Índex alfabètic

Símbols

.gif, Export Image as GIF
.jpeg, Export Image as JPEG
.jpg, Export Image as JPEG
.png, Glossari
.psd, Glossari
.xcf, Glossari
.xcf.gz, Glossari

A

Aclareix/Crema, Aclareix/Crema
Acoloreix, Colorify…
Acoloreix la mostra, Acoloreix la mostra
Acquire, Crea
Add Alpha channel, Afegeix un canal alfa
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Aerògraf , Aerògraf
Ajuda, Sistema d'ajuda, Ajuda
Context help, Context Help
Menú, Introducció al menú “Ajuda”
Online, GIMP online
Overview, About
Tip of the Day, Tip of the Day
Ajusta el mapa de colors, Ajusta el mapa de colors
Alfa, Llindar alfa, Glossari
Align visible layers, Align Visible Layers…
Alinea, Alinea
Alpha Channel, Layer Properties
Alpha channel, Glossari
Amb textures, Amb textures
Amplia el contrast, Amplia el contrast
Amplia l’HSV, Amplia l’HSV
Ampliació, Opcions, Ampliació, Ampliació
Anàlisi del Cub de colors, Anàlisi del Cub de colors
Anchor Layer, Anchor layer
Angles morts, Angles morts
Animació
Optimitza, Optimitza
Reproducció, Reproducció
Animation
Animated GIF options, Export Image as GIF
Creating an animated brush, The GIH Dialog Box
Apply Layer Mask (command), Apply Layer Mask
Apply Lens, Apply Lens
Àrea de color, Àrea de color

B

Background layer, Layer Properties
Balanç de blancs, Balanç de blancs
Balanç de color, Balanç de color
Barreja, Barreja
Bàsic I, Bàsic I i II
Bàsic II, Bàsic I i II
Basic Setup, Main Windows
Bisell degradat, Bisell degradat
Bloqueja el canal alfa, Using the Layer dialog
Bloqueja els píxels, Using the Layer dialog
BMP, Glossari
Botó
Script-Fu-generated, Standalone Scripts
bpp, Glossari
Browser
Connector, Gestor de connectors
Procedure, The Procedure Browser
Brúixola Prewitt, Vora
Brush, Pattern, Gradient area
Preferències, Opcions
Bugs, Reporting Bugs and Requesting Enhancements
Burn, Layer Modes

