Part III. Referència de funcions

Sumari

14. Eines
1. Caixa d'eines
1.1. Introducció
1.2. Icones d'eines
1.3. Àrea d'indicació i color
1.4. Opcions de l'eina
2. Eines de selecció
2.1. Common Features
2.2. Rectangle Selection
2.3. Ellipse Selection
2.4. Free Selection (Lasso)
2.5. Fuzzy selection (Magic wand)
2.6. Select By Color
2.7. Intelligent Scissors
2.8. Selecció del primer pla
3. Eines de pintura
3.1. Característiques comunes
3.2. Dinàmiques
3.3. Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)
3.4. Cubell de pintura
3.5. Degradat
3.6. Llapis
3.7. Pinzell
3.8. Goma d'esborrar
3.9. Aerògraf
3.10. Tinta
3.11. Clona
3.12. Cicatritza
3.13. Clona en perspectiva
3.14. Difumina/Ressalta
3.15. Taca amb el dit
3.16. Aclareix/Crema
4. Eines de transformació
4.1. Common Features
4.2. Alinea
4.3. Mou
4.4. Escapça
4.5. Gira
4.6. Escala
4.7. Inclina
4.8. Perspectiva
4.9. Capgira
4.10. The Cage Tool
5. Eines de color
5.1. Resum
5.2. Balanç de color
5.3. To-Saturació
5.4. To-Saturació
5.5. Brillantor-contrast
5.6. Llindar blanc i negre
5.7. Nivells de color
5.8. Corbes
5.9. Posteritza
5.10. Desatura
6. Altres
6.1. Resum
6.2. Camins
6.3. Pipeta
6.4. Ampliació
6.5. Compàs
6.6. Text
6.7. Operació GEGL
15. Diàlegs
1. Dialog Introduction
2. Image Structure Related Dialogs
2.1. Layers Dialog
2.2. Channels Dialog
2.3. Paths Dialog
2.4. Colormap Dialog
2.5. Histogram dialog
2.6. Navigation Dialog
2.7. Undo History Dialog
3. Image-content Related Dialogs
3.1. FG/BG Color Dialog
3.2. Brushes Dialog
3.3. Patterns Dialog
3.4. Gradients Dialog
3.5. Palettes Dialog
3.6. Tagging
3.7. Fonts Dialog
4. Image Management Related Dialogs
4.1. Buffers Dialog
4.2. Images Dialog
4.3. Document History Dialog
4.4. Templates Dialog
5. Misc. Dialogs
5.1. Tool Presets Dialog
5.2. Editor del valor predefinit de l'eina
5.3. Device Status Dialog
5.4. Consola d'errors
5.5. Desa el fitxer
5.6. Exporta un fitxer
5.7. Sample Points Dialog
5.8. Pointer Dialog
16. Menús
1. Introducció als menús
1.1. Barra del menú imatge
1.2. Menús contextuals
1.3. Menús desmuntables
1.4. Menús de pestanyes
2. El menú Fitxer
2.1. Resum
2.2. New…
2.3. Crea
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Open Recent
2.8. Desa
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Torna a l'estat anterior
2.12. Export…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Print
2.16. Close
2.17. Close all
2.18. Quit
3. El menú Edita
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Desfés
3.3. Refés
3.4. Esvaeix
3.5. Historial de desfer
3.6. Retalla
3.7. Copia
3.8. Copy Visible
3.9. Enganxa
3.10. Enganxa-ho a dins
3.11. Paste as
3.12. Buffer
3.13. Neteja
3.14. Fill with FG Color
3.15. Fill with BG Color
3.16. Fill with Pattern
3.17. Pinta la selecció
3.18. Pinta el camí
3.19. The Preferences Command
3.20. Dreceres de teclat
3.21. Mòduls
3.22. Unitats
4. El menú Selecció
4.1. Introducció al menú Selecció
4.2. Selecciona-ho tot
4.3. Cap
4.4. Inverteix
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Editor de selecció
4.9. Plomall
4.10. Realça les vores
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Vora
4.14. Distort
4.15. Rounded Rectangle
4.16. Toggle QuickMask
4.17. Save to Channel
4.18. To Path
5. Menú Visualitza
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Dot for Dot
5.4. Ampliació
5.5. Shrink Wrap
5.6. Full Screen
5.7. Navigation Window
5.8. Display Filters
5.9. Show Selection
5.10. Show Layer Boundary
5.11. Show Guides
5.12. Show Grid
5.13. Show Sample Points
5.14. Snap to Guides
5.15. Snap to Grid
5.16. Snap to Canvas
5.17. Snap to Active Path
5.18. Padding Color
5.19. Show Menubar
