Nom

Selecciona — Referència de tecles pel menú Selecciona

Seleccions

Ctrl + T

Communta les seleccions

Ctrl + A

Select all

Maj + Ctrl + A

Select none

Ctrl + I

Inverteix la selecció

Maj + Ctrl + L

Selecció flotant

Maj + V

Camí a selecció