12.10. Flislegg

12.10.1. Oversyn

Figur 15.209. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Flislegg” (Biletet er forminska)


Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterAvbildingFlislegg

Dette filteret lager fleire kopiar av originalbiletet og legg desse inn i biletet i staden for originalen. Du kan velje storleik på kopiane. Det nye biletet blir eventuelt gjort større for å gi plass til flisene. Du kan velje å legge flisene inn i originalbiletet eller å lage eit nytt bilete.

12.10.2. Innstillingar

Figur 15.210. Innstillingane for filteret “Flislegg

Innstillingane for filteret Flislegg

Flislegg til nytt format

Breidde/Høgde

Her skriv du inn kor stort det ferdige biletet skal bli. Normalt er verdiane lenka ( ) saman for å gi same forholdet mellom høgde og breidde som i originalen, men du kan bryte lenka og setje verdiane uavhengige av kvarandre. Det er også råd å velje andre måleeiningar enn pikslar, om det er ønskjeleg.

Det nye biletet må vere større enn originalbiletet elles vil filteret bare lage ein kopi av biletet. Dersom dei nye verdiane ikkje er multiplar av (“går opp i”) dei opphavlege verdiane, blir noen av flisene avskorne.

Lag nytt bilete

Det kan vere lurt å krysse av for denne slik at du slepp å forandra originalbiletet.