10.9. Små fliser

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2485 $ 2008-02-06 kost

10.9.1. Oversyn

Figur 16.220. Eksempel på bruk av filteret “små fliser

Eksempel på bruk av filteret små fliser

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret små fliser

Etter bruk av filteret “små fliser


Dette filteret formiskar det aktive laget eller utvalet og spreier kopiar av forminskingane ut innføre originalbiletet.

10.9.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartSmå fliser

10.9.3. Innstillingar

Figur 16.221. Innstillingane for filteret “Små fliser

Innstillingane for filteret Små fliser

Talet på segment

I uttrykket er “n” det talet du vel med glidebrytaren. Talet på fliser blir dette talet multiplisert med seg sjølv. Dersom du vel talet 3, vil dette resultere i 3² = 9 (altså 3 × 3 = 9 fliser) fliser.

Dekkevne

Denne glidebrytaren blir brukt til å setje dekkevna for det ferdige biletet. Valet er bare tilgjengeleg når biletet inneheld alfakanal.

Spegelvend

Flisene kan spegelvendast rundt ein Horisontal og/eller Vertikal akse ved å klikke i dei respektive rutene.

Det er også råd å bestemma kva fliser som skal vendast:

  • Alle flisene: Seier seg sjølv.

  • Annakvar flis: Bare odde fliser blir vendt.

  • Ei flis: Du kan definere ei bestemt flis ved hjelp av boksane Rad og Kolonne. Den valde flisa blir markert i førehandsvisinga ved at ho blir ramma inne.