5.20. Show Rulers
5.21. Show Scrollbars
5.22. Show Statusbar
6. El menú Imatge
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Mode
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Transform
6.8. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.9. Rotació
6.10. Guillotina
6.11. Mida del llenç
6.12. Fit Canvas to Layers
6.13. Fit Canvas to Selection
6.14. Mida d'impressió
6.15. Escala la imatge
6.16. Crop to Selection
6.17. Autocrop Image
6.18. Zealous Crop
6.19. Fusiona les capes visibles
6.20. Aplana la imatge
6.21. Align Visible Layers…
6.22. Guies
6.23. New Guide
6.24. New Guide (by Percent)
6.25. New Guides from Selection
6.26. Remove all guides
6.27. Configure Grid…
6.28. Propietats de la imatge
7. El menú Capa
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Capa nova
7.3. New Layer Group
7.4. New From Visible
7.5. Duplicate layer
7.6. Anchor layer
7.7. Merge Down
7.8. Delete Layer
7.9. The Text Commands of the Layer Menu
7.10. Descarta la informació del text
7.11. Stack Submenu
7.12. Select Previous Layer
7.13. Select Next Layer
7.14. Select Top Layer
7.15. Select Bottom Layer
7.16. Raise Layer
7.17. Lower Layer
7.18. Layer to Top
7.19. Layer to Bottom
7.20. The Reverse Layer Order command
7.21. The Mask Submenu
7.22. Afegeix una màscara de capa
7.23. Apply Layer Mask
7.24. Delete Layer Mask
7.25. Show Layer Mask
7.26. Edit Layer Mask
7.27. Disable Layer Mask
7.28. Mask to Selection
7.29. Add Layer Mask to Selection
7.30. Subtract Layer Mask from Selection
7.31. Intersect Layer Mask with Selection
7.32. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.33. Afegeix un canal alfa
7.34. Remove Alpha Channel
7.35. Color a alfa
7.36. Semi-flatten
7.37. Llindar alfa
7.38. Alpha to Selection
7.39. Add Alpha channel to Selection
7.40. Subtract from Selection
7.41. Intersect Alpha channel with Selection
7.42. The Transform Submenu
7.43. Flip Horizontally
7.44. Flip Vertically
7.45. Rotate 90° clockwise
7.46. Rotate 90° counter-clockwise
7.47. Rotate 180°
7.48. Arbitrary Rotation
7.49. Desplaçament
7.50. Layer Boundary Size
7.51. Layer to Image Size
7.52. Escala la capa
7.53. Crop to Selection
7.54. Autocrop Layer
8. El menú Colors
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Colors Tools
8.3. Inverteix
8.4. Inversió de valor
8.5. Use GEGL
8.6. The Auto Submenu
8.7. Equalitza
8.8. Balanç de blancs
8.9. Millora del color
8.10. Normalitza
8.11. Amplia el contrast
8.12. Amplia l’HSV
8.13. The Components Submenu
8.14. Mesclador de canals
8.15. Compon
8.16. Descompon
8.17. Recompose
8.18. The Map Submenu
8.19. Ajusta el mapa de colors
8.20. Set Colormap
8.21. Mapa estrany
8.22. Substitueix un color
8.23. Mapa del degradat
8.24. Mapa de la paleta
8.25. Gira els colors
8.26. Acoloreix la mostra
8.27. The Info Submenu
8.28. Histograma
8.29. Vora mitjana
8.30. Anàlisi del Cub de colors
8.31. Paleta suau
8.32. The Color Filters
8.33. Colorify…
8.34. Color to Alpha…
8.35. Filter Pack…
8.36. Hot…
8.37. Maximum RGB…
8.38. Retinex
9. Menú Eines
9.1. Introducció al menú Eines
10. El menú Filtres
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Repeteix el darrer
10.3. Re-show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. El menú Finestres
12. El menú Ajuda
12.1. Introducció al menú Ajuda
12.2. Ajuda
12.3. Context Help
12.4. Tip of the Day
12.5. About
12.6. Gestor de connectors
12.7. The Procedure Browser
12.8. GIMP online
17. Filtres
1. Introducció
1.1. Previsualització
2. Filtres Difumina
2.1. Introducció
2.2. Difuminat
2.3. Difuminat gaussià
2.4. Difuminat gaussià selectiu
2.5. Difuminat de moviment
2.6. Pixelitza
2.7. Difuminat enrajolat
