10.8. Papirfliser

Revisjonshistorie
Revisjon $Revision: 2491 $ 2008-02-05 kost

10.8.1. Oversyn

Figur 16.218. Eksempel på bruk av filteret

Eksempel på bruk av filteret

Originalbiletet

Eksempel på bruk av filteret

Etter bruk av filteret “Papirfliser


Dette filteret deler det aktive laget eller utvalet opp i firkanta bitar som deretter blir flytt rundt slik at dei meir eller mindre overlappar eller blir flytt frå kvarandre. Bitane kan også gå ut over biletkanten.

10.8.2. Aktivering

Du har tilgang til filteret frå biletmenyen via FilterKartPapirfliser

10.8.3. Innstillingar

Figur 16.219. Innstillingane for filteret “Papirfliser

Innstillingane for filteret Papirfliser

Deling

Filteret byrjar med å dele biletet opp i bitar, x bitar vassrett og y bitar loddrett. Sidan talet på bitar og storleiken på dei er avhengige av kor mange bitar det er, og omvendt, er parametra for X, Y, Breidde og Høgde lenka samen.

Flytting
 • Maks (%): Her bestemmer du kor mange prosent bitane maksimalt kan flyttast i høve til kvarandre.

 • Linjebryting: Under flyttinga kan det hende at einskilde papirbitar hamnar utanfor biletkanten. Dersom det er merka av for denne funksjonen, vil desse bitane dukka opp igjen på motsett biletkant.

Restpikslar

Under oppdelinga til fliser kan det hende at noen originale pikslar blir igjen. Du har tre måtar å behandla desse på:

 • Bakgrunn: Gjenverande pikslar blir erstatta ut frå innstillingane sett i avsnittet Bakgrunn.

 • Ignorer: Pikslane blir verande som dei er.

 • Tving: Dei resterande pikslane blir delt opp saman med flisene.

Bakgrunn

Dersom radioknappen Bakgrunn er avkryssa, har du seks ulike bakgrunntypar å velje mellom:

 • Gjennomsiktig: Bakgrunnen blir gjennomsiktig.

 • Invertert bilete: Fargane i bakgrunnen blir inverterte.

 • Biletet: Fargane blir uendra.

 • Forgrunnsfargen: Dei gjenståande pikslane blir erstatta med forgrunnsfargen som er sett i verktøykassa.

 • Bakgrunnsfargen: Dei gjenståande pikslane blir erstatta med bakgrunnsfargen som er sett i verktøykassa.

 • Vel farge her: Dersom denne radioknappen er avmerka, kan du klikke i fargeruta for å hente fram ein fargeveljar for å velje farge sjølv.

Sentrer

Dersom det er merka av for dette valet, vil papirbitane bli tettast i sentrum av biletet.