2.5. Difuminat de moviment

2.5.1. Panoràmica

Figura 17.13. Primer exemple del filtre Difuminat de moviment

Primer exemple del filtre Difuminat de moviment

Imatge original

Primer exemple del filtre Difuminat de moviment

Difuminat lineal


Figura 17.14. Exemple d’ús del filtre Difuminat de moviment

Exemple d’ús del filtre Difuminat de moviment

Difuminat radial

Exemple d’ús del filtre Difuminat de moviment

Difuminat ampliació


Aquest filtre fa l'efecte de moviment. El moviment pot ser Lineal, Radial i Ampliació. Cadascun d'aquests moviments es poden ajustar d'acord a la longitud o l'angle.

2.5.2. Activa el filtre

You can find this filter in the image menu under FiltersBlurMotion Blur…

2.5.3. Opcions

Figura 17.15. Opcions del filtreDifuminat en moviment

Opcions del filtreDifuminat en moviment

Tipus de difuminat
Lineal

És un difuminat que va en una direcció, per exemple horitzontalment. En aquest cas, Longitud significa el mateix que Radi en altres filtres: representa la intensitat del difuminat. L'Angle indica la direcció del moviment: 90 fa un difuminat vertical i 0 un difuminat horitzontal.

Radial

Fa un difuminat circular. La Longitud és irrellevant en aquest cas. L'Angle és essencial: un valor alt fa un difuminat en direcció circular. El difuminat circular fa l'efecte d'un objecte que gira, on el centre de rotació és el centre de la imatge.

Ampliació

Fa un difuminat que irradia des del centre de la imatge. El centre de la imatge roman relativament quiet, mentre que les àrees exteriors es difuminen. Aquesta opció fa l'efecte de moviment cap endavant, com si vingués cap a tu. La longitud és el paràmetre que afecta la magnitud de la velocitat de la imatge.

Paràmetres de difuminació
Longitud

Aquest lliscador controla el desplaçament dels píxels (1 – 256)

Angle

Tal com s'ha vist a dalt, l'efecte de l'angle depèn del tipus de difuminat (0-360)

Difumina el centre

Amb aquesta opció, podeu establir el punt de partida del moviment. L'efecte és diferent segons el tipus de difuminat seleccionat. Amb el Radial per exemple, s'estableix el centre de rotació. Amb l'Ampliació, el punt de fuga. I el Lineal està en gris (desactivat)

[Suggeriment] Suggeriment

S'han de fixar les coordenades del centre del difuminat. Per desgràcia, no es pot fer directament amb un clic sobre la imatge. Però en moure el punter del ratolí sobre la imatge, es poden veure les coordenades a la part inferior esquerra de la finestra de la imatge. Només cal copiar-les a les caselles d'entrada.