Kapittel 16. Filter

Innholdsfortegnelse

1. Innleiing
1.1. Førehandsvising
2. Sløringsfilter
2.1. Innleiing til sløringsfiltra
2.2. Sløring
2.3. Gaussisk sløring
2.4. Selektiv gaussisk sløring
2.5. Fartssløring
2.6. Pikseliser
2.7. Slør flisfugene
3. Støyfilter
3.1. Innleiing til støyfiltra
3.2. Fargekast
3.3. RGB-støy
3.4. Fargeplukk
3.5. HSV-støy
3.6. Nedsmelting
3.7. Sprei
4. Konturfilter
4.1. Innleiing
4.2. DoG kantfinning
4.3. Kantar
4.4. Laplace
4.5. Neon
4.6. Sobelrelieff
5. Forbetringar
5.1. Innleiing
5.2. Fjern annakvar linje
5.3. Støvfjernar
5.4. NL-filteret
5.5. Fjern raude auge
5.6. Fjern striper
5.7. Uskarpmaske
5.8. Gjer skarpare
6. Uspesifiserte filter
6.1. Innleiing
6.2. Konvolusjonsmatrise
6.3. Utvid
6.4. Erodér
7. Lys- og skyggefilter
7.1. Innleiing
7.2. Gradientrefleks
7.3. Linserefleks
7.4. Lyseffektar
7.5. Lysglimt
7.6. Supernova
7.7. Slagskygge
7.8. Perspektivskygge
7.9. Xach-effekt
7.10. Lupeeffekt
7.11. Glasfliser
8. Forvrengningsfilter
8.1. Innleiing til forvrengningsfiltra
8.2. Persienne
8.3. Bøy
8.4. Relieff
8.5. Gravyr
8.6. Interaktiv deformasjon
8.7. Linsefeil
8.8. Mosaikk
8.9. Avistrykk
8.10. Innrulling
8.11. Polarkoordinat
8.12. Krusning
8.13. Skift
8.14. Verdiutbreiing
8.15. Video
8.16. Bølgjer
8.17. Vri og vreng
8.18. Vind
9. Artistiske filter
9.1. Innleiing til dei artistiske filtra
9.2. Teikneserie
9.3. Fotokopi
9.4. GIMPressionist
9.5. GIMPressionist - Retningskartbehandlaren
9.6. GIMPressionist - Storleiksbehandlaren
9.7. Kubisme
9.8. Lerret
9.9. Predator
9.10. Van Gogh (LIC)
9.11. Mjukglød
9.12. Oljemaling
10. Biletkartfilter
10.1. Innleiing
10.2. Avbilding frå kart
10.3. Forskyving
10.4. Fraktal
10.5. Illusjon
10.6. Lag saumlause
10.7. Avbild på objekt
10.8. Papirfliser
10.9. Små fliser
10.10. Flislegg
10.11. Deformering
11. Teiknefiltra
11.1. Innleiing til teiknefiltra
11.2. Plasma
11.3. Massiv støy
11.4. Flamme
11.5. IFS-Fraktal
11.6. Diffraksjonsmønster
11.7. CML-utforskar
11.8. Rutenett
11.9. Labyrint
11.10. Puslespel
11.11. Qbist
11.12. Sjakkbrett
11.13. Sinus
11.14. Fraktalutforskaren
11.15. Gfig
11.16. Kuledesigner
12. Kombineringsfiltra
12.1. Innleiing til kombinérfiltra
12.2. Djupfletting
12.3. Film
13. Animasjonsfiltra
13.1. Optimer
13.2. Spel av animasjonen
14. Filter for nettsider
14.1. Innleiing
14.2. Biletkart
14.3. Halvutflating
14.4. Del opp
15. Alfa til logo filtra
15.1. Innleiing til filtra “Alfa til logo
15.2. 3D-omriss
15.3. Alien Glow
15.4. Alien-Neon
15.5. Basisk I
15.6. Basisk II
15.7. Blanda
15.8. Kuflekkar
15.9. Kritt
15.10. Gnaging
15.11. Krom
15.12. Teikneserie
15.13. Kaldt metall
15.14. Frost
15.15. Glinsande
15.16. Glødande
15.17. Skinande fasett
15.18. Neon
15.19. Partikkelspor
15.20. Stjerneutbrot
15.21. Stjerneform
15.22. Teksturert
16. Dekor
16.1. Innleiing
16.2. Legg til fasettkant
16.3. Legg til ramme
16.4. Kaffiflekkar
16.5. Ullen kant
16.6. Gammalt foto
16.7. Dias
16.8. Skjer frå sjablong

1. Innleiing

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2521 $ 2007-05-04 KoSt

Eit filter er eit spesialverktøy utforma for å hente eit biletlag eller eit bilete, utføre diverse matematiske operasjonar på det og returnere resultatet i ei modifisert form. I GIMP finst det ein heil del filter som kan brukast for å laga nesten uendeleg mange effektar. Dette kapitlet forklarer desse filtra og viser også ein del eksempel på korleis dei kan brukast.

Filtra er delt opp i fleire kategoriar:

1.1. Førehandsvising

Dei fleste av filtra har ei førehandsvising slik at du kan sjå verknaden av filteret før du eventuelt overfører det til biletet. (Dette er avhengig av at valet “Førehandsvising” er aktivisert).

Figur 16.1. Menyen for førehandsvising

Menyen for førehandsvising

Dersom du høgreklikkar på førehandsvisinga, vil det dukka opp ein meny der du kan bestemma korleis gjennomsiktige område skal visast.