Capítol 16. Menús

Sumari

1. Introducció als menús
1.1. Barra del menú imatge
1.2. Menús contextuals
1.3. Menús desmuntables
1.4. Menús de pestanyes
2. El menú Fitxer
2.1. Resum
2.2. New…
2.3. Crea
2.4. Open…
2.5. Open as Layers…
2.6. Open Location…
2.7. Open Recent
2.8. Desa
2.9. Save as…
2.10. Save a Copy…
2.11. Torna a l'estat anterior
2.12. Export…
2.13. Export As…
2.14. Create Template…
2.15. Print
2.16. Close
2.17. Close all
2.18. Quit
3. El menú Edita
3.1. Edit Menu Entries
3.2. Desfés
3.3. Refés
3.4. Esvaeix
3.5. Historial de desfer
3.6. Retalla
3.7. Copia
3.8. Copy Visible
3.9. Enganxa
3.10. Enganxa-ho a dins
3.11. Paste as
3.12. Buffer
3.13. Neteja
3.14. Fill with FG Color
3.15. Fill with BG Color
3.16. Fill with Pattern
3.17. Pinta la selecció
3.18. Pinta el camí
3.19. The Preferences Command
3.20. Dreceres de teclat
3.21. Mòduls
3.22. Unitats
4. El menú Selecció
4.1. Introducció al menú Selecció
4.2. Selecciona-ho tot
4.3. Cap
4.4. Inverteix
4.5. Float
4.6. By Color
4.7. From Path
4.8. Editor de selecció
4.9. Plomall
4.10. Realça les vores
4.11. Shrink
4.12. Grow
4.13. Vora
4.14. Distort
4.15. Rounded Rectangle
4.16. Toggle QuickMask
4.17. Save to Channel
4.18. To Path
5. Menú Visualitza
5.1. Introduction to the View Menu
5.2. New View
5.3. Dot for Dot
5.4. Ampliació
5.5. Shrink Wrap
5.6. Full Screen
5.7. Navigation Window
5.8. Display Filters
5.9. Show Selection
5.10. Show Layer Boundary
5.11. Show Guides
5.12. Show Grid
5.13. Show Sample Points
5.14. Snap to Guides
5.15. Snap to Grid
5.16. Snap to Canvas
5.17. Snap to Active Path
5.18. Padding Color
5.19. Show Menubar
5.20. Show Rulers
5.21. Show Scrollbars
5.22. Show Statusbar
6. El menú Imatge
6.1. Overview
6.2. Duplicate
6.3. Mode
6.4. RGB mode
6.5. Grayscale mode
6.6. Indexed mode
6.7. Transform
6.8. Flip Horizontally; Flip Vertically
6.9. Rotació
6.10. Guillotina
6.11. Mida del llenç
6.12. Fit Canvas to Layers
6.13. Fit Canvas to Selection
6.14. Mida d'impressió
6.15. Escala la imatge
6.16. Crop to Selection
6.17. Autocrop Image
6.18. Zealous Crop
6.19. Fusiona les capes visibles
6.20. Aplana la imatge
6.21. Align Visible Layers…
6.22. Guies
6.23. New Guide
6.24. New Guide (by Percent)
6.25. New Guides from Selection
6.26. Remove all guides
6.27. Configure Grid…
6.28. Propietats de la imatge
7. El menú Capa
7.1. Introduction to the Layer Menu
7.2. Capa nova
7.3. New Layer Group
7.4. New From Visible
7.5. Duplicate layer
7.6. Anchor layer
7.7. Merge Down
7.8. Delete Layer
7.9. The Text Commands of the Layer Menu
7.10. Descarta la informació del text
7.11. Stack Submenu
7.12. Select Previous Layer
7.13. Select Next Layer
7.14. Select Top Layer
7.15. Select Bottom Layer
7.16. Raise Layer
7.17. Lower Layer
7.18. Layer to Top
7.19. Layer to Bottom
7.20. The Reverse Layer Order command
7.21. The Mask Submenu
7.22. Afegeix una màscara de capa
7.23. Apply Layer Mask
7.24. Delete Layer Mask
7.25. Show Layer Mask
7.26. Edit Layer Mask
7.27. Disable Layer Mask
7.28. Mask to Selection
7.29. Add Layer Mask to Selection
7.30. Subtract Layer Mask from Selection
7.31. Intersect Layer Mask with Selection
7.32. The Transparency Submenu of the Layer menu
7.33. Afegeix un canal alfa
7.34. Remove Alpha Channel
7.35. Color a alfa
7.36. Semi-flatten
7.37. Llindar alfa
7.38. Alpha to Selection
7.39. Add Alpha channel to Selection
7.40. Subtract from Selection
7.41. Intersect Alpha channel with Selection
7.42. The Transform Submenu
7.43. Flip Horizontally
7.44. Flip Vertically
7.45. Rotate 90° clockwise
7.46. Rotate 90° counter-clockwise
7.47. Rotate 180°
7.48. Arbitrary Rotation
7.49. Desplaçament
7.50. Layer Boundary Size
7.51. Layer to Image Size
7.52. Escala la capa
7.53. Crop to Selection
7.54. Autocrop Layer
8. El menú Colors
8.1. Introduction to the Colors Menu
8.2. Colors Tools
8.3. Inverteix
8.4. Inversió de valor
8.5. Use GEGL
8.6. The Auto Submenu
8.7. Equalitza
8.8. Balanç de blancs
8.9. Millora del color
8.10. Normalitza
8.11. Amplia el contrast
8.12. Amplia l’HSV
8.13. The Components Submenu
8.14. Mesclador de canals
8.15. Compon
8.16. Descompon
8.17. Recompose
8.18. The Map Submenu
8.19. Ajusta el mapa de colors
8.20. Set Colormap
8.21. Mapa estrany
8.22. Substitueix un color
8.23. Mapa del degradat
8.24. Mapa de la paleta
8.25. Gira els colors
8.26. Acoloreix la mostra
8.27. The Info Submenu
8.28. Histograma
8.29. Vora mitjana
8.30. Anàlisi del Cub de colors
8.31. Paleta suau
8.32. The Color Filters
8.33. Colorify…
8.34. Color to Alpha…
8.35. Filter Pack…
8.36. Hot…
8.37. Maximum RGB…
8.38. Retinex
9. Menú Eines
9.1. Introducció al menú Eines
10. El menú Filtres
10.1. Introduction to the Filters Menu
10.2. Repeteix el darrer
10.3. Re-show Last
10.4. Reset All Filters
10.5. The Python-Fu Submenu
10.6. The Script-Fu Submenu
11. El menú Finestres
12. El menú Ajuda
12.1. Introducció al menú Ajuda
12.2. Ajuda
12.3. Context Help
12.4. Tip of the Day
12.5. About
12.6. Gestor de connectors
12.7. The Procedure Browser
12.8. GIMP online