C

Cage, The Cage Tool
Caixa d'eines, Caixa d'eines
Àrea d'imatge activa, Àrea d'imatge activa
Àrea d'indicació, Àrea d'indicació d'eines
Àrea de color, Àrea de color
Configuració, Opcions
Eines de pintura, Eines de pintura
Introduction, The Toolbox
Preferències, Caixa d'eines
Calibrate monitor, Visualització
Càlid, Hot…
Camí
Escala, Escala
Mou, Summary of Move tool actions
Snap to active path, Snap to Active Path
Camins
Dialog, Paths Dialog
Eina, Camins
Stroke, Pinta el camí
Transform, Transforming Paths
Using, Camins
Canal, Basic Concepts, Descompon , Glossari
Channel mask, Selection masks
Channel to Selection, Managing channels
Create a New Channel Mask, Managing channels
Delete Channel Mask, Managing channels
Dialog, Channels Dialog
Duplicate Channel Mask, Managing channels
Edita els atributs del canal, Managing channels
Move Channel Mask, Managing channels
Canals
Menú, Channels Context Menu
Canvas
Fit canvas size to layers, Fit Canvas to Layers
Fit canvas size to selection, Fit Canvas to Selection
Mida, Mida del llenç
Padding color, Padding Color
Snap to canvas, Snap to Canvas
Capa, Descompon , Glossari
Anchor the floating layer, Anchor layer
Boundaries, Layer Properties
Copia, Copia
Copy visible layers, Copy Visible
Creating new layers, Creating New Layers
Cut (/Paste)
Cut layer content, Retalla
Dialog, Layers Dialog
Enganxa, Enganxa, Enganxa-ho a dins, Paste as New Layer, Paste as New Brush, Paste as New Pattern
Escala, Escala
Mask managing
Add a mask, Afegeix una màscara de capa
Add layer mask to selection, Add Layer Mask to Selection
Apply, Apply Layer Mask
Convert layer mask to a selection, Mask to Selection
Delete layer mask, Delete Layer Mask
Disable, Disable Layer Mask
Edita, Edit Layer Mask
Intersect layer mask with selection, Intersect Layer Mask with Selection
Show layer mask, Show Layer Mask
Subtract layer mask from selection, Subtract Layer Mask from Selection
Mida, Layer Properties
Modes, Layer Modes
Mou, Summary of Move tool actions
Neteja
Clear layer content, Neteja
Omple
Fill with background color, Fill with BG Color
Fill with foreground color, Fill with FG Color
Fill with pattern, Fill with Pattern
Preview size, Tab Menu
Size managing
Auto-crop, Autocrop Layer
Crop according to selection, Crop to Selection
Resize current layer and its content, Escala la capa
Resize current layer but not its content, Layer Boundary Size
Resize current layer to image size, Layer to Image Size
Stack managing
Align visible layers, Align Visible Layers…
Bottom layer, Select Bottom Layer
Create a new layer, Capa nova
Create a new layer from visible layers, New From Visible
Delete current layer, Delete Layer
Layer duplicate, Duplicate layer
Lower current layer to the bottom of stack, Layer to Bottom
Lower layer, Lower Layer
Merge current layer with the underlying layer, Merge Down
Merge visible layers, Fusiona les capes visibles
Move current layer one position up, Raise Layer
Move current layer to the top of stack, Layer to Top
Next layer, Select Next Layer
Open image as layers, Open as Layers…
Previous layer, Select Previous Layer
Reverse layer order, The “Reverse Layer Order” command
Select top layer, Select Top Layer
Sub-menu
Mask, The “Mask” Submenu
Stack, “Stack” Submenu
Transform, The “Transform” Submenu
Transparent, The “Transparency” Submenu of the “Layer” menu
Text, Descarta la informació del text
Tipus, Layer Properties
Transform
Flip horizontally, Flip Horizontally
Flip vertically, Flip Vertically
Rotació, Rotate 90° clockwise, Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 180°, Arbitrary Rotation
Shift layer content, Desplaçament
Transparency managing
Add Alpha channel to background layer, Afegeix un canal alfa
Add non-transparent areas to selection, Add Alpha channel to Selection
Intersect non-transparent areas with selection, Intersect Alpha channel with Selection
Llindar blanc i negre, Llindar alfa
Make colors transparent, Color a alfa
Preserve anti-aliasing, Semi-flatten
Remove Alpha Channel, Remove Alpha Channel
Selection according to opacity, Alpha to Selection
Subtract non-transparent pixels from selection, Subtract from Selection
Capa nova, Capa nova
Capes, Introduction to Layers
Linkage, Layer Properties
Merge all layers, Aplana la imatge
Capgira, Capgira, Flip Horizontally; Flip Vertically
Captura de pantalla, Captura de pantalla
Chain icon, Layer Properties
Cicatritza, Cicatritza
Circuit, Circuit
Clipboard Brush, The Clipboard Brush
Clipboard pattern, The Clipboard pattern
Clipping
Transform, Opcions de l'eina
Clona, Clona
Clona en perspectiva, Clona en perspectiva
Close, Close
CML Explorer, CML Explorer
CMYK, Compon, Descompon , Recompose, Glossari
Coffee Stain, Coffee Stain
Color, Layer Modes, Color Management in GIMP
Additive color model, Glossari
Agafa el color , Pipeta
Ajusteu els nivells de colors, Nivells de color
Balanç de color, Balanç de color
Color display, Display Filters
Deficient vision, Visió amb dèficit de color
Indexed colors, Glossari
Merging layer Modes, Layer Modes
Notació HTML, Glossari
Padding color of canvas, Padding Color
Paletes, Palettes Dialog
Palettes (color map), Paletes
Saturació, Glossari
Selection by color, Select By Color
Subtractive color synthesis, Glossari
To-Saturació , To-Saturació
Tramat, Glossari
Valor, Glossari
Color a alfa, Color a alfa
Color area
Preferències, Opcions
Color del fons, Àrea de color
Color del primer pla, Àrea de color
Color management, Display Calibration and Profiling, Gestió de color
Color profile, Display Calibration and Profiling
Color proof, Prova de color
Color Selector, FG/BG Color Dialog
Colors, Retinex
Acoloreix, Colorify…
Acoloreix la mostra, Acoloreix la mostra
Amplia el contrast, Amplia el contrast
Amplia els colors en l'espai HSV, Amplia l’HSV
Anàlisi del Cub de colors, Anàlisi del Cub de colors
Automàtic, The “Auto” Submenu
Balanç de blancs, Balanç de blancs
Càlid, Hot…
Components
Channel mixer, Mesclador de canals
Compon, Compon
Descompon, Descompon
Recompose image from its components, Recompose
Converteix a escala de grisos, Desatura
Eines, Colors Tools
Equalitza, Equalitza
Exchange colors, Substitueix un color
Filter Pack, Filter Pack…
Gira, Gira els colors
Inversió de valor, Inversió de valor
Inverteix, Inverteix
Map
Mapa de la paleta, Mapa de la paleta
Mapa del degradat, Mapa del degradat
Mapa estrany, Mapa estrany
Millora del color, Millora del color
Normalitza, Normalitza
Paleta suau, Paleta suau
RGB màxim, Maximum RGB…
Stretching, Automatic Color-Stretching
Use GEGL, Use GEGL
Vora mitjana, Vora mitjana
Comentari, Opcions avançades
Còmic, Còmic
Command line Arguments, Command Line Arguments
Compàs, Compàs
Compon, Compon, Descompon
Compon un mosaic, Compon un mosaic
Composition guides, Opcions de l'eina
Comptagotes, Pipeta
Concepts, Basic Concepts
Congelat, Congelat
Connectors
Definició, Glossari
Contrast, Contrast, Amplia el contrast
Controladors d'entrada, Controladors d'entrada
Copia i anomena, Buffers Dialog
Copy Visible, Copy Visible
Copy Visible (Layers), Copy Visible
Corba de Bézier, Camins
Corbes , Corbes
Create Template, Create Template…
Crema, Crema
Crom, Crom
Crop to selection, Crop to Selection
CSS Keywords, Using the “FG/BG color” dialog
Cubell de pintura, Cubell de pintura
Cubisme, Cubisme
Customize
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Functions
Splash-screen, Customize Splash-Screen

