4.3. Kantar

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2551 $ 2008-05-06 kost

4.3.1. Oversyn

Figur 16.33. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Originalbilete

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Sobel)


Figur 16.34. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Prewitt)

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Gradient)


Figur 16.35. Eksempel på bruk av kantfilteret

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Roberts)

Eksempel på bruk av kantfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Differensiell)


Figur 16.36. Eksempel på bruk av kantfinningsfilteret

Eksempel på bruk av kantfinningsfilteret

Etter bruk av filteret (Algoritme: Laplace)


Kantfilteret bruker ulike algoritmer (matematiske likningar) for å finne konturane. Du finn litt forklaringar på desse i neste avsnitt.

4.3.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKonturfilterKantar

4.3.3. Innstillingar

Figur 16.37. Innstillingane for filteret “kantar

Innstillingane for filteret kantar

Algoritmer

Filteret kan bruke fleire ulike metodar for å oppdage kantar i biletet:

  • Laplace: Sidan det ikkje finst innstillingar for denne algoritmen i dette filteret, er kanskje filteret sobelrelieff meir interessant.

  • Prewitt: Resultatet er svært likt det du får med bruk av Sobel.

  • Fargeovergang: Kantane er smalare, med mindre kontrast og meir sløra enn ved bruk av Sobel.

  • Roberts: Ingen synleg skilnad frå Sobel.

  • Differential: Ikkje fullt så lyse kantar som med Sobel.

  • Laplace: Sidan det ikkje finst innstillingar for denne algoritmen i dette filteret, er kanskje filteret laplace meir interessant.

Mengde

Denne glidebrytaren har ei skala frå 1 til 10. Eit lågt tal resulterer i eit svart bilete med høg kontrast og tynne strekar. Ein høg verdi resulterer i breie kantar med låg kontrast og mange fargar i mørke område.

Linjebryting, Smøre, Svart

Bestemmer kvar programmet skal sjå etter samanliknbare pikslar når det arbeider på kanten av biletet. Valet vil bare påverka biletkanten, om det i det heile har noen verknad. Som oftast vil valet Smør gi det beste resultatet. Dette er også normalinnstillinga.