. Farge- og indikatorområdet
7.1. Fargeområdet
7.2. Indikatorområdet
7.3. Aktivt biletområde
13. Dialogvindauge
1. Innleiing til dialogane
2. Dialogar for biletoppbygginga
2.1. Lagdialogen
2.2. Kanaldialogen
2.3. Banedialogen
2.4. Fargekart for indekserte fargar
2.5. Histogramdialogen
2.6. Navigeringsdialogen
2.7. Dialogen for angreloggen
3. Dialogar relaterte til biletinnhaldet
3.1. Fargedialogen
3.2. Penseldialogen
3.3. Dialogen for mønsterelement
3.4. Dialogen for fargeovergangar
3.5. Palettdialogen
3.6. Dialogen for skrifttypar
4. Dialogar relaterte til biletbehandling
4.1. Bufferdialogen
4.2. Biletdialogen
4.3. Dokumentlogg
4.4. Dialogen “Biletmalar
5. Andre dialogar
5.1. Verktøydialogen
5.2. Innstillingar
5.3. Feilkonsollen
5.4. Eksportere fil
14. Menyar
1. Menyane i GIMP
1.1. Lokalmeny
1.2. Frittståande undermenyar
2. Filmenyen i verktøyskrinet
2.1. Filmenyen” i verktøyskrinet
2.2. Hent
2.3. Innstillingar
2.4. Undermenyen Dialogar
3. Menyen “Utvid” i verktøyskrinet
3.1. Innleiing til “Utvid”-menyen
3.2. Modulbehandlaren
3.3. Einingsbehandlar
3.4. Lesar for programtillegg
3.5. Prosedyrelesaren
3.6. Undermenyen “Script-Fu
4. Hjelp”-menyen i verktøyskrinet
4.1. Innleiing til menyen “Hjelp
4.2. Hjelp
4.3. Aktiv hjelp
4.4. Dagens tips
4.5. Om
4.6. GIMP på Internett
5. Fil”-menyen i biletvindauget
5.1. Filmenyen
5.2. Nytt bilete
5.3. Opna
5.4. Opna ei adresse
5.5. Sist opna filer
5.6. Opna som lag
5.7. Lagra
5.8. Lagra som
5.9. Lagra ein kopi
5.10. Lagra som mal
5.11. Tilbakestill
5.12. Skriv ut
5.13. Lukk
5.14. Avslutt
6. Menyen “Rediger” i biletvindauget
6.1. Postar i menyen “Rediger
6.2. Angre
6.3. Gjenta
6.4. Angrelogg
6.5. Klipp ut
6.6. Kopier
6.7. Kopier synlege
6.8. Lim inn
6.9. Lim inn i
6.10. Lim inn som ny
6.11. Buffer
6.12. Tøm markeringa
6.13. Fyll med forgrunnsfarge
6.14. Fyll med bakgrunnsfarge
6.15. Fyll med mønsterelement
6.16. Strek opp markeringa
6.17. Strek opp bane
7. Markér
7.1. Innleiing til menyen “Markér
7.2. Marker alt
7.3. Ingen
7.4. Inverter
7.5. Gjer flytande
7.6. Etter farge
7.7. Frå bane
7.8. Markeringsbehandlaren
7.9. Fjørkant
7.10. Gjer skarpare
7.11. Krymp
7.12. Auk
7.13. Ramme
7.14. Avrunda rektangel
7.15. Slå snarmaske av/på
7.16. Lagra til kanal
7.17. Til bane
8. Vis
8.1. Innleiing til menyen “Vis
8.2. Ny visning
8.3. Punkt for punkt
8.4. Zoom
8.5. Tilpass vindauget
8.6. Full skjerm
8.7. Infovindauget
8.8. Navigeringsvindauget
8.9. Vis filtra
8.10. Vis markering
8.11. Vis laggrenser
8.12. Vis hjelpelinjer
8.13. Fest til hjelpelinjer
8.14. Vis rutenett
8.15. Fest til rutenett
8.16. Lerretfarge
8.17. Vis menylinje
8.18. Vis linjalar
8.19. Vis rullefelt
8.20. Vis statuslinje
9. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.1. Menyen “Bilete” i biletmenyen
9.2. Kopier
9.3. Modus
9.4. RGB-modus