D

Darrere (mode pintura), Exemples del mode pintura
Data folders
Preferències, Data Folders
Decalatge, Decalatge
Decor, Introduction
Deforma, Deforma
Deforma interactivament, Deforma interactivament
Degradat, Degradat, Vora, Degradat, Degradat
Àrea d'indicació de la caixa d'eines, Àrea d'indicació d'eines
Dialog, Gradients Dialog
Editor, The Gradient Editor
Eina, Degradat
From palette, The “Palettes” pop-menu
New gradient, Using example for the Gradient Editor
Overview, Degradats
Depredador, Depredador
Desa, Desa el fitxer
Desatura, Desatura
Descompon, Descompon
Desentrellaça, Desentrellaça
Desfés, Undoing, Desfés
Desplaça, Desplaça
Desplaçament, Desplaçament
Detecció de vores, Introducció
Diàlegs
Camins, Paths Dialog
Canals, Channels Dialog
Capes, Layers Dialog
Color Selector, FG/BG Color Dialog
Docking, Dialogs and Docking
Estat del dispositiu, Device Status Dialog
Fitxers recents, Document History Dialog
Gradient Dialog, Gradients Dialog
Histograma, Histogram dialog
Historial de desfer, Undo History Dialog
Imatges obertes, Images Dialog
Introduction, Dialog Introduction
Mapa de colors, Colormap Dialog
Paletes, Palettes Dialog
Patrons, Patterns Dialog
Pinzells, Brushes Dialog
Plantilles, Templates Dialog
Porta-retalls del GIMP, Buffers Dialog
Preferències, Preferences Dialog
Caixa d'eines, Caixa d'eines
Carpetes, Carpetes
Data folders, Data Folders
Default image, Default Image Preferences
Entorn, Entorn
Finestres d'imatge, Finestres d'imatge, Aparença de la finestra d'imatge
Gestió de color, Gestió de color
Interfície, Interfície
Opcions de l'eina, Opcions de l'eina
Sistema d'ajuda, Sistema d'ajuda
Tema, Tema
Title and Statusbar, Image Window Title and Statusbar
Visualització, Visualització
Window management, Gestió de finestres
Punter, Pointer Dialog
Tipus de lletra, Fonts Dialog
Dialog
Punts de mostreig, Sample Points Dialog
Diferència gaussiana, Diferència gaussiana
Diferencial, Vora
Difference, Layer Modes
Difference Clouds, Difference Clouds
Diffraction patterns (filter), Patrons de difracció
Difumina/Ressalta, Difumina/Ressalta
Difuminació, Glossari
Difuminat, Difuminat
Difuminat de moviment, Difuminat de moviment
Difuminat enrajolat, Difuminat enrajolat
Difuminat gaussià, Difuminat gaussià
Difuminat gaussià selectiu, Difuminat gaussià selectiu
Dilata, Dilata
Dinàmiques, Dinàmiques
Disable Layer Mask, Disable Layer Mask
Dispersador, Opcions de l'eina
Dispositius d'entrada, Dispositius d'entrada
Dissenyador d'esferes, Dissenyador d'esferes
Dissolve, Layer Modes
Distorsió de les lents, Distorsió de les lents
Distorsiona segons la corba, Distorsiona segons la corba
Distort Selection, Distort
Divide, Layer Modes
Divideix, Divideix
Docking, Dialogs and Docking
Docks
Add Tab, Tab Menu
Add tab, A Brief Tutorial
Close tab, Tab Menu
Context Menu, Tab Menu
Detach tab, Tab Menu
Lock tab, Tab Menu
Preview size, Tab Menu
Tab menu, Tab Menu
Tab style, Tab Menu
View as List/Grid, Tab Menu
Dodge, Layer Modes
Dot for dot, Opcions
Dot for Dot, Dot for Dot
Draw, How to Draw Straight Lines
Drawable, Introduction to Layers
Dreceres de teclat, Interfície, Dreceres de teclat
Duplicate, Duplicate
Duplicate Layer, Duplicate layer

E

Edge feathering (Selections), Opcions
Edit Layer Mask, Edit Layer Mask
Edita la plantilla, Edita la plantilla
Editor, Editor de selecció
Editor d'unitats, Unitats
Efecte tapís, Aplica l'efecte tapís
Efecte Xach, Efecte Xach
Efectes de llum, Efectes de llum
Eina del color predefinida, Eina del color predefinida
Eina nivells , Nivells de color
Eines
Aclareix/Crema, Aclareix/Crema
Aerògraf , Aerògraf
Alinea, Alinea
Ampliació, Ampliació
Balanç de color, Balanç de color
Brillantor-contrast, Brillantor-contrast
Cage Tool, The Cage Tool
Camí, Camins
Capgira, Capgira
Cicatritza, Cicatritza
Clona, Clona
Clona en perspectiva, Clona en perspectiva
Color, Resum
Colors, Colors Tools
Compàs, Compàs
Corbes , Corbes
Cubell de pintura, Cubell de pintura
Degradat, Degradat
Difumina/Ressalta, Difumina/Ressalta
Dinàmiques, Dinàmiques
Eines de transformació, Eines de transformació
Ellipse Selection, Ellipse Selection
Escala, Escala
Escapça, Escapça
Free Selection, Free Selection (Lasso)
Fuzzy Selection, Fuzzy selection (Magic wand)
Gira, Gira
Goma d'esborrar, Goma d'esborrar
Inclina, Inclina
Llapis, Llapis
Llindar blanc i negre, Llindar blanc i negre
Matrius dinàmiques, La matriu de la Pintura dinàmica
Miscel·lània, Altres
Mou, Mou
Nivells de color, Nivells de color
Opcions de la dinàmiques, Opcions de la dinàmiques
Operació GEGL, Operació GEGL
Perspectiva, Perspectiva
Pinta, Eines de pintura
Pintura, Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf)
Pinzell, Eines de pintura (llapis, pinzell, aerògraf), Pinzell
Pipeta, Pipeta
Posteritza, Posteritza
Preferències, Opcions de l'eina
Rectangle Selection, Rectangle Selection
Selecció del primer pla, Selecció del primer pla
Selection by color, Select By Color
Taca amb el dit, Taca amb el dit
Text, Text
Tinta, Tinta
Tisores, Intelligent Scissors
To-Saturació , To-Saturació , To-Saturació
Eines de pintura, Eines de pintura
Eines del color, Resum
El GIMP
Bugs, Reporting Bugs and Requesting Enhancements
Getting Unstuck, Getting Unstuck
Historial, GIMP History
Introducció, Benvingut al GIMP
El GIMPressionista, El GIMPressionista, Editor de mapes d'orientació, Editor del mapa de la mida
Elimina els pics, Elimina els pics
Elimina els ulls vermells, Elimina els ulls vermells
Ellipse Selection Tool, Ellipse Selection
Emmascara les parts borroses, Emmascara les parts borroses
Enganxa, Enganxa
Enganxa-ho a dins, Enganxa-ho a dins
Environment preferences, Entorn
Equalitza, Equalitza
Erase Every Other Row or Column, Erase Every Other Row
Erosiona, Erosiona
Error console, Consola d'errors
Escala de grisos
Resum, Glossari
Escala la imatge, Escala la imatge
Escampa, Escampa
Escapça, Escapça
Autocrop layer, Autocrop Layer
Escapça automàticament, Autocrop Image
Escapça la capa, Crop to Selection
Escrit amb guix, Escrit amb guix
Esculpeix, Esculpeix
Espirògraf, Espirògraf
Espurnes, Espurnes
Estat del dispositiu, Device Status Dialog
Esvaeix, Esvaeix
EXIF, Export Image as JPEG, Glossari
Explorador de fractals, Explorador de fractals
Export, Export…
Export As, Export As…
Export Image as GIF, Export Image as GIF
Export Image as JPEG, Export Image as JPEG
Export Image as MNG, Export Image as MNG
Export Image as PNG, Export Image as PNG
Export Image as TIFF, Export Image as TIFF
Export Images, Save / Export Images
Exporta un fitxer, Exporta un fitxer

