5.5. Fjern raude auge

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2551 $ 2007-12-08 kost

5.5.1. Oversyn

Figur 16.49. Eksempel på bruk av filteret “Fjern raude auge

Eksempel på bruk av filteret Fjern raude auge

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret Fjern raude auge

Etter bruk av filteret


Dette filteret er tenkt brukt nettopp for å fjerne dei raude augerefleksane som kan oppstå i menneskeauge når du fotograferer med blitz. Dersom det er eit utval i biletet, vil filteret arbeide på dette. Både for å unngå å forandra raudfargane i heile biletet, og for lettare å kunne sjå den ønskte verknaden, bør du difor lage eit passande utval rundt augeområdet med lasso- eller ellipseverktøyet. Dersom du gløymer å gjere utvalet, vil filteret minne deg om at “Du kan som oftast forbetra resultatet ved å marker augeområdet manuelt på førehand”.

5.5.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterForbetraFjern raude auge

5.5.3. Innstillingar

Figur 16.50. Innstillingar for filteret “Fjern raude auge

Innstillingar for filteret Fjern raude auge

Førehandsvising

Når “førehandsvisinga” er aktivert, vil endringane bli viste der før du legg dei til i biletet. Dermed kan du prøve deg fram for å finne den rette innstillinga for terskelverdien.

Terskelverdi

Med denne glidebrytaren bestemmer du grenseverdien for kor mykje av raudfargen som skal omformast til svart.

Forstørr

Med desse to knappane kan du forminska eller forstørra visinga i førehandsvisinga.