7.4. Lyseffektar

7.4.1. Oversyn

Figur 16.78. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Lyseffektar


Filteret simulerer effekten av å lyse opp deler av biletet med opp til 6 lyskastarar. Filteret lager ingen skyggar, og kan heller ikkje brukast til å få fram detaljar i mørke område.

7.4.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterLys og skyggeLyseffektar

7.4.3. Innstillingar

Førehandsvising

Når det er merka av for Interaktiv, blir innstillingane viste etter kvart i førehandsvisinga utan å påverka det endelege biletet. Filteret blir overført til biletet først når du trykker på OK-lnappen.

Dersom Interaktiv ikkje er avmerka, blir innstillingane synlege i miniatyren først når du trykker på knappen Oppdater. Denne innstillinga er stort sett bare aktuell dersom biletbehandlinga av ein eller annan grunn går merkbart tregt på datamaskinen du bruker.

Generelle innstillingar

Figur 16.79. Generelle innstillingane for filteret “Lyseffektar

Generelle innstillingane for filteret Lyseffektar

Gjennomsiktig bakgrunn

Lager alle svarte punkta i biletet gjennomsiktige. (Alle avbildingar med verdi 0, dvs. svart, blir sett til gjennomsiktige).

Lag nytt bilete

Lager ein kopi av biletet når filteret blir lagt til i biletet.

Førehandsvis i høg kvalitet

Dette er normalinnstillinga, men kan slåast av dersom datamaskinen av ein eller annan grunn arbeider sakte.

Avstand

Denne innstillinga bestemmer kor langt effekten skal gå ut frå midten av bilete. Skyvebrytaren går frå 0,0 til 2,0.

Lys

Figur 16.80. Innstillingane for fanen “lys” i filteret “lyseffektar

Innstillingane for fanen lys i filteret lyseffektar

I denne fanen kan du setje ulike parametrar for kvar av lyskastarane Lys 1, 2,...6.

Type

Denne knappen opnar for ein meny med følgjande val:

Punkt: Markerer effekten av punklyset med eit blått punkt på førehandsvisinga. Du kan dra dette punktet dit du ønskjer.

Retta: Det retta lyset blir markert ved at det blå punktet er lenka til sentrum av førehandsvisinga med ei tynn linje for å vise retninga på lyset.

Ingen: Sløkker denne lampa.

Farge

Klikk på fargeruta for å få fram ein fargedialog som kan brukast til å velje lysfarge.

Intensitet

Blir brukt for å bestemma lysstyrken.

Posisjon

I staden for å posisjonere lyspunktet med musepeikaren, kan du skrive inn koordinata i dei tre rutene i eit tredimensjonalt koordinatsystem. X for horisontal posisjon, Y for vertikal posisjon og Z for avstand frå biletet til lyskjelda. Hugs at lysmengda avtar når avstanden aukar.

Retning

Også retningen frå lyskjelda til midten av biletet blir bestemt i eit tredimensjonalt koordinatsystem, med dei tre aksane X, Y og Z.

Isoler

Når lampa er isolert, lyser denne åleine. Dei andre lysa er sløkte. Kan vere nyttig for å finjustere lyskastaren.

Belysningsføreval

Har du kome fram til noen vellukka innstillingar, kan du lagra desse ved å trykke på knappen Lagra for å hente dei inn igjen seinare ved å trykke på knappen Opna. Begge knappane opnar høvelege dialogvindauge for handlinga.

Materiale

Figur 16.81. Innstillingane for fanen “materiale” i filteret “lyseffektar

Innstillingane for fanen materiale i filteret lyseffektar

Innstillingane her gjeld ikkje lyskastarane men det lyset som blir reflektert frå objekta i biletet.

Små kuler i kvar ende av innskrivingsboksane representerer handlinga for kvar innstilling. Hjelpteksten som dukkar opp når du held musepeikaren over innskrivingsboksen er nok til meir nytte enn kulene.

Glød

Her stiller du inn kor mykje originalfarge som skal visast der det ikkje fell direktelys frå lyskastaren.

Lysmengde

Her stiller du inn intensiteten til originalfargen når han blir opplyst av lyskastaren.

Glans

Her stiller du inn intensiteten til høglysa.

Polert

Her stiller du inn glansen i høglysa.

Metallisk

Aktiver denne for å gi metallglans i overflatene.

Avbilding

Figur 16.82. Innstillingane for “avbilding” i filteret “Lyseffektar

Innstillingane for avbilding i filteret Lyseffektar

I denne fanen kan du setje opp filteret slik at det gir relieffverknad i biletet. Sjå meir om dette i ordlista under avbilding.

Aktiver avbildinga

Når dette valet er aktivert, vil lyse område i biletet sjå ut som dei er framheva medan mørke punkt ser ut til å vere tilbaketrekte. Verknaden er avhengig av plasseringa av lyskjelda.

Mønsterbiletet

Her kan du opna kva bilete eller biletlag som skal brukast som mønster i koplinga. Legg merke til at teksturen i biletet blir laga på grunnlag av gråtonane i mønsterbiletet.

Kurve

Denne knappen opnar for ein meny med følgjande val: Lineær, Logaritmisk, Sinusforma og Kuleforma. Du finn meir om dette i Seksjon 10.2, “ Avbilding frå kart.

Maksimal høgde

Dette er den tilsynelatande høgda på uthevingane i relieffet.

Omgivnadskopling

Figur 16.83. Innstillingane for fanen “omgivnadskopling” i filteret “lyseffektar

Innstillingane for fanen omgivnadskopling i filteret lyseffektar

Aktiver kopling til omgivnadane

Med denne kontrollen aktiverer du omgivnadskoplinga og dei tilhøyrande eigenskapane:

Omgivnadsbilete

Her kan du opna kva for bilete eller lag eller utval i biletet som skal brukast som grunnlag for koplinga. Legg merke til at biletet må vere i RGB-modus.