F

Ferro roent, Ferro roent
Figures (Gfig), Figures (Gfig)
Files, Files
Obre, Opening Files
Fill with Background color, Fill with BG Color
Fill with Foreground Color, Fill with FG Color
Fill with Pattern, Fill with Pattern
Filmstrip, Filmstrip
Filter Pack, Filter Pack…
Filters
Add Bevel, Add Bevel
Add Border, Add Border
Common functions
Introduction to filters, Introduction to the “Filters” Menu
Re-show last, Re-show Last
Repeteix el darrer, Repeteix el darrer
Reset all, Reset All Filters
Decor
Coffee Stain, Coffee Stain
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Introduction, Introduction
Old Photo, Old Photo
Round Corners, Round Corners
Slide, Slide
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Distorts
Angles morts, Angles morts
Decalatge, Decalatge
Deforma interactivament, Deforma interactivament
Distorsió de les lents, Distorsió de les lents
Distorsiona segons la corba, Distorsiona segons la corba
Erase Every Other Row, Erase Every Other Row
Esculpeix, Esculpeix
Foto de diari, Foto de diari
Gira i contrau, Gira i contrau
Grava amb franges negres, Grava amb franges negres
Introduction, Introduction
Mosaic, Mosaic
Onades del mar, Onades del mar
Polar Coords, Polar Coords
Rínxol de pàgina, Rínxol de pàgina
Simula imatge de vídeo, Simula imatge de vídeo
Vent, Vent
Enhance
Desentrellaça, Desentrellaça
Elimina els pics, Elimina els pics
Elimina els ulls vermells, Elimina els ulls vermells
Emmascara les parts borroses, Emmascara les parts borroses
Introduction, Introduction
NL filter, Filtre NL
Realça les vores, Realça les vores
Suavitzat, Suavitzat
Treu les bandes, Treu les bandes
Light and Shadow
Apply Lens, Apply Lens
Map
bump-map, Mapa de relleu
Compon un mosaic, Compon un mosaic
Composició fractal, Composició fractal
Deforma, Deforma
Desplaça, Desplaça
Il·lusió òptica, Il·lusió òptica
Introduction, Introduction
Make Seamless, Make Seamless
Map Object, Map Object
Redueix i compon un mosaic, Redueix i compon un mosaic
Retalls de paper, Retalls de paper
Menú, Introduction to the “Filters” Menu
Render
Circuit, Circuit
CML Explorer, CML Explorer
Difference Clouds, Difference Clouds
Diffraction, Patrons de difracció
Dissenyador d'esferes, Dissenyador d'esferes
Espirògraf, Espirògraf
Explorador de fractals, Explorador de fractals
Figures (Gfig), Figures (Gfig)
Flama, Flama
Fog, Fog
Fractal Composition, Fractal IFS
Graella, Graella
Introduction, Introduction
Laberint, Laberint
Lava, Lava
Line Nova, Line Nova
Plasma, Plasma
Random textures, Qbist
Sinusoidal textures, Sinus
Soroll sòlid, Soroll sòlid
Tauler d'escacs, Tauler d'escacs
Trencaclosques, Trencaclosques
Filtra el llindar dels colors, Filtra el llindar dels colors
Filtres
Animació
Crema, Crema
Degradat, Degradat
Introducció, Filtres Animació
Món que roda, Món que roda
Ondulació, Ondulació
Ones , Ones
Optimitza, Optimitza
Reproducció, Reproducció
Artístic
Còmic, Còmic
Cubisme, Cubisme
Depredador, Depredador
Efecte tapís, Aplica l'efecte tapís
El GIMPressionista, El GIMPressionista, Editor de mapes d'orientació, Editor del mapa de la mida
Fotocòpia, Fotocòpia
Introducció, Introducció
Lluentor suau, Lluentor suau
Pintura a l'oli, Pintura a l'oli
Teixit de cistella, Teixit de cistella
Tela, Tela
Van Gogh, Van Gogh (LIC)
Canal alfa a logotip
Amb textures, Amb textures
Bàsic I, Bàsic I i II
Bàsic II, Bàsic I i II
Bisell degradat, Bisell degradat
Congelat, Congelat
Crom, Crom
Degradat, Degradat
Escrit amb guix, Escrit amb guix
Ferro roent, Ferro roent
Introducció, Introducció
Llibre de còmics, Llibre de còmics
Lluentor estil Àlien, Lluentor estil Àlien
Lluentor Glossy, Lluentor Glossy
Llums de neó estil Àlien, Llums de neó estil Àlien
Metàl·lic, Metàl·lic
Neó, Neó
Pell de vaca, Pell de vaca
Ressegueix amb un vaporitzador, Ressegueix amb un vaporitzador
Roca esbocinada, Roca esbocinada
Vora 3D, Vora 3D
Combina
Filmstrip, Filmstrip
Fusió per profunditat, Fusió per profunditat
Introducció, Introducció
Detecció de vores
Diferència gaussiana, Diferència gaussiana
Introducció, Introducció
Laplace, Laplace
Neó, Neó
Sobel, Sobel
Vora, Vora
Difuminat, Introducció
Difuminat, Difuminat
Difuminat de moviment, Difuminat de moviment
Difuminat enrajolat, Difuminat enrajolat
Difuminat gaussià, Difuminat gaussià
Gaussià selectiu, Difuminat gaussià selectiu
Pixelitza, Pixelitza
Efectes de cristall, Introducció
Efectes de la llum, Introducció
Genèric
Dilata, Dilata
Erosiona, Erosiona
Introducció, Introducció
Matriu de convolució, Matriu de convolució
Introducció, Introducció
Llums i ombres, Introducció
Efecte Xach, Efecte Xach
Efectes de llum, Efectes de llum
Espurnes, Espurnes
Llum enlluernador, Llum enlluernador
Llum enlluernador GFlare, Llum enlluernador GFlare
Mosaic òptic, Mosaic òptic
Ombra caiguda, Ombra caiguda
Perspectiva, Perspectiva
Supernova, Supernova
Soroll
Barreja, Barreja
Escampa, Escampa
Introducció, Introducció
Llença, Llença
Soroll HSV, Soroll HSV
Soroll RGB, Soroll RGB
Tria, Tria
Web
Divideix, Divideix
Imatge clicable, Mapa d’imatge
Introducció, Filtres Web
Semi-aplanar, Semi-aplanar
Finestra de la imatge
Menús, Menú “Visualitza”, El menú “Colors”
Finestres d'imatge
Basic settings, Gestió de finestres
Preferències, Finestres d'imatge, Aparença de la finestra d'imatge
Fit canvas to layers, Fit Canvas to Layers
Fit canvas to selection, Fit Canvas to Selection
Fitxer
New image, Creating new Files
Fitxers recents, Document History Dialog
Flama, Flama
Flatten, Aplana la imatge
Flip horizontally (layer), Flip Horizontally
Flip vertically (layer), Flip Vertically
Floyd-Steinberg, Glossari
Fog, Fog
Format de fitxer, Glossari
Formats
BMP, Glossari
GBR, Adding New Brushes
GIF, Export Image as GIF
GIH, Adding New Brushes
JPEG, Export Image as JPEG
MNG (PNG animat), Export Image as MNG
PDF, Glossari
PNG, Export Image as PNG
PostScript, Glossari
PSD, Glossari
SVG, Glossari
TGA, Glossari
TIFF, Export Image as TIFF
VBR, Adding New Brushes
XCF, Glossari
Foto de diari, Foto de diari
Fotocòpia, Fotocòpia
Fractal IFS, Fractal IFS
Fractal trace, Composició fractal
Full Screen, Full Screen
Fusió per profunditat, Fusió per profunditat
Fusiona les capes visibles, Fusiona les capes visibles
Fuzzy Border, Fuzzy Border
Fuzzy Selection, Fuzzy selection (Magic wand)

