7.12. Υπομενού «στοίβα»

Σχήμα 16.113. Το υπομενού «στοίβα»

Το υπομενού «στοίβα»

The layer stack is simply the list of layers in the Layers dialog. The Stack submenu contains operations which either select a new layer as the active layer, or change the position of the active layer in the layer stack. If your image has only one layer, these commands are grayed out.

7.12.1. Ενεργοποίηση του υπομενού

  • Μπορείτε να προσπελάσετε αυτό το υπομενού από τη γραμμή μενού της εικόνας μέσα από στρώσηστοίβα.

7.12.2. Τα περιεχόμενα του υπομενού «στοίβα»

Το υπομενού στοίβα περιέχει τις παρακάτω εντολές: