3.2. Fyllverktøyet

Figur 12.17. Symbolet for “Fyll” i verktøyskrinet

Symbolet for Fyll i verktøyskrinet

Dette verktøyet, som også blir kalla “bøttefyll” eller “flatefyll”, fyller ei markering med den gjeldande forgrunnsfargen. Dersom du held nede Shift-tasten medan du bruker fyllverktøyet, vil bakgrunnsfargen bli brukt i staden. Avhengig av korleis innstillingane for verktøyet er sett opp, vil heile markeringa bli fylt, eller bare dei biletpunkta tilsvarande det punktet du klikka på. I verktøyinnstillingane kan du også bestemma fargemetninga.

Fyllinga er også avhengig av korleis du har stilt inn fyllgrensene. Fyllgrensa bestemmer kor langt fyllinga skal spreie seg, tilsvarande slik tryllestaven verkar. Fyllinga byrjar der du klikka, og spreier seg utover til fargen eller alfaverdien blir altfor ulik originalen.

Når du fyller med farge i eit transparent lag, som t.d. bokstavar i eit tekstlag, kan du oppleva at kantane framleis inneheld den gamle fargen. Dette kjem av at fyllgrensa er sett for låg. Når grensa er sett låg, vil ikkje halvvegs gjennomsiktige pikslar bli endra. Dersom du ønskjer å fylla eit totalt gjennomsiktig lag, må du høgreklikka på biletet, eller gå til biletmenyen, og velje VelAlt I tillegg må du forsikra deg om at knappen “Ikkje endre gjennomsikt” (i lagdialogen) er avmarkert. Dersom denne knappen er aktivisert, vil bare dei ugjennomsiktige (opake) områda av laget bli fylt. Dersom du ikkje bruker “Vel alt”-kommandoen, vil bare dei ugjennomsiktige “øyane” du har klikka på få farge.

3.2.1. Aktivere verktøyet

Du kan hente fram dette verktøyet på fleire måtar:

  • frå biletmenyen via VerktøyTeikneverktøyFargefylling,

  • ved å klikke på symbolet i verktøyskrinet

  • eller med tastesnarvegen Shift + B.

3.2.2. Tastekombinasjonar (Standardinnstillingar)

Snarveg

Tastekombinasjonen Shift + B vil endre det aktive verktøyet til eit fyllverktøy.

Ctrl

Ctrl-tasten skifter mellom BG-farge (bakgrunnsfarge) og FG-farge (forgrunnsfarge).

Shift

Shift-tasten skifter mellom Fyll tilsvarande farge og Fyll alt. Hald tasten nede for å få til skiftet.

3.2.3. Verktøyinnstillingar

Figur 12.18. Innstillingane for “fyllverktøyet

Innstillingane for fyllverktøyet

Oversyn

Du får fram verktøyinnstillingane ved å trykka på, (eller i noen tilfelle dobbeltklikka på) verktøysymbolet i verktøyskrinet

Dekkevne

Glidebrytaren for dekkevne set nivået for kor transparent fyllinga skal vere. Ei høgare innstilling gir ei meir opak (ugjennomsiktig) fylling. Altså betre dekkevne. Ein lågare verdi gir ei meir transparent (gjennomsiktig) fylling.

Modus

Modus bestemmer korleis fyllfargane skal blandast med fargane i biletlaget. Du kan velja modus i nedtrekksmenyen. Sjå meir om ulike modus i Seksjon 2, “ Lagmodus.

Mønsterelement

Trykker du på biletet av det aktive mønsterelementet, dukkar det opp ei liste over alle tilgjengelege mønsterelementa. Korleis lista blir presentert er avhengig av kva val du har gjort på dei fire knappane nedst på lista.

Fylltype

Gimp gir deg valet mellom tre ulike kjelder for å henta data for fyllinga, nemleg fyll med

Forgrunnsfarge: set den aktive forgrunnsfargen som fyllfarge.

Bakgrunnsfarge: set den aktive bakgrunnsfargen som fyllfarge.

Mønsterelement: set det aktive mønsterelementet som fyllfarge.

Påverka område
Fyll liknande fargar

Normalt vil bare den fargen du har markert bli erstatta med fyllfargen. Her kan du velje at også lysare eller mørkare fargetonar skal erstattast. Kor stor slarken skal vere, bestemmer du med glidebrytaren nedst i dialogvindauget.

Fyll heile markeringa

Fyller heile markeringa eller heile biletet om det ikkje er ei markering å fylle. Ein annan måte å gjere det same på, er å klikke-og-dra ønskt farge eller fargemønster frå verktøyskrinet og over i biletet eller markeringa.

Fyll liknande fargar

Her har du to val:

Fyll gjennomsiktige område

Vel du denne innstillinga, vil område som er meir eller mindre gjennomsiktige bli fylt med meir eller mindre farge.

Markeringsfletting

Dersom Markeringsfletting er aktivisert, kan fargane flettast frå alle laga. Du kan t.d. fylle eit lågt lag i bunka med opplysningane henta frå eit lag høgare oppe i bunka. Vel det lågare laget og forviss deg om at det øvre laget er synleg for fargeutjamning.

Terskel

Terskelnivået blir bestemt av stillinga til terskelbrytaren. Du bestemmer her fargeverdiane for fyllgrensene. Dess høgare tal dess større blir fyllområdet, og motsett.