G

Gamma, Nivells de color, Gamma, Glossari
Gamut, Glossari
GBR, Adding New Brushes
GEGL, Use GEGL
Gestió de color, Gestió de color, Opcions, Glossari
Gestor de mòduls, Mòduls
GIF, Export Image as GIF, Glossari
GIH, Adding New Brushes
GIMP Online, GIMP online
Gira, Gira, Arbitrary Rotation
Gira els colors, Gira els colors
Gira i contrau, Gira i contrau
Glossari, Glossari
Goma d'esborrar, Goma d'esborrar
Goma d'esborrar (mode pintura), Exemples del mode pintura
Gradient CSS code snippet, Using the “Gradients” dialog
Graella
configure, Configure Grid…
Default setting, Graella d'imatge predeterminada
Grid filter, Graella
Overview, Grids and Guides
Show/Mask Grid, Show Grid
Snap to Grid, Snap to Grid
Grain extract, Layer Modes
Grain merge, Layer Modes
Grava amb franges negres, Grava amb franges negres
Grayscale
Convert to grayscale, Grayscale mode
Guide
Add, New Guide
Add by percent, New Guide (by Percent)
Mou, Summary of Move tool actions
Guies, Guies
Add from selection, New Guides from Selection
Overview, Grids and Guides
Remove, Remove all guides
Selection guides, Opcions de l'eina
Show/Mask Guides, Show Guides
Snap to Guides, Snap to Guides
Transform, Opcions de l'eina
Ús, Glossari
Guillotina, Guillotina

I

ICC profile, Color Management in GIMP
Il·lusió òptica, Il·lusió òptica
Image Hose, Glossari
Image hoses, Pinzells
Image windows
Description, Image Window
Imatge, Images Dialog
Acquire an image, Crea
Active Image Thumbnail, Opcions
Camins, Camins
Canvas size, Mida del llenç
Capgira, Flip An Image
change Mode, Change the Mode
Close image, Close
Color modes
Menú, Mode
Comentari, Opcions avançades
Convert
To grayscale, Grayscale mode
To indexed mode, Indexed mode
To RGB mode, RGB mode
crop, Crop An Image
Cut off image according to guides, Guillotina
Escala, Change the Size of an Image for the screen
Escapça
According to color, Zealous Crop
Eina, Escapça
Escapça automàticament, Autocrop Image
To selection, Crop to Selection
Export As, Export As…
Gira, Rotate An Image
Grid and guides, Grids and Guides
Guies, Guies
information, Find Info About Your Image
Mida de la imatge
When creating, Opcions bàsiques
New, New…
Obre, Open…
As layers, Open as Layers…
Open location, Open Location…
Open recent, Open Recent
Paste as, Paste as New Image
Print size, Mida d'impressió
Reload the image, Torna a l'estat anterior
Resize after zooming or scaling, Opcions
Resolució
Setting when creating, Opcions avançades
save, Compressing Images
Save image
Desa, Desa el fitxer
Save a copy, Save a Copy…
Save as, Save as…
scale, Change the Size of an Image for print
Text, Text
Transform, Transform
Imatges obertes
Types, Tipus d'imatges
Inclina, Inclina
Incremental, Glossari
Indexed colors, Indexed mode
Indexed Colors, Glossari
Indexed palette, Paletes
Interfície
Preferències, Interfície
Interlineat, Opcions
Inversió de valor, Inversió de valor
Invert colors, Inverteix