1. Introducció als menús

Hi ha diversos menús en el GIMP. El propòsit d'aquest capítol és explicar les ordres disponibles del menú imatge que es troba a la barra i el menú imatge que podeu obtenir fent clic dret en el llenç. Altres menús i entrades de menús es descriuen en el capítol que descriu cada diàleg.

1.1. Barra del menú imatge

La barra dels menús pot contenir altres entrades si hi heu afegit script-Fu, python-Fu o vídeos al GIMP.

1.2. Menús contextuals

En algunes parts de la interfície del GIMP, un clic dret obre un menú contextual, que produeix una varietat de funcions. Alguns llocs des d'on es pot accedir als menús contextuals:

  • Fent clic a sobre la finestra de la imatge, es mostra el menú imatge. Pot ser útil si treballeu en el mode pantalla completa sense barra menú.

  • Fent clic a sobre la capa en el Diàleg de capes o en el canal en el Diàleg de canals, es mostraran funcions per la capa o canal seleccionat.

  • Fer clic dret a la imatge de la barra menú, té el mateix efecte que fer clic esquerre.

  • Fer clic dret en el títol de la barra, mostra funcions que no pertanyen al GIMP sinó al programa de gestió de finestres de l'ordinador.

1.3. Menús desmuntables

Una interessant propietat associada amb alguns dels menús del GIMP. Són alguns submenús que s'obtenen fent clic dret en el llenç i en qualsevol submenú. (es pot dir que un element del menú condueix a un submenú perquè hi ha una icona al costat ). Quan apareix qualsevol d'aquests menús, hi ha una línia discontínua en la part superior. Si feu clic en aquesta línia discontínua, es pot separar el menú de sota i es converteix en una finestra separada.

Figura 16.1. El submenú Finestres i el menú desmuntable

El submenú Finestres i el menú desmuntable
El submenú Finestres i el menú desmuntable

Els menús desmuntables són de fet independents: sempre visibles, llurs funcions s'apliquen a la imatge actual, i persisteixen en l'absència de qualsevol imatge. Podeu tancar un menú desmuntable fent clic en la línia discontinua un altre cop o tancant la finestra des del gestor de finestres de l'ordinador, (sovint fent clic a la icona X a la cantonada superior dreta de la finestra).

Aquests submenús desmuntables també es creen en mode finestra-única, però són de menor interès perquè estan emmascarats per la finestra quan hi feu clic.

1.4. Menús de pestanyes

El següent tipus de menú no està relacionat amb la barra menú de la imatge, però hi és per completar-lo:

Totes les finestres acoblables tenen un botó menú de pestanya, realçat a sota. En fer clic en el botó, s'obre un menú dedicat a fer operacions amb les pestanyes, amb una primera entrada que obre el menú contextual del diàleg.

Figura 16.2. Un diàleg acoblable

Un diàleg acoblable

Una finestra amb el botó menú de la pestanya ressaltada.

Un diàleg acoblable

El menú de la pestanya.


Mireu Secció 2.3.2, “Tab Menu” per saber més sobre els menús de les pestanyes.