2.4. Difuminat gaussià selectiu

2.4.1. Panoràmica

Figura 17.11. Filtre difuminat gaussià selectiu

Filtre difuminat gaussià selectiu

Original

Filtre difuminat gaussià selectiu

Aplicació del difuminat


A diferència d'altres connectors de difuminat, el difuminat Gaussià selectiu no actua sobre tots els píxels: el difuminat s'aplica a un píxel si la diferència de valor entre el píxel i els píxels circumdants és menor que un cert valor Delta definit. Els contrastos es conserven perquè la diferència és alta en els límits de contrast. S'utilitza per difuminar el fons i destacar el primer pla. Afegeix sensació de profunditat a la imatge, en només una sola operació.

2.4.2. Activa el filtre

You can find this filter in the image menu under FiltersBlurSelective Gaussian Blur…

2.4.3. Opcions

Figura 17.12. Configuració dels paràmetres del filtreGaussià selectiu

Configuració dels paràmetres del filtreGaussià selectiu

Radi del difuminat

Podeu establir en píxels la intensitat del difuminat.

Delta màxim

Podeu establir la màxima diferència (0-255) entre el valor d'un píxel i el valor dels píxels circumdants. Per sobre d'aquest Delta, el difuminat no s'aplica a aquest píxel.