J

JPEG, Export Image as JPEG, Glossari
Justificat, Opcions

L

Laberint, Laberint
Languages, Idioma, Interfície
Laplace, Vora, Laplace
Lasso, Free Selection (Lasso)
Lava, Lava
Layer boundary
Show/mask layer boundary, Show Layer Boundary
Layer Boundary Size, Layer Boundary Size
Layer Group
New, New Layer Group
Layer mask, Layer masks
Layer Modes
Burn, Layer Modes
Color, Layer Modes
Difference, Layer Modes
Dissolve, Layer Modes
Divide, Layer Modes
Dodge, Layer Modes
Grain extract, Layer Modes
Grain merge, Layer Modes
Hard light, Layer Modes
Lighten only, Layer Modes
Multiply, Layer Modes
Només enfosqueix, Layer Modes
Normal, Layer Modes
Pantalla, Layer Modes
Saturació, Layer Modes
Soft light, Layer Modes
Subtract, Layer Modes
Suma, Layer Modes
Superposa, Layer Modes
To, Layer Modes
Valor, Layer Modes
Lighten only, Layer Modes
Line Nova, Line Nova
Línia
Drawing a straight line, Drawing Simple Objects
Línia desmuntable, Menús desmuntables
Línia recta, Tecles modificadores
List search field, Tab Menu
Llapis, Llapis
Llença, Llença
Llibre de còmics, Llibre de còmics
Llindar blanc i negre, Llindar blanc i negre
Lliscadors, Opcions de l'eina
Lluentor estil Àlien, Lluentor estil Àlien
Lluentor Glossy, Lluentor Glossy
Lluentor suau, Lluentor suau
Llum enlluernador, Llum enlluernador
Llum enlluernador GFlare, Llum enlluernador GFlare
Llums de neó estil Àlien, Llums de neó estil Àlien
Logo
Script-Fu-generated, Standalone Scripts

M

Magic Wand, Fuzzy selection (Magic wand)
Make Seamless, Make Seamless
Map Object, Map Object
Mapa de colors, Colormap Dialog
Rearrange, Ajusta el mapa de colors
Set, Set Colormap
Mapa de la paleta, Mapa de la paleta
Mapa de relleu, Mapa de relleu
Mapa del degradat, Mapa del degradat
Mapa d’imatge, Mapa d’imatge
Mapa estrany, Mapa estrany
Marching ants speed, Opcions
Màscares
Resum, Glossari
Masks
Channel mask, Selection masks
Layer mask, Layer masks
Add, Afegeix una màscara de capa
Add to selection, Add Layer Mask to Selection
Apply, Apply Layer Mask
Convert to a selection, Mask to Selection
Disable, Disable Layer Mask
Edita, Edit Layer Mask
Intersect with selection, Intersect Layer Mask with Selection
Mostra, Show Layer Mask
Overview, Layer Properties
Subtract from selection, Subtract Layer Mask from Selection
Suprimeix, Delete Layer Mask
Màscara ràpida
Using Quick Mask, Using QuickMask Mode
Quick mask, Selection masks
Selection mask, Selection masks
Matriu de convolució, Matriu de convolució
Matrius dinàmiques, La matriu de la Pintura dinàmica
Menú
Ajuda, Introducció al menú “Ajuda”
Fitxer, Resum
Menu-bar
Show/Mask menu bar, Show Menubar
Menús
Edita, El menú “Edita”
Eines, Menú “Eines”
Filtres, El menú “Filtres”
Finestres, El menú “Finestres”
Introducció, Introducció als menús
Menú fitxer, El menú “Fitxer”
Selecció, El menú “Selecció”
Menus
Capa, Introduction to the “Layer” Menu
Imatge, Overview
Menús contextuals, Menús contextuals
Menús de pestanyes, Menús de pestanyes
Menús desmuntables, Menús desmuntables
Merge Down, Merge Down
Mesclador de canals, Mesclador de canals
Mesura un angle, Compàs
Mesura una distància, Compàs
Mesura una superfície, Compàs
Metàl·lic, Metàl·lic
Mida d'impressió, Mida d'impressió
Mida de la imatge, Opcions, Opcions bàsiques
Millora del color, Millora del color
MNG (PNG animat), Export Image as MNG
Model de color, Glossari
Modes (color)
Grayscale, Grayscale mode
Indexed, Indexed mode
RGB, RGB mode
Modes (Colors)
Submenu, Mode
Modes of layers, Layer Modes
Modes pintura
Darrere, Exemples del mode pintura
Goma d'esborrar del color, Exemples del mode pintura
Mòduls, Mòduls
Moiré, Glossari
Món que roda, Món que roda
Mosaic, Mosaic
Mosaic òptic, Mosaic òptic
Mou, Mou
Mouse cursors, Opcions
Multiply, Layer Modes

N

Navegació
Dialog, Navigation Dialog
Navigation button, Image Window
Preview size, Interfície
View Navigation window, Navigation Window
Navigation preview, Image Window
Neó, Neó, Neó
Neteja, Neteja
New, New…
New image
Default setting, Default Image Preferences
New Image, New…
New instance, Idioma
New View, New View
NL filter, Filtre NL
Només enfosqueix, Layer Modes
Nonlinear filter, Filtre NL
Normalitza, Normalitza
Notació HTML, Glossari

O

Obre, Open…
Obre una ubicació, Open Location…
Old Photo, Old Photo
Ombra caiguda, Ombra caiguda
Omple les àrees transparents, Opcions
Ondulació, Ondulació
Ones , Ones
Ones circumcèntriques, Ones circumcèntriques
Opacitat
Layers dialog, Using the Layer dialog
Pinzell, Opcions de l'eina
Opcions de la dinàmiques, Opcions de la dinàmiques
Open as layers, Open as Layers…
Open Recent, Open Recent
Operació GEGL, Operació GEGL