3. Filtres Millora
3.1. Introduction
3.2. Suavitzat
3.3. Desentrellaça
3.4. Elimina els pics
3.5. Treu les bandes
3.6. Filtre NL
3.7. Elimina els ulls vermells
3.8. Realça les vores
3.9. Emmascara les parts borroses
4. Filtres Distorsions
4.1. Introduction
4.2. Angles morts
4.3. Distorsiona segons la corba
4.4. Esculpeix
4.5. Grava amb franges negres
4.6. Erase Every Other Row
4.7. Deforma interactivament
4.8. Distorsió de les lents
4.9. Mosaic
4.10. Foto de diari
4.11. Rínxol de pàgina
4.12. Polar Coords
4.13. Onades del mar
4.14. Decalatge
4.15. Filtra el llindar dels colors
4.16. Simula imatge de vídeo
4.17. Ones circumcèntriques
4.18. Gira i contrau
4.19. Vent
4.20. Apply Lens
5. Filtres Llums i ombres
5.1. Introducció
5.2. Llum enlluernador GFlare
5.3. Llum enlluernador
5.4. Efectes de llum
5.5. Espurnes
5.6. Supernova
5.7. Ombra caiguda
5.8. Perspectiva
5.9. Efecte Xach
5.10. Mosaic òptic
6. Filtres Soroll
6.1. Introducció
6.2. Soroll HSV
6.3. Llença
6.4. Tria
6.5. Soroll RGB
6.6. Barreja
6.7. Escampa
7. Filtres Detecció de vores
7.1. Introducció
7.2. Diferència gaussiana
7.3. Vora
7.4. Laplace
7.5. Neó
7.6. Sobel
8. Filtres Genèric
8.1. Introducció
8.2. Matriu de convolució
8.3. Dilata
8.4. Erosiona
9. Filtres Combina
9.1. Introducció
9.2. Fusió per profunditat
9.3. Filmstrip
10. Filtres Artístic
10.1. Introducció
10.2. Aplica l'efecte tapís
10.3. Còmic
10.4. Tela
10.5. Cubisme
10.6. El GIMPressionista
10.7. Pintura a l'oli
10.8. Fotocòpia
10.9. Depredador
10.10. Lluentor suau
10.11. Van Gogh (LIC)
10.12. Teixit de cistella
11. Filtres Decora
11.1. Introduction
11.2. Add Bevel
11.3. Add Border
11.4. Coffee Stain
11.5. Fuzzy Border
11.6. Old Photo
11.7. Round Corners
11.8. Slide
11.9. Stencil Carve
11.10. Stencil Chrome
12. Filtres Mapa
12.1. Introduction
12.2. Mapa de relleu
12.3. Desplaça
12.4. Composició fractal
12.5. Il·lusió òptica
12.6. Make Seamless
12.7. Map Object
12.8. Retalls de paper
12.9. Redueix i compon un mosaic
12.10. Compon un mosaic
12.11. Deforma
13. Filtres Compon
13.1. Introduction
13.2. Difference Clouds
13.3. Fog
13.4. Plasma
13.5. Soroll sòlid
13.6. Flama
13.7. Fractal IFS
13.8. Tauler d'escacs
13.9. CML Explorer
13.10. Patrons de difracció
13.11. Graella
13.12. Trencaclosques
13.13. Laberint
13.14. Qbist
13.15. Sinus
13.16. Circuit
13.17. Explorador de fractals
13.18. Figures (Gfig)
13.19. Lava
13.20. Line Nova
13.21. Dissenyador d'esferes
13.22. Espirògraf
14. Filtres Web
14.1. Introducció
14.2. Mapa d’imatge
14.3. Semi-aplanar
14.4. Divideix
15. Filtres Animació
15.1. Introducció
15.2. Degradat
15.3. Crema
15.4. Ondulació
15.5. Món que roda
15.6. Ones
15.7. Optimitza
15.8. Reproducció
16. Filtres Canal alfa a logotip
16.1. Introducció
16.2. Vora 3D
16.3. Lluentor estil Àlien
16.4. Llums de neó estil Àlien
16.5. Bàsic I i II
16.6. Degradat
16.7. Pell de vaca
16.8. Escrit amb guix
16.9. Roca esbocinada
16.10. Crom
16.11. Llibre de còmics
16.12. Metàl·lic
16.13. Congelat
16.14. Lluentor Glossy
16.15. Ferro roent
16.16. Bisell degradat
16.17. Neó
16.18. Ressegueix amb un vaporitzador
16.19. Amb textures
I. Referència del teclat i ratolí
Ajuda — Referència de tecles pel menú Ajuda
Eines — Referència de tecles pel menú Eines
Fitxer — Referència de tecles pel menú Fitxer
Diàlegs — Referència de tecles pel submenú Diàlegs encastables
Visualitza — Referència de tecles pel menú Visualitza.
Edita — Referència de tecles pel menú Edita
Capa — Referència de tecles pel menú Capes
Selecciona — Referència de tecles pel menú Selecciona
Filtres — Referència de tecles pel menú Filtres
Zoom tool — Referència de tecles pel submenú Ampliació