10.9. Depredador

10.9.1. Panoràmica

Figura 17.195. Exemple del filtre Depredador

Exemple del filtre Depredador

Imatge original

Exemple del filtre Depredador

Depredador aplicat


Aquest filtre produeix un efecte Depredador a la imatge. Aquest efecte li dóna a la imatge una estètica semblant als films de robots o alienígenes. La imatge queda reduïda a uns pocs colors bàsics en els contorns, i un fons negre.

Si hi ha una selecció, el filtre s'aplica a aquesta selecció, en cas contrari s'aplica al canal alfa (el filtre afegirà un canal alfa, si cal). El filtre funciona millor en imatges RGB amb molt de color.

10.9.2. Activa el filtre

This filter is found in the image window menu under FiltersArtisticPredator….

10.9.3. Opcions

Figura 17.196. Opcions de Depredador

Opcions de Depredador

Quantitat de vores

El filtre depredador detecterà les vores utilitzant el detector de vores Sobel. El Gruix de les vores passarà pel filtre Sobel. Un valor elevat detectarà més vores.

Figura 17.197. Exemples de Quantitat de vores

Exemples de Quantitat de vores

4

Exemples de Quantitat de vores

8

Exemples de Quantitat de vores

16


Pixelitza

Si s'activa aquesta opció, s'utilitzarà el filtre Pixelitza per simplificar la imatge en múltiples quadrats de color abans que s'apliqui l'efecte Depredador. Es pot seleccionar la mida dels quadrats amb l'opció Mida del píxel, que afectarà el resultat (mireu l'exemple de sota).

Quantitat de píxels

És la mida dels quadrats si l'opció Pixelitza està marcada. De fet, amb aquesta opció la resolució disminueix. En els següents exemples, es pot veure com l'augment de la mida dels quadrats porta a un aspecte semblant a un macro píxel:

Figura 17.198. Exemples de Pixelitza

Exemples de Pixelitza

Inhabilitat

Exemples de Pixelitza

4

Exemples de Pixelitza

8

Exemples de Pixelitza

16


Manté la selecció

Si aquesta opció està marcada, el filtre s'aplicarà a la selecció activa. Sinó, s'aplicarà a la capa activa

Separa la capa

Si aquesta opció està marcada, es farà una còpia de la capa activa a sobre i el filtre s'aplicarà en aquesta còpia, i no es tocarà la capa original. Sinó, el filtre s'aplicarà a la capa activa.

10.9.4. Filtre de l'algorisme

Aquest filtre delega les parts essencials a un o dos altres filtres. L’algorisme és molt simple:

Figura 17.199. Creació de l'efecte Depredador

Creació de l'efecte Depredador

Original

Creació de l'efecte Depredador

Pixelitza

Creació de l'efecte Depredador

RGB mínim

Creació de l'efecte Depredador

Detecció de vores


  1. La imatge original.

  2. Opcionalment, el filtre pixelitza la imatge: renderitza la imatge utilitzant blocs de color en comptes de píxels, reduint així la resolució de la imatge.

  3. Els colors es reduiran a blau, vermell i verd purs (i possiblement el nivell de grisos), utilitzant el canal RGB mínim per cada píxel.

  4. Aplicant el filtre Detecció de les vores Sobel, la imatge es redueix encara més en les vores, normalment a sobre un fons negre, amb pocs colors.