P

Padding color, Padding Color
Paleta
Dialog, Palettes Dialog
Duplicate, Using the Palettes dialog
Editor, Editor de la paleta
Import, The “Palettes” pop-menu
Introduction, Paletes
Menú, The “Palettes” pop-menu
New palette, Using the Palettes dialog
Refresh, Using the Palettes dialog
Suprimeix, Using the Palettes dialog
Paleta suau, Paleta suau
Palette Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Pantalla, Layer Modes
Parasite, Glossari
Paste as new brush, Paste as New Brush
Paste as New Layer, Paste as New Layer
Paste as new pattern, Paste as New Pattern
Paste Named, Buffers Dialog
Patrons
Add a pattern to layer, Introduction
Àrea d'indicació de la caixa d'eines, Àrea d'indicació d'eines
Clipboard pattern, The Clipboard pattern
Clona, Opcions
Dialog, Patterns Dialog
Introduction, Patrons
Script-Fu-generated, Standalone Scripts
PDF, Glossari
Pell de vaca, Pell de vaca
Perfil de color, Gestió de color
Perspectiva, Perspectiva, Perspectiva
Photography, Working with Digital Camera Photos
Pinta la selecció, Pinta la selecció
Pintura a l'oli, Pintura a l'oli
Pinzell, Pinzell
Pinzells, Brushes Dialog
Add New, Adding New Brushes
Animated brushes
Introduction, Pinzells
Àrea d'indicació de la caixa d'eines, Àrea d'indicació d'eines
Clipboard brush, The Clipboard Brush
Color, Pinzells
Dialog, Brushes Dialog
File formats, Adding New Brushes
Historial del pinzell, Més informació
Introduction, Pinzells
Ordinary, Pinzells
Parametric, Pinzells
Pinzell filtre, Més informació
Varying brush size, Varying brush size
Pipeta, Pipeta
Píxel, Glossari
Pixelitza, Pixelitza
Plantilles, Templates Dialog
Plasma, Plasma
Plugins
Browser, Gestor de connectors
Install, Installing New Plugins
Introduction, Plugins
Write, Writing Plugins
PNG, Export Image as PNG, Glossari
Polar Coords, Polar Coords
Polygonal Selection, Free Selection (Lasso)
Porta-retalls del GIMP
Copy named, Buffers Dialog
Cut named, Buffers Dialog
Dialog, Buffers Dialog
Named Buffers: Cut/Copy/Paste, Buffer
Paste named, Buffers Dialog
Portrait/Landscape mode, Opcions bàsiques
Posteritza, Posteritza
Preferences (command), The “Preferences” Command
Preferències, Preferences Dialog
Controladors d'entrada, Controladors d'entrada
Dispositius d'entrada, Dispositius d'entrada
Image grid, Graella d'imatge predeterminada
Presets
Editor del valor predefinit de l'eina, Editor del valor predefinit de l'eina
Introduction, Presets
Presets Dialog, Tool Presets Dialog
Previsualitza
Navigation preview, Image Window
Navigation preview size, Interfície
Transformation tools, Opcions de l'eina
Previsualització
Filtre, Introducció
Previsualitzacions, Interfície
Tab preview size, Tab Menu
Procedure
Browser, The Procedure Browser
Profunditat de color, Glossari
Propietats de la imatge, Propietats de la imatge
PSD, Glossari
Punt blanc, Nivells de color
Punt negre, Nivells de color
Punter, Pointer Dialog
Punts de mostreig, Sample Points Dialog, Show Sample Points
Python-Fu
Sub-menu, The “Python-Fu” Submenu

Q

Qbist, Qbist
Quantificació, Glossari
QuickMask, The QuickMask

R

Re-show Last, Re-show Last
Realça les vores, Realça les vores
Recompose, Recompose
Rectangle
Drawing a rectangle, Drawing Simple Objects
Red-eyes, Removing Red-eye
Redueix i compon un mosaic, Redueix i compon un mosaic
Refés, Refés
Remove Alpha channel, Remove Alpha Channel
Repeteix el darrer, Repeteix el darrer
Reproducció, Reproducció
Reset All, Reset All Filters
Resolució, Basic Concepts
S'està imprimint, Mida d'impressió
Setting when creating, Opcions avançades
Ressegueix amb un vaporitzador, Ressegueix amb un vaporitzador
Retalla, Retalla
Retalla i anomena, Buffers Dialog
Retalls de paper, Retalls de paper
Retinex…, Retinex
Revert (command), Torna a l'estat anterior
RGB, RGB mode, Compon, Descompon , Recompose, Glossari
RGB màxim, Maximum RGB…
Rínxol de pàgina, Rínxol de pàgina
Ripple filter, Onades del mar
Roberts, Vora
Roca esbocinada, Roca esbocinada
Rotació, Rotació
Rotate 180°, Rotate 180°
Rotate 90° clockwise, Rotate 90° clockwise
Rotate 90° counter-clockwise, Rotate 90° counter-clockwise
Round Corners, Round Corners
Rounded rectangle, Rounded Rectangle
Rulers
Show/Mask rulers, Show Rulers
Running GIMP, Running GIMP