9.5. Gråskalamodus
9.6. Indeksert modus
9.7. Separer
9.8. Kombiner
9.9. Transformér
9.10. Vend horisontalt; Vend vertikalt
9.11. Rotasjon
9.12. Guillotine
9.13. Lerretformat
9.14. Utskriftformat
9.15. Skaler biletet
9.16. Beskjer biletet
9.17. Automatisk beskjering
9.18. Hard autobeskjering
9.19. Flett saman synlege lag
9.20. Flat ut biletet
9.21. Hjelpelinjer
9.22. Ny hjelpelinje
9.23. Ny hjelpelinje (i prosent)
9.24. Nye hjelpelinjer frå markeringa
9.25. Fjern alle hjelpelinjer
9.26. Still inn rutenett
10. Menyen “Lag” i biletvindauget
10.1. Innleiing til menyen “Lag
10.2. Nytt lag
10.3. Kopier lag
10.4. Forankre laget
10.5. Flett saman nedover
10.6. Slett laget
10.7. Undermenyen “Stabel
10.8. Vel laget over
10.9. Vel laget under
10.10. Vel øvste laget
10.11. Vel nedste laget
10.12. Løft laget
10.13. Senk laget
10.14. Laget til toppen
10.15. Laget til botnen
10.16. Undermenyen “Fargar
10.17. Mindre metning
10.18. Inverter
10.19. Automatisk fargestrekking
10.20. Undermenyen “Auto
10.21. Jamn ut
10.22. Fargebalanse
10.23. Fargeforbetring
10.24. Normaliser
10.25. Strekk kontrast
10.26. Strekk HSV
10.27. Automatisk beskjering
10.28. Undermenyen “Masker
10.29. Legg til lagmaske
10.30. Flett lagmaske
10.31. Slett lagmaske
10.32. Rediger til lagmaske
10.33. Slå av lagmaske
10.34. Vis bare lagmaske
10.35. Maske til markering
10.36. Legg til i markering
10.37. Trekk frå markering
10.38. Snitt med markering
10.39. Undermenyen “Gjennomsikt” i “Lag”-menyen
10.40. Legg til alfakanal
10.41. Farge til alfa
10.42. Halvutflating
10.43. Grenseverdi for alfa
10.44. Alfa til markering
10.45. Legg til i markering
10.46. Trekk frå markering
10.47. Snitt med markering
10.48. Undermenyen “Transformer
10.49. Vend horisontalt
10.50. Vend vertikalt
10.51. Rotér 90° med klokka
10.52. Rotér 90° mot klokka
10.53. Rotér 180°
10.54. Valfri rotasjon
10.55. Forskyving
10.56. Sett laggrensene
10.57. Laget til biletformatet
10.58. Skaler laget
10.59. Beskjer laget
10.60. Innrett synlege lag
11. Verktøy
11.1. Innleiing til menyen “Verktøy
12. Filter”-menyen i biletvindauget
12.1. Innleiing til menyen “Filter
12.2. Gjenta siste
12.3. Vis siste på nytt
12.4. Tilbakestill alle filtra
15. Filter
1. Innføring i digitale filter
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfilter
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Slør flisfugene
3. Fargefiltra
3.1. Innleiing til fargefiltra
3.2. Tilpass FG-BG
3.3. Alien Map 2
3.4. Bytt fargar
3.5. Fargerotasjon
3.6. Fargekopling
3.7. Fargelegg frå mal
3.8. Fargeovergangskart
3.9. Kanalmiksar
3.10. Fargelegg
3.11. Farge til alfa
3.12. Separer
3.13. Kombiner
3.14. Filterpakke
3.15. TV-filter
3.16. Maks RGB
3.17. Retinex
3.18. Halvutflating
3.19. Palettutglatting
3.20. Inverter verdiar
4. Støyfilter
