6.3. Pipeta

Figura 14.181. La Pipeta de la caixa d'eines

La Pipeta de la caixa d'eines

L'eina pipeta s'utilitza per seleccionar un color de qualsevol imatge a la pantalla. En fer clic a un punt de la imatge, es substituirà el color actiu pel que heu fet clic. Per defecte, l'eina funciona a la capa activa, però l'opció Mostra fusionada permet agafar el color que es veu a la imatge, per la combinació de totes les capes. Només s'utilitzen els colors de les capes visibles. Una Finestra d'informació s'obre en fer clic a la imatge.

6.3.1. Activació de l'eina

Podeu arribar a aquesta eina de diverses maneres:

  • Al menú imatge a EinesPipeta,

  • Si feu clic a la icona eina a la caixa d'eines,

  • Si premeu la tecla drecera O,

  • Si premeu la tecla Ctrl mentre s'utilitza una eina de pintura. El diàleg Pipeta no s'obre durant aquesta operació i l'eina es manté sense canvis després de deixar anar la tecla. No obstant això, podeu obtenir informació mitjançant laFinestra del punter.

6.3.2. Tecles modificadores (per defecte)

Ctrl

En prémer la tecla Ctrl, la pipeta alterna entre l'opció Estableix el color del primer pla i l'opció Estableix el color del fons. Aquesta opció no té afecte si el mode Només selecció no està activat.

Maj

En prémer la teclaMaj, la finestra d'informació de la Pipeta s'obrirà en fer clic sobre un píxel.

[Nota] Nota

La Informació del punter dóna la mateixa informació de forma permanent. Compte, per defecte és la Mostra fusionada.

6.3.3. Opcions

Figura 14.182. Opcions de la Pipeta

Opcions de la Pipeta

Les opcions de l'eina es mostren en una finestra enganxada sota la caixa d'eines quan s'activa una eina. També s'hi pot accedir des de la barra del menú imatge a FinestresFinestres acoblables Opcions d'einesque obre la finestra d'opcions de l'eina seleccionada.

Mostra fusionada

When enabled, the Sample Merged checkbox will take color information as a composite from all the visible layers. Further information regarding Sample Merge is available in the glossary entry, Sample Merge.

Mitjana de la mostra

El regulador del Radi ajusta la grandària de l'àrea quadrada utilitzada per determinar el color mitjà de la mostra. Si es va fent clic a la capa, el punter del ratolí mostrarà la mida del quadrat o del radi.

Mode selecció
Només agafa

El color del píxel seleccionat es mostra en una finestra d'informació, no s'utilitza en un altre lloc.

Estableix el color del primer pla

El color del primer pla, tal com es mostra en l'àrea de color de la caixa d'eines, tindrà el color del píxel on es faci clic.

Estableix el color del fons

El color del fons, tal com es mostra en l'àrea de color de la caixa d'eines, tindrà el color del píxel on es faci clic.

Afegeix a la paleta

Quan es marca aquesta casella, el color triat és enviat a la paleta de colors activa. Veure Editor de paletes.

Utilitzeu la finestra d'informació

Quan s'activa aquesta opció, la finestra d'informació s'obre automàticament. La tecla Maj permet alternar aquesta possibilitat de forma temporal.

Figura 14.183. Finestra d'informació de la Pipeta

Finestra d'informació de la Pipeta