S

S'està imprimint
Print command, Print
Printing your photos, Printing Your Photos
Size and resolution, Mida d'impressió
Sagnat, Opcions
Saturació, Layer Modes, Glossari
Save a copy, Save a Copy…
Save as, Save as…
Save/Export Images, Save / Export Images
Scale layer, Escala la capa
Scale Layer, selection contour or path, Escala
Scissors tool, Intelligent Scissors
Script-Fu
Botó, Standalone Scripts
Install, Installing Script-Fus
Introduction, Using Script-Fu Scripts
Logo, Standalone Scripts
Standalone, Standalone Scripts
Sub-menu, The “Script-Fu” Submenu
Tutorial, A Script-Fu Tutorial
Scroll-bars
Show/Mask scrollbars, Show Scrollbars
Selecció
According to opacity, Alpha to Selection
Add / Subtract selections, Adding or subtracting selections
Add alpha channel, Add Alpha channel to Selection
Add layer mask to selection, Add Layer Mask to Selection
Anchor the floating selection, Anchor layer
By Color select, By Color
Canvia la forma, Opcions de l'eina
Clear selection content, Neteja
Copia, Copia
Create a selection border, Vora
Create a selection from Path, From Path
Cut selection content, Retalla
Delete selections, Cap
Distort, Distort
Editor, Editor de selecció
Ellipse selection, Ellipse Selection
Enganxa, Enganxa, Enganxa-ho a dins, Paste as New Image, Paste as New Layer, Paste as New Brush, Paste as New Pattern
Escala, Escala
Feather selection edges, Plomall
Floating selection (command), Float
Free Selection, Free Selection (Lasso)
Fuzzy selection, Fuzzy selection (Magic wand)
Grow, Grow
Intersect with Alpha channel, Intersect Alpha channel with Selection
Invert selection, Inverteix
Modes, Opcions
Mou la selecció, Moving a Selection
Omple
Fill with background color, Fill with BG Color
Fill with foreground color, Fill with FG Color
Fill with pattern, Fill with Pattern
Polygonal Selection, Free Selection (Lasso)
Rectangle selection, Rectangle Selection
Remove the feathering of border selection, Realça les vores
Rounded Rectangle, Rounded Rectangle
Save selection to channel, Save to Channel
Selecció a camí
Advanced options, The “Selection to Path Advanced Settings” dialog
Selecció del primer pla, Selecció del primer pla
Selecció flotant, Glossari
Selecciona-ho tot, Selecciona-ho tot
Selection boundary
Show/Mask selection boundary, Show Selection
Selection by color, Select By Color
Selection mask, Selection masks
Shrink the size of selection, Shrink
Stroke selection, Pinta la selecció
Subtract non-transparent pixels, Subtract from Selection
Toggle QuickMask, Toggle QuickMask
Transform selection to path, To Path
Selecció del primer pla, Selecció del primer pla
Selections
Common Features, Common Features
Concepts, The Selection
Using, Creating and Using Selections
Semi-aplanar, Semi-aplanar
Set Colormap, Set Colormap
Setup, Starting GIMP the first time
Shortcuts, Creating Shortcuts to Menu Functions
Show Grid, Show Grid
Show Guides, Show Guides
Show Layer Boundary, Show Layer Boundary
Show Layer Mask (command), Show Layer Mask
Show Menubar, Show Menubar
Show Rulers, Show Rulers
Show Scrollbars, Show Scrollbars
Show Selection, Show Selection
Show Statusbar, Show Statusbar
Shrink Wrap, Shrink Wrap
Simula imatge de vídeo, Simula imatge de vídeo
Sinus, Sinus
Slide, Slide
Snap to active path, Snap to Active Path
Snap to canvas, Snap to Canvas
Snap to Grid, Snap to Grid
Snap to Guides, Snap to Guides
Sobel, Vora, Sobel
Soft light, Layer Modes
Soft proof, Prova de color
Soroll HSV, Soroll HSV
Soroll RGB, Soroll RGB
Soroll sòlid, Soroll sòlid
Space bar, Opcions, Activating the Tool
Splash-screen, Customize Splash-Screen
Stack, “Stack” Submenu
Status bar
Image window, Image Window
Preferències, Image Window Title and Statusbar
Show/Hide status bar, Show Statusbar
Stencil Carve, Stencil Carve
Stencil Chrome, Stencil Chrome
Stoke path, Pinta el camí
Suavitzat, Suavitzat
Explicació, Glossari
Preserve anti-aliasing, Semi-flatten
Substitueix un color, Substitueix un color
Subtract, Layer Modes
Suma, Layer Modes
Supernova, Supernova
Superposa, Layer Modes
Supersampling, Glossari
Surt del GIMP, Quit
SVG, Glossari
Swap folder, Carpetes

T

Taca amb el dit, Taca amb el dit
Tags, Tagging
Tapís
efecte, Aplica l'efecte tapís
TARGA, Glossari
Tauler d'escacs, Tauler d'escacs
Teixit de cistella, Teixit de cistella
Tela, Tela
Tema, Tema
Temp folder, Carpetes
Template
Create Template, Create Template…
Edita, Edita la plantilla
Menú, Opcions bàsiques
Text
Carrega des d'un fitxer, Editor de text
Context Menu, Text Context Menu
Discard information, Descarta la informació del text
Editing text, Text Management
Editor, Editor de text
Eina, Text
Embellishing text, Embellishing Text
Managing Text Layer, Managing Text Layer
Mou, Summary of Move tool actions
Text Area, Text Area
Text Toolbox, Text Toolbox
Tipus de lletra, Adding Fonts
Text along Path, Text Context Menu
Text to Selection, The Text Commands
TGA, Glossari
TIFF, Export Image as TIFF, Glossari
Tile cache, How to Set Your Tile Cache
Tinta, Tinta
Tip of the Day, Tip of the Day
Tipus de lletra
Add, Adding Fonts
Dialog, Fonts Dialog
Problems, Font Problems
Title bar
Preferències, Image Window Title and Statusbar
To, Layer Modes
To-Saturació , To-Saturació , To-Saturació
Tramat, Glossari
Transform, Transform
Camins, Transforming Paths
Clipping, Opcions de l'eina
Guies, Opcions de l'eina
Transparent
Alpha channel, Glossari
Background layer transparency, Layer Properties
Exporting images with transparency, Saving Images with Transparency
Goma d'esborrar, Goma d'esborrar
Keep Layer Transparency, Using the Layer dialog
Layer opacity, Using the Layer dialog
Lock Alpha channel, Using the Layer dialog
Opacitat del pinzell, Opcions de l'eina
Representation, Visualització
Trencaclosques, Trencaclosques
Treu les bandes, Treu les bandes
Tria, Tria
Triangle Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Tutorial, Common Tasks, Change the Size of an Image for the screen, Change the Size of an Image for print, Compressing Images, Crop An Image, Find Info About Your Image, Change the Mode, Flip An Image, Rotate An Image, Separating an Object From Its Background, How to Draw Straight Lines
Tutorials
Create image, Creating new Files
Drawing a rectangle, Drawing Simple Objects
Drawing a straight line, Drawing Simple Objects
New gradient, Using example for the Gradient Editor

U

Unit of measurement, Unitats
Unitats, Unitats
URI, Glossari
URL, Glossari

V

Valor, Layer Modes, Glossari
Valors, Nivells de color
Van Gogh (LIC), Van Gogh (LIC)
VBR, Adding New Brushes
Vent, Vent
Visibility
Icon, Layer Properties
Visualitza
Introduction, Introduction to the “View” Menu
Padding color of canvas, Padding Color
Visualització
Dot for Dot, Dot for Dot
Full Screen, Full Screen
Preferències, Visualització
Vora, Vora, Vora
Vora 3D, Vora 3D
Vora mitjana, Vora mitjana
Voronoi, Opcions

W

Watercolor Color Selector, Using the “FG/BG color” dialog
Web
Images for the web, Preparing your Images for the Web

X

XCF, Glossari
XDS, The Toolbox

Z

Zealous Crop, Zealous Crop