4.1. Innleiing til støyfiltra
4.2. Strø RGB
4.3. Fargeplukk
4.4. Strø HSV
4.5. Smelt
4.6. Sprei
5. Konturfilter
5.1. Innleiing
5.2. Gaussiske kantfinning
5.3. Kantar
5.4. Neon
5.5. Sobelrelieff
6. Forbetringar
6.1. Innleiing
6.2. Fjern annakvar linje
6.3. Støvfjernar
6.4. Fjern striper
6.5. NL-filteret
6.6. Gjer skarpare
6.7. Uskarpmaske
7. Generiske filter
7.1. Generiske filter, innleiing
7.2. Konturutjamningsmatrise
7.3. Utvid
7.4. Erodér
8. Glaseffektfilter
8.1. Glaseffektfiltra, innleiing
8.2. Legg til linseeffekt
8.3. Glasfliser
9. Lyseffektar
9.1. Innleiing til lyseffektar
9.2. Linserefleks
9.3. G-refleks
9.4. Lyseffektar
9.5. Lysglimt
9.6. Supernova
10. Forvrengningsfilter
10.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
10.2. Persienne
10.3. Bøy
10.4. Relieff
10.5. Interaktiv deformasjon
10.6. Mosaikk
10.7. Eselører
10.8. Polarkoordinat
10.9. Krusning
10.10. Skift
10.11. Avistrykk
10.12. Video
10.13. Verdiutbreiing
10.14. Bølgjer
10.15. Vind
11. Artistiske filter
11.1. Innleiing til dei artistiske filtra
11.2. Lerret
11.3. Teikneserie
11.4. Kubisme
11.5. GIMPressionist
11.6. GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
11.7. GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
11.8. Oljemaling
11.9. Fotokopi
12. Avbildingsfilter
12.1. Innleiing til avbildingsfiltra
12.2. Biletpunktkopling
12.3. Forskyving
12.4. Fraktal
12.5. Illusjon
12.6. Lag saumlause
12.7. Avbild på objekt
12.8. Papirfliser
12.9. Små fliser
12.10. Flislegg
12.11. Dekaler
12.12. Van Gogh (LIC)
13. Teiknefiltra
13.1. Innleiing til teiknefiltra
13.2. Plasma
13.3. Massiv støy
13.4. Flamme
13.5. IFS-Fraktal
13.6. Diffraksjonsmønster
13.7. CML-utforskar
13.8. Rutenett
13.9. Labyrint
13.10. Puslespel
13.11. Qbist
13.12. Sjakkbrett
13.13. Sinus
13.14. Fraktalutforskaren
13.15. Gfig
13.16. Kuledesigner
14. Kombineringsfiltra
14.1. Innleiing til kombinérfiltra
14.2. Djupfletting
14.3. Film
15. Animasjonsfiltra
15.1. Optimer
15.2. Spel av animasjonen
16. Filter for nettsider
Ordliste
Bibliografi
A. Historia til GIMP
1. Den spede starten
2. GIMP sine første dagar
3. Det store steget ut i verda
4. Nytt i GIMP 2
B. Rapportering av feil og spørsmål om endringar
1. Forsikra deg om at det verkeleg er ein feil
2. Rapportering av feil
3. Kva skjer med feilmeldinga når ho er sendt?
C. GNU Free Documentation License
1. PREAMBLE
2. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
3. VERBATIM COPYING
4. COPYING IN QUANTITY
5. MODIFICATIONS
6. COMBINING DOCUMENTS
7. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
8. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
9. TRANSLATION
10. TERMINATION
11. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
12. ADDENDUM: How to use this License for your documents
D. Ooops! Her manglar det hjelp
Indeks