6.6. Barreja

6.6.1. Resum

Figura 17.134. Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Imatge original

Exemple d'aplicació del filtre Barreja

Filtre Barreja aplicat


Barrejar produeix un efecte semblant a una imatge fosa cap avall. Si un píxel s'ha de barrejar, hi ha un 80% de possibilitats que sigui reemplaçat pel valor d'un píxel directament damunt seu. Si no és així, s'utilitza el píxel que és a l'esquerra o la dreta del píxel superior. No sempre queden afectats tots els píxels de la capa activa o selecció. El percentatge de píxels afectats es determina amb l'opció Aleatorietat (%).

6.6.2. Activa el filtre

You can find this filter through FiltersNoiseSlur….

6.6.3. Opcions

Figura 17.135. Opcions del filtre Barreja

Opcions del filtre Barreja

Llavor aleatòria

Controla l'aleatorietat de la barreja. Si la mateixa llavor aleatòria s'utilitza en la mateixa situació, el filtre produirà exactament el mateixos resultats. Una llavor aleatòria diferent produirà resultats diferents. La llavor aleatòria pot ser entrada de manera manual o bé pot ser generada de manera aleatòria quan feu clic al botó Nova llavor.

Quan l'opció Aleatoritza de la casella de selecció està activada, la llavor aleatòria no pot entrar-se de manera manual però es genera aleatòriament cada vegada que executeu el filtre. Si la casella de selecció no està activada, el filtre recordarà la darrera llavor aleatòria que va ser utilitzada.

Aleatorietat (%)

Aquest control lliscant representa el percentatge de píxels de la capa o selecció activa que es barrejarà. Com més gran és aquest valor, més píxels queden barrejats, però degut al funcionament d'aquest filtre, té més efecte quan el control lliscant té un valor mitjà, al voltant de 50. Experimenteu per trobar el que us agrada.

Repeteix

Aquest control lliscant representa el nombre de vegades que s'aplica el filtre. Com més gran és aquest valor, més barreja hi ha, amb un desplaçament més gran dels colors.