9.9. Predator

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2570 $ 2008-02-04 KoSt

9.9.1. Oversyn

Figur 16.178. Eksempel på bruk av filteret “predator

Eksempel på bruk av filteret predator

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret predator

Etter bruk av filteret


Dette filteret legg til ein “predator”-effekt i biletet. Effekten har opphavet sitt i predator-filmane og skal etterlikne måten predatoren ser omverda på i desse filmane, dvs. ei form for termogram eller liknande. Filteret reduserer biletet til ei form for relieff med noen få basisfargar på ein mørk bakgrunn.

Dersom det er eit aktivt utval i biletet, vil filteret arbeide på dette, elles vil det arbeide på alfakanalen i biletet. Filteret legg til alfakanal dersom denne manglar. Effekten gjer seg best på fargerike bilete i RGB-format.

9.9.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterArtistiskPredator

9.9.3. Innstillingar

Figur 16.179. Innstillingane for filteret “predator

Innstillingane for filteret predator

Kantmengde

Predator” bruker filteret sobelrelieff for å finne og markere brå fargeovergangar, kantar, i biletet. Verdien du vel for kantmengde blir overført til dette filteret. Dess høgare verdi, dess fleire kantar blir markerte.

Figur 16.180. Eksempel på bruk av kantmengde

Eksempel på bruk av kantmengde

4

Eksempel på bruk av kantmengde

8

Eksempel på bruk av kantmengde

16


Pikseliser

Dersom dette valet er aktivisert, vil filteret pikseliser bli brukt for å bygge opp biletet av mange einsfarga kvadrat før predatoreffekten blir tilført. Storleiken på desse kvadrata har stor innverknad på det ferdige biletet, og blir bestemt med kontrollen Pikselmengde. Sjå eksempla nedanfor.

Blokkstorleik

Dette er storleiken på fargeblokkene som biletet blir forenkla til dersom Pikseliser er aktivisert. Det som eigentleg skjer er at biletoppløysinga blir sterkt redusert, noe du kan sjå i eksempla nedanfor.

Figur 16.181. Eksempel på “pikselisering

Eksempel på pikselisering

Fråkopla

Eksempel på pikselisering

4

Eksempel på pikselisering

8

Eksempel på pikselisering

16


Behald utvalet

Dersom det er merka av for denne, vil det aktive utvalet eller, dersom det ikkje finst utval i biletet, det aktive laget vere aktivt også etter at filteret er brukt.

Del laga

Dette valet gjer at filteret vil arbeide på ein kopi av det aktive laget. Det opphavlege laget blir uforandra. Dersom dette valet ikkje er aktivisert, vil filteret arbeide på det aktive laget.

9.9.4. Filteralgoritmer

Sidan dette filteret bruker to eller tre andre filter for å utføre dei fleste oppgåvene, er prosedyren svært enkel:

Figur 16.182. Å lage “Predator”-effekten

Å lage Predator-effekten

Original

Å lage Predator-effekten

Pikseliser

Å lage Predator-effekten

Minimal RGB

Å lage Predator-effekten

Kantfinning


  1. Originalbiletet

  2. Eventuelt vil filteret pikselisere biletet ved å teikne biletet med større eller mindre fargeblokker i staden for pikslar. Dette vil redusere biletoppløysinga.

  3. Fargane blir reduserte til reint raudt, reint grønt og reint blått og eventuelt grått ved å bruke kanalen minimal RGB for kvar piksel.

  4. Ved å bruke filteret sobelrelieff blir biletet redusert endå meir, som oftast med færre fargar på ein mørk